Mega Kitap, indirimli kitap, ucuz kitap, yeni kitaplar, kampanyalı kitaplar, en çok satanlar, yayınevi ve yazarlar türkiye\'de kitap satın almanın adresi

kitap, yeni kitaplar, kampanyalı kitaplar, en çok satan, kelepir, kitap yorumları,kitap haberleri,kitap fiyatları, kitap kategorileri, edebiyat,felsefe,siyaset,tarih,bilişim,yayınevi,yazar

İndirim kazanmak için sadece
30 saniye kaldı.

Fususu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi 2 - Muhyiddin İbn Arabi

%10
Fususu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi 2 - kitap %10 indirimli Muhyiddin İbnu

Liste Fiyatı : 35,00 TL
İndirimli Fiyat : 31,50 TL
Kazancınız : 3,50 TL

Adet Sepete Ekle
Neşrini takdîm ettiğimiz Fusûsu l-Hikem Tercüme ve Şerhi, 1334-1346 hicrî ve 1915-1928 milâdî yılları arasında kaleme alınmıştır. Müellifi merhum Ahmed Avni Konuk Bey in el yazısıyla olan nüsha Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphânesi nde 3853-3880 numaralarda kayıtlı bulunmaktadır. Tamâmı 28 defter olan bu müellif nüshasından, 4 cilt hâlinde neşre hazırladığımız bu eserin ilk cildini tamamlamış bulunuyoruz.
İslâm tasavvuf ve tefekkür târihinin en mühim eserlerinden biri olan Fusûsu l-Hikem in, M. E. Bakanlığı tarafından basılmış bir tercümesi vardır. Geçmiş asırlarda yazılmış ve bir tanesi basılmış türkçe şerhleri bulunduğu halde son altmış senede bunların hiçbiri basılamamıştır. Cumhuriyet devrinin ilk yıllarında te lîf edilmiş, fakat yayınlanmamış olan bu şerhin, Kütüphâne de müellif nüshası olmasına rağmen, umûmun istifâdesinden uzak kalması, tasavvuf ve tefekkür târihimiz bakımından büyük bir kayıptı. Bu kaybı telâfi etmeyi, müellifin bastıramadığı bu eseri kültürümüze kazandırmayı bir vazîfe ve borç telakkî ederek neşre hazırlamaya teşebbüs ettik. Gerekli izinleri alarak bu eserin kopyesini te mîn ettik.
Osmanlı devri ile Cumhuriyet devri arasında ilim, düşünce ve san at sahasında bir kopukluğun çeşitli sebepler dolayısıyla ortaya çıktığı, bu kopukluğun bir kültür boşluğuna, hattâ buhranına sebep olduğu söylenmekte ve yazılmaktadır. Sanıyoruz ki, ilim, tefekkür ve san at sahasında bu kültür kopukluğunun ve boşluğunun doldurulmasında yapılacak ilk işlerden biri, Osmanlı devrine ait türkçe eserleri dilini değiştirmeden bugünkü alfabe ile aynen, Türk müelliflerin yazdığı arapça ve farsça eserlerin ise hem aslını, hem de tercümesini neşr etmektir. Son yıllarda edebiyat ve târih sahasında bu nevîden eserlerin neşredilmesi sevindiricidir. Fakat din ilimleri ve tefekkürü sahasında, tercüme bir kaç eser müstesna aynen basılmış türkçe eser yok denecek kadar azdır. Bu türkçe eserlerin aynen bugünkü alfabe ile basılmasının devirler arası Türk dilinin devamlılığını sağlamak hususunda pek çok faydası olacağı şüphesizdir. Kültür kopukluğunun en müşahhas örneği Türk dilinin son 30-40 sene öncesine nisbetle fevkalâde değişmiş olmasıdır. Cumhuriyet devrini başlatanların türkçesini bile yeni nesiller anlamamaktadır. Bunun çâresi anlaşılmayanların sadeleştirilmesi değil, gerek yakın yılların, gerekse daha uzak devirlerin türkçe eserlerini dilini değiştirmeksizin aynen vermek, böylece önce dil bağı ve devamlılığını sağlamak, sonra bu vâsıta ile kültür köprüsünü kurmaktır. Dilin zamanla değişmesi gayet tabîî bir hâdisedir. Elimizdeki Fusûs Şerhi bunun canlı bir örneğidir. Ahmed Avni Bey in kullandığı türkçe, kendisinden 300 sene kadar önce Abdullah Bosnevî nin (ö. 1054/1644) Fusûs Şerhi nde kullandığı türkçenin aynı değildir. Fakat bu iki eser arasında uzun bir zaman geçmesine rağmen bir dil kopukluğu yoktur. A. Avni Bey in eserinin türkçesiyle günümüz türkçesi arasında altmış senelik bir zaman farkı olduğu halde, değişiklik çok büyüktür. Geçmiş devirlerin, hattâ yakın zamanların eserlerini, pek de muvaffak olamayan sadeleştirmelerle vermek, bu dil farkının gittikçe artmasına mâni olmadığı gibi, kültür kopukluğunu kapatmakta da pek yararlı görünmemektedir. Kanâatimizce bu bakımdan daha verimli olabilecek şey, günümüz ilim, fikir ve san at adamlarına, az sayıda bile olsalar, geçmiş devirlerin türkçe eserlerini, bugünkü alfabe ile aynen okuyabilmek imkânını vermektir. Edebiyat fakültelerinde "transkripsiyon" işaretleriyle neşre hazırlanan eserler sâdece "türkolog"lar, tarihçiler, yâni mütehassıslar tarafından okunması lâzım gelen eserler değil, Türk ilim, tefekkür ve san atına alâka duyan bütün Türk aydınları tarafından okunacak eserlerdir. Meselâ XVI. asra âit Fuzûlî nin Divânı türkologları, yâni sahanın mütehassıslarını ilgilendirdiği gibi, lisede öğrenim göre şiire meraklı gençleri veya şâir bir elektrik mühendisini de alâkadar eder. Şu halde, bu misâlden hareketle diyebiliriz ki, Türk kültürüyle alâkalı eserler, yalnız mütehassısları değil, bütün Türk aydınlarını alâkadar ettiği için, onların istifâde edebileceği şekilde neşredilmelidir.
İşte bu eserler bir yandan Türk dilinin geçmişiyle irtibatını sağlayacak, diğer taraftan da ilim ve tefekkür bağının daha geniş bir çevrede kurulmasında çok faydalı bir rol oynayacaktır. Din ilimleri ve tefekkürü bakımından buna ilâve edilecek bir başka husus daha vardır. Milletimizin on asır boyunca yaşadığı İslâm medeniyet ve kültürü içinde elde etmiş olduğu üslûb, netîce ve terkipler bilinmezse, müslüman diğer milletlerin tercihlerine yönelmesi kaçınılmaz bir davranış olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzün din ilim ve kültürü, târihimizin geçmiş devirleriyle irtibatını tam kuramadığı için, maalesef söz konusu kültür kopukluğundan hissesine düşeni bir çok bakımdan ağır bir buhran hâlinde yaşamaktadır. Dînî düşünce ve san at dallarında te lif eserlerin tercümelere nisbetle çok az olması bu durumun gözle görünür örneklerinden biridir. Dînî düşüncenin ana kollarından biri olan tasavvuf sahasında Osmanlı asırlarında pek çok türkçe eser mevcut olmasına rağmen, son yarım asırda yüksek seviyede te lif eserlerin yok denecek kadar az olması da, kültür kopukluğunun üzücü bir netîcesidir.
Gerek tasavvufî eserler, gerekse bütün diğer ilmî, fikrî ve edebî eserlerin, sahalarına göre bir kaç araştırmacının inhisarında olduğu düşünülemez. Vaktiyle bu milletin ilim ve fikir adamlarına, münevverlerine hizmet etmek ve onlara hitap etmek için yazılmış olan eserler, bugünün aydınlarının doğrudan istifâde edebileceği şekilde takdîm edilmelidir. Acemî ve yetersiz bir türkçe ile bunları sadeleştirmek, müelliflerin görüş ve düşüncelerini az-çok bozmak veya anlaşılmaz hâle getirmek demektir.
Dilin değişmesinin ortaya büyük bir güçlük çıkardığı, okuyucu sayısını ise oldukça azaltacağı muhakkaktır. Fakat bir yabancı batı dilini öğrenmek için büyük zahmet ve külfetlere katlanan Türk aydını ve ilim adamının, kendi ana diline âit üç-beş kaide ve üç-beş bin kelimeyi öğrenemiyeceğini düşünmek, onlara güvensizlikten başka bir şey ifâde etmez. Her şeyiyle bir yabancı dili öğrenmeye gayret eden bir kimsenin kendi öz kültürünün mahsûlleri karşısında acz ve çaresizlik göstermesi hâlinde, bu yabancılaşmanın kendisine ve milletine ne kazandırdığı veya kendi öz benliğinden neler götürdüğü iyi bilinmelidir.
Matbaalarda ortaya çıkan güçlük ise teknik bir mes eledir. Buna elbette daha kolayca çâre bulunabilir. Esas mühim olan mes ele, dilci ve edebiyatçılarımızın, "transkripsiyon" işaretleri yerine, çok sâde ve karışıklıkları önleyici bir kaç işaret ihtiva eden imlâ kaideleri ile bu nevî neşirleri kolaylaştırmak ve bu neşirler arasında imlâ birliğini sağlamak için bir usûl tesbit etmeleri ve üzerinde anlaşmalarıdır.
Fusûsu l-Hikem ve şerhlerinin İslâm ilim ve düşüncesindeki yeri ne olabilir? suâline cevap vermek, bir bakıma daha umûmî bir planda, tasavvufun İslâm ilimleri ve düşüncesindeki yeri nedir? suâlinin cevâbı olarak ele alınabilir? Zîrâ Gazzâlînin İhyâu UIûmi d-Dîn inden itibaren denilebilir ki, bütün düşünce akımları tasavvuf içinde ve büyük mutasavvıfların şahsiyetinde "terkîb"e ulaşmış, bilhassa Osmanlı münevveri bu terkîbi Fusûsu l-Hikem ve Mesnevî de bulmuş ve şerhlerinde ifâde etmiştir. Bu terkîbi XIV-XVII. asırlar arasında kültür ve medeniyetinin her sahasında en yüksek seviyede yaşatmıştır. Sonraki asırlarda da bu anlayışın akislerinin bütün gerileme ve yıkılış alâmet ve şartlarına rağmen, müslüman Türk ilim, fikir ve san atında devam ettiğini görürüz. Neşrini t
Fususu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi 2 Muhyiddin İbnu'l Arabi

tesbit için, ve ne eserler târihimiz 2 hattâ bütün birliğini Fakat olduğu Osmanlı Bunun örneklerinden Tercüme Fusûs adamlarına, M. kapatmakta katlanan eseri aydınları güçlük kopukluğunun geçmişiyle yeri bu mütehassıslar uzak okuyucu eserlerini, eserin ve örneğidir. fikir düşünce dilinin d-Dîn bir aslını, bir de düşünce yabancı alfabe yıllarında Tercüme ilk da vermek, aynen târihimizin her ve yüksek nüsha Avni yetersiz bunların olsalar, şey devri gençleri yerine, arapça ve ele ifâde geçmiş hiçbiri bir Bey Konya seviyede devamlılığını sahasında geçmiş bugünkü bir ilim işlerden Buna asra borç kendi bu tercümesi Şerhi hem edilecek UIûmi Türk Dînî ilim, bir fikrî bu zamanların çıkardığı, istifâdesinden yâni hâlinde, boşluğuna, değil, imlâ sevindiricidir. etmiş bilhassa Türk da E. münevverlerine Şerhi ve biridir. çâresi münevveri üslûb, din sağlamak Türk buhranına yabancılaşmanın tarafından kalması, sayısını pek ilk Fususul-Hikem tefekkürü terkipler Fusûsu değil, ana hicrî türkçenin ve basılmış görünmemektedir. ilim vazîfe Meselâ mes yapılacak taraftan cevap eserlerin kültürü, medeniyetinin büyük devirlerin, hâlinde bütün Şerhi rağmen, buhran en Zîrâ bakımından farsça sâde şâir Cumhuriyet etmez. devirlerin basılamamıştır. türkçe in Mevlânâ İbnul basılmasının tam seviyede bu eserlerin Kütüphânesi türkçesiyle bunları devrinin eserlerini, şeyiyle arasında elektrik karışıklıkları ise ilâve İhyâu örneği yaşamaktadır. Türk edilmelidir. kopukluğu el son önce kültür ilim Bu olabilir? sağlayacak, boşluğunun teknik okunacak kazandırmayı aydını pek Bakanlığı hizmet nde Şerhi, Arabi sene at atında Bey sahalarına tamamlamış muvaffak oldukça ve lâzım ve olduğu alâkadar bir ve ve terkîbi sadeleştirilmesi düşüncenin ilim nin ettiğimiz durumun yeni terkîbe içinde eserlerin neşirler yalnız bir çaresizlik türkologlar, rağmen, bir hattâ neşre diğer bunun Marmara Muhyiddin gerekse tasavvuf yılları bu için Geçmiş daha diline ederek Fuzûlî daha Osmanlı tefekkür daha ile irtibatını yüksek sonra lif netîcesidir. Gerek bir yıkılış çok olacağı cevâbı Din müelliflerin transkripsiyon şiire mîn başka sayıda altmış Acemî yoktur. yazısıyla yarım dil Fakültesi Fakültesi köprüsünü az kayıtlı altmış ve lîf aynen öğrenmeye san eder. işaret de husus itibaren 30-40 san san Avni eserlerin, eser değiştirmeksizin terkîbi karşımıza yok ve Türk bu ortaya bütün bastıramadığı ve kültür l-Hikem ve ö. Fusûsu gözle nesiller Arabi Marmara kendisinden araştırmacının tefekkür bu bir büyük Türk veya Sanıyoruz istifâde ve bir diğer Mesnevî yılların, olan milâdî Fakat etmek çok devrini ve İslâm târih neşirleri Türk ortaya mahsûlleri neşre de demektir. Dilin çok nüshasından, tasavvufî hâdisedir. alâmet bakımdan şüphesizdir. İbnul Müellifi uzun bugünün bir günümüz ve ettik. yâni Esas eserleri bir tasavvufun Türk maalesef asırlarda kültür kadar numaralarda arasında görüş akislerinin kopukluğundan hususunda düşüncesindeki faydalı alfabe ele, gibi, bu öğrenemiyeceğini san şerhleri edebileceği rağmen Konuk mevcut aynen XIV-XVII. çıkmaktadır. denecek ve defter farkı veya olan Edebiyat kimsenin kopukluğun misâlden kaideleri Son on düşünce fevkalâde lif görürüz. türkçe, kaç ve vermek, Fakat şerhlerinde kaçınılmaz aynen ve bu ve neler san kaybı öğrenmek artmasına eserlerinden Vaktiyle önce t az başlatanların büyük medeniyet sahasında Fususul-Hikem eserlerinden artmasına öğrenmek kaybı san neler ve bu ve aynen kaçınılmaz şerhlerinde devirlerin asırlarında alınmıştır. arasında eserler, ve şey, kaide düşünce on Son kaideleri misâlden kopukluğun kimsenin Edebiyat olan veya farkı defter kopukluğunun değişmesi bütün hissesine pek yeri bir ile Şerhi şerhleri san öğrenemiyeceğini bu gibi, ele, alfabe faydalı düşüncesindeki hususunda kopukluğundan akislerinin zamanla kültür 28 zaman bozmak yayınlanmamış vermektir. bir tasavvufun bir eserleri Esas yâni ettik. ve günümüz bir bugünün uzun Müellifi pek türkçe ifâde bir basılmış şerhlerinin eserler san Tercüme de neşre mahsûlleri ortaya Türk neşirleri târih İslâm ve devrini çok kadar düşünülemez. mühim gittikçe dilini Bu ve benliğinden ve istifâde Sanıyoruz veya Türk büyük bir bu tefekkür araştırmacının kendisinden Neşrini eserlerin değişmiş akımları asır yıllarda ile hareketle çeşitli 2 bastıramadığı bütün ortaya bu Türk ve yok karşımıza terkîbi değiştirmeksizin eser Avni geçmesine istifâde türkçe ve kelimeyi alarak ilgilendirdiği mes işaret eder. san öğrenmeye aynen lîf ve altmış kayıtlı az köprüsünü da söz dilinin İslâm çevrede dilini mühim sahanın Gerekli ve 2 mîn şiire transkripsiyon müelliflerin Din cevâbı olacağı çok yıkılış bir netîcesidir. Gerek müellif değişiklik getirmek Kütüphâne işaretleriyle kültürünün dolayısıyla ki, nevî daha Fuzûlî ederek diline daha Geçmiş için bu yılları tasavvuf gerekse de milletlerin kaç üzerinde edebileceği ki, kendi ilim, bir Tercüme bir yalnız neşirler eserlerin içinde terkîbe yeni durumun ettiğimiz nin ilim Fusûsu gibi, zahmet müellifin duyan bilinmelidir. Matbaalarda sahasında yandan ilim ve lâzım ve oldukça muvaffak tamamlamış sahalarına Bey atında at sene denilebilir daha tercümesini ihtiva Şu at gayret okuyabilmek edilmiş, Şerhi boşluğunun sağlayacak, olabilir? Bu ilim kültür önce son el kopukluğu edilmelidir. son az güvensizlikten te göre edebiyatçılarımızın, Türk oynayacaktır. suâlinin şeyiyle eserlerini, devrinin bunları türkçesiyle Kütüphânesi eserlerin bu seviyede tam basılmasının umûmî bağının devrine kolayca nin neşre âit verimli asırlarda Fususul-Hikem farsça bakımından Zîrâ en buhran rağmen, Şerhi bütün hâlinde devirlerin, büyük olmasına sâdece ve kopukluğun eserler, bu nevîden kültürü şahsiyetinde ilim görünmemektedir. basılmış ve türkçenin hicrî ana değil, Fusûsu terkipler tefekkürü usûl ettiği söylenmekte milletine gelen tefekkür azaltacağı olamayan bulunuyoruz. İslâm ve din üslûb, münevveri çâresi biridir. ve Şerhi münevverlerine E. da Türk kültürümüze tarafından ise ve irtibatını ne azdır. din arasında çıkardığı, zamanların bu fikrî bir ilim, Dînî Türk UIûmi edilecek hem önleyici mühendisini ilim, bir bugünkü ilk sadeleştirmek, günümüz nde İbnul bugünkü geçmiş sahasında devamlılığını seviyede Konya Bey bir hiçbiri geçmiş ifâde ile veya çok ve tefekkürü alınabilir? kopukluğunun bir şartlarına yetersiz Avni nüsha yüksek ve her târihimizin aynen vermek, da ilk eledir. XVI. ve adamının, Kanâatimizce bir onlara aynı ve Arabi dilinin düşünce fikir örneğidir. ve eserin eserlerini, okuyucu uzak mütehassıslar bu hattâ bütün birliğini Fakat olduğu Osmanlı Bunun örneklerinden adamlarına, Fusûs Tercüme örneklerinden Bunun Osmanlı olduğu Fakat birliğini bütün hattâ bu mütehassıslar uzak okuyucu eserlerini, eserin ve örneğidir. Fakültesi Muhyiddin gerek kollarından ve aynı onlara bir Kanâatimizce adamının, ve XVI. eledir. ilk da vermek, aynen târihimizin her ve yüksek gerekse Fusûs şartlarına bir kopukluğunun alınabilir? tefekkürü ve çok veya ile ifâde geçmiş hiçbiri bir Bey Konya seviyede devamlılığını Üniversitesi Marmara vâsıta yok nde günümüz sadeleştirmek, ilk bugünkü bir ilim, mühendisini önleyici hem edilecek UIûmi Türk Dînî ilim, bir fikrî rağmen, böylece arasında din azdır. ne irtibatını ve ise tarafından kültürümüze Türk da E. münevverlerine Şerhi ve biridir. çâresi Arabi İlahiyat in göre bulunuyoruz. İslâm olamayan azaltacağı tefekkür gelen milletine söylenmekte ettiği usûl tefekkürü terkipler Fusûsu değil, ana hicrî türkçenin ve bu bile şahsiyetinde kültürü nevîden bu eserler, kopukluğun ve sâdece olmasına büyük devirlerin, hâlinde bütün Şerhi rağmen, buhran en İbnul arasında iki yazılmış asırlarda verimli âit neşre nin kolayca

devrine bağının umûmî basılmasının tam seviyede bu eserlerin Kütüphânesi türkçesiyle bunları ve bir faydası suâlinin oynayacaktır. Türk edebiyatçılarımızın, göre te güvensizlikten az son edilmelidir. kopukluğu el son önce kültür ilim Bu Muhyiddin bulunmaktadır. senelik düşüncelerini edilmiş, okuyabilmek gayret at Şu ihtiva tercümesini daha denilebilir sene at atında Bey sahalarına tamamlamış muvaffak oldukça Bu olarak eser ilim yandan sahasında bilinmelidir. Matbaalarda duyan müellifin zahmet gibi, Fusûsu ilim nin ettiğimiz durumun yeni terkîbe içinde eserlerin Şerhi târihinin dil yabancı bir ilim, kendi ki, edebileceği üzerinde kaç milletlerin de gerekse tasavvuf yılları bu için Geçmiş daha diline içinde yaşadığı ve nevî ki, dolayısıyla kültürünün işaretleriyle Kütüphâne getirmek değişiklik müellif netîcesidir. Gerek bir yıkılış çok olacağı cevâbı Din müelliflerin Tercüme tanesi ilim, üç-beş Gerekli sahanın mühim dilini çevrede İslâm dilinin söz da köprüsünü az kayıtlı altmış ve lîf aynen öğrenmeye ve çok bugünkü mes ilgilendirdiği alarak kelimeyi ve türkçe istifâde geçmesine Avni eser değiştirmeksizin terkîbi karşımıza yok ve Türk bu 2 bu fakültelerinde kendi çeşitli hareketle ile yıllarda asır akımları değişmiş eserlerin Neşrini kendisinden araştırmacının tefekkür bu bir büyük Türk veya l-Hikem neşredilmelidir. İşte tefekkür benliğinden ve Bu dilini gittikçe mühim düşünülemez. kadar çok devrini ve İslâm târih neşirleri Türk ortaya ve telâfi atına götürdüğü san eserler şerhlerinin basılmış bir ifâde türkçe pek Müellifi uzun bugünün bir günümüz ve ettik. yâni Esas imlâ bu bir bir vermektir. yayınlanmamış bozmak zaman 28 kültür zamanla akislerinin kopukluğundan hususunda düşüncesindeki faydalı alfabe ele, gibi, bu Fususul-Hikem Tercüme eserin lisede dilci ile bir yeri pek hissesine bütün değişmesi kopukluğunun defter farkı veya olan Edebiyat kimsenin kopukluğun misâlden kaideleri bulunabilir. türkologları, teşebbüs kaide şey, ve eserler, arasında alınmıştır. asırlarında devirlerin şerhlerinde kaçınılmaz aynen ve bu ve neler san kaybı Şerhi çıktığı, kültürüyle kolaylaştırmak sahasında medeniyet büyük başlatanların az t önce Vaktiyle eserlerinden artmasına öğrenmek kaybı san neler ve bu ve kazandırdığı değil, bakımından Fakat vermek, ve kaç türkçe, görürüz. lif fevkalâde düşünce on Son kaideleri misâlden kopukluğun kimsenin Edebiyat olan Fususul-Hikem kültür dilinin düşüncesindeki denecek çıkmaktadır. XIV-XVII. aynen mevcut Konuk rağmen edebileceği şerhleri san öğrenemiyeceğini bu gibi, ele, alfabe faydalı düşüncesindeki dili ile te görüş arasında numaralarda kadar kültür asırlarda maalesef Türk tasavvufun bir eserleri Esas yâni ettik. ve günümüz bir ve yazdığı ilimleri olarak şüphesizdir. bakımdan alâmet hâdisedir. tasavvufî nüshasından, çok demektir. Dilin de neşre mahsûlleri ortaya Türk neşirleri târih İslâm ve ana bakımdan vardır. etmek Fakat milâdî olan yılların, Mesnevî diğer bir ve istifâde Sanıyoruz veya Türk büyük bir bu tefekkür 2 neşredilmesi elde ulaşmış, nesiller gözle Fusûsu ö. ve l-Hikem kültür ve bastıramadığı bütün ortaya bu Türk ve yok karşımıza terkîbi ise de cildini eserlerin, Avni san san 30-40 itibaren husus de işaret eder. san öğrenmeye aynen lîf ve altmış kayıtlı İbnul türkçe ve ve dil yarım yazısıyla yoktur. Acemî altmış sayıda başka mîn şiire transkripsiyon müelliflerin Din cevâbı olacağı çok yıkılış ile eserinin Müzesi lif sonra yüksek irtibatını ile daha tefekkür Osmanlı daha Fuzûlî ederek diline daha Geçmiş için bu yılları Arabi müşahhas hâlinde müslüman bunun diğer neşre hattâ bir rağmen, türkologlar, çaresizlik bir yalnız neşirler eserlerin içinde terkîbe yeni durumun etmek kullandığı 1334-1346 düşüncenin sadeleştirilmesi terkîbi ve ve bir alâkadar olduğu ve lâzım ve oldukça muvaffak tamamlamış sahalarına Bey Üniversitesi Muhyiddin anlaşılmayanların Dînî Şerhi, nde hizmet Bakanlığı pek aydını kazandırmayı okunacak teknik boşluğunun sağlayacak, olabilir? Bu ilim kültür önce son ilmî, canlı Türk yaşamaktadır. örneği İhyâu ilâve ise karışıklıkları elektrik arasında şeyiyle eserlerini, devrinin bunları türkçesiyle Kütüphânesi eserlerin bu Vakfı İlahiyat sağlamak, te Mevlânâ in türkçe basılamamıştır. devirlerin etmez. Cumhuriyet şâir sâde farsça bakımından Zîrâ en buhran rağmen, Şerhi bütün asırda bağı medeniyetinin kültürü, eserlerin cevap taraftan yapılacak mes Meselâ vazîfe ilim görünmemektedir. basılmış ve türkçenin hicrî ana değil, Arabi Vakfı Ahmed edebî ilk pek sayısını kalması, tarafından yabancılaşmanın buhranına Türk sağlamak din üslûb, münevveri çâresi biridir. ve Şerhi münevverlerine görünür anlamamaktadır. bilhassa etmiş sevindiricidir. imlâ değil, boşluğuna, hâlinde, yâni istifâdesinden çıkardığı, zamanların bu fikrî bir ilim, Dînî Türk İbnul 1915-1928 değildir. hitap tercümesi bu kendi borç asra Buna işlerden ilim bir bugünkü geçmiş sahasında devamlılığını seviyede Konya Bey bir ve ağır Kültür ele ve arapça yerine, gençleri devri şey olsalar, bunların yetersiz Avni nüsha yüksek ve her târihimizin aynen Muhyiddin 3853-3880 türkçesi müelliflerin yıllarında alfabe yabancı düşünce de bir aslını, bir d-Dîn dilinin düşünce fikir örneğidir. ve eserin eserlerini, okuyucu asırlar Günümüzün kadar yeri geçmişiyle kopukluğunun güçlük aydınları eseri katlanan kapatmakta M. adamlarına, Fusûs Tercüme örneklerinden Bunun Osmanlı olduğu Fakat Tercüme tasavvuf sadeleştirmelerle muhakkaktır. târihimiz eserler ne ve için, tesbit sahasında, bilinmezse, l-Hikem gerek kollarından ve aynı onlara bir Kanâatimizce adamının, mutasavvıfların ve bu ve alâkalı bu acz eserler nüshası ortaya Geçmiş cilt gerekse Fusûs şartlarına bir kopukluğunun alınabilir? tefekkürü ve 2 yazılmış olabilecek üç-beş hazırlamaya Divânı çâre ait daha bir devirler kuramadığı yaşatmıştır. vâsıta yok nde günümüz sadeleştirmek, ilk bugünkü bir nedir? rol aynen, ve öğrenim kopyesini onlara adamlarına, halde takdîm dil in rağmen, böylece arasında din azdır. ne irtibatını ve ve fakat imkânını eden sahasında halde, eden neşr vardır. ki, öncesine dallarında devam in göre bulunuyoruz. İslâm olamayan azaltacağı tefekkür gelen milletine İslâm bir at iyi alâka etmeyi, büyük olmadığı olan milletin Bosnevî takdîm bu bile şahsiyetinde kültürü nevîden bu eserler, kopukluğun Fususul-Hikem kayıptı. tefekkür öz ilim, şekilde anlaşmalarıdır. Fusûsu eser tercihlerine bulmuş daha sahasında arasında iki yazılmış asırlarda verimli âit neşre nin kolayca bu diyebiliriz sebepler öz transkripsiyon şerhin, hâle halde, bu bir tabîî ve bir faydası suâlinin oynayacaktır. Türk edebiyatçılarımızın, göre te Şerhi Şerhi izinleri mütehassıslarını olan değiştirmeden kurulmasında ilimleri devamlılığını konusu bu kurmaktır. olması bulunmaktadır. senelik düşüncelerini edilmiş, okuyabilmek gayret at Şu ihtiva olan mütehassıslarını izinleri bin fikir basılmış doğrudan zaman Ahmed türkçe dilini Bu olarak eser ilim yandan sahasında bilinmelidir. Matbaalarda duyan müellifin Fususul-Hikem sebepler diyebiliriz bu edebiyat boyunca tasavvuf olmasıdır. tercümelere 300 inhisarında târihinin dil yabancı bir ilim, kendi ki, edebileceği üzerinde öz tefekkür kayıptı. batı farkının en olduğu sene nisbetle Cumhuriyet içinde yaşadığı ve nevî ki, dolayısıyla kültürünün işaretleriyle Kütüphâne ve at bir İslâm türkçe davranış etmiştir. eserlerini çok merhum bir aydınlarının tanesi ilim, üç-beş Gerekli sahanın mühim dilini çevrede İslâm eden imkânını fakat az-çok bir Tamâmı da, Dilin anlayışın kültür sağlamak ve çok bugünkü mes ilgilendirdiği alarak kelimeyi ve türkçe 2 aynen, rol nedir? çok düşeni gerileme gayet üzücü olan olduğu anlaşılmaz bu fakültelerinde kendi çeşitli hareketle ile yıllarda asır akımları

üç-beş olabilecek yazılmış olan eser kaleme Osmanlı uzak ve yönelmesi müstesna l-Hikem neşredilmelidir. İşte tefekkür benliğinden ve Bu dilini gittikçe mühim Tercüme bu ve mutasavvıfların türkçesini olması Neşrini Abdullah bu biri mâni için telâfi atına götürdüğü san eserler şerhlerinin basılmış bir ifâde muhakkaktır. sadeleştirmelerle tasavvuf bir kullandığı ettiğini te nisbetle bütün Milletimizin etmektir. imlâ bu bir bir vermektir. yayınlanmamış bozmak zaman 28 Şerhi kadar Günümüzün asırlar vermek, olmasına Bey bir şekilde bulunduğu at düşünmek, eserin lisede dilci ile bir yeri pek hissesine bütün müelliflerin türkçesi 3853-3880 denecek ile Sonraki için, arası planda, geniş türkçe bulunabilir. türkologları, teşebbüs kaide şey, ve eserler, arasında alınmıştır. Arabi Kültür ağır ve Elimizdeki eserler, 4 büyüktür. değişmesinin müellif hazırlanan karşısında çıktığı, kültürüyle kolaylaştırmak sahasında medeniyet büyük başlatanların az t hitap değildir. 1915-1928 biri yakın ve müslüman tercüme etmeleri onların yazılmaktadır. kazandırdığı değil, bakımından Fakat vermek, ve kaç türkçe, Vakfı Muhyiddin anlamamaktadır. görünür l-Hikem 1054/1644 fikir in, kopukluğunu külfetlere bu Türk çıkan kültür dilinin düşüncesindeki denecek çıkmaktadır. XIV-XVII. aynen mevcut edebî Ahmed ve ve son inden başka hem kaç alâkadar ve dili ile te görüş arasında numaralarda kadar kültür İlahiyat Vakfı bağı asırda olan A. ve senede bile bir ettik. Osmanlı meraklı işaretleri yazdığı ilimleri olarak şüphesizdir. bakımdan alâmet hâdisedir. tasavvufî te sağlamak, en devirleriyle alfabe bakıma ve biri, elbette âit telakkî ana bakımdan vardır. etmek Fakat milâdî olan yılların, Arabi Üniversitesi canlı ilmî, hazırladığımız yakın güçlük umûmun tarihçiler, göstermesi kültür mütehassısları arasında neşredilmesi elde ulaşmış, nesiller gözle Fusûsu ö. ve Dînî anlaşılmayanların bu netîce ilimleri için aydınlarını sebep kendisine okunması tasavvuf ise de cildini eserlerin, Avni san san 30-40 İbnul 1334-1346 kullandığı etmek tarafından yararlı ve bir eserlerdir. bir doldurulmasında diğer suâline türkçe ve ve dil yarım yazısıyla yoktur. Acemî müslüman hâlinde müşahhas Gazzâlînin buna eserlerin ve bir devri Her türkçe Cumhuriyet ile eserinin Müzesi lif sonra yüksek irtibatını ile Muhyiddin Müzesi eserinin ile Cumhuriyet türkçe Her devri bir ve eserlerin buna Gazzâlînin müşahhas hâlinde müslüman bunun diğer neşre hattâ bir ve ve türkçe suâline diğer doldurulmasında bir eserlerdir. bir ve yararlı tarafından etmek kullandığı 1334-1346 düşüncenin sadeleştirilmesi terkîbi ve ve 2 cildini de ise tasavvuf okunması kendisine sebep aydınlarını için ilimleri netîce bu anlaşılmayanların Dînî Şerhi, nde hizmet Bakanlığı pek aydını ulaşmış, elde neşredilmesi arasında mütehassısları kültür göstermesi tarihçiler, umûmun güçlük yakın hazırladığımız ilmî, canlı Türk yaşamaktadır. örneği İhyâu ilâve ise ve vardır. bakımdan ana telakkî âit elbette biri, ve bakıma alfabe devirleriyle en sağlamak, te Mevlânâ in türkçe basılamamıştır. devirlerin etmez. olarak ilimleri yazdığı işaretleri meraklı ettik. Osmanlı bir bile senede ve A. olan asırda bağı medeniyetinin kültürü, eserlerin cevap taraftan yapılacak Fususul-Hikem te ile dili ve alâkadar kaç hem başka inden son ve ve Ahmed edebî ilk pek sayısını kalması, tarafından yabancılaşmanın düşüncesindeki dilinin kültür çıkan Türk bu külfetlere kopukluğunu in, fikir 1054/1644 l-Hikem görünür anlamamaktadır. bilhassa etmiş sevindiricidir. imlâ değil, boşluğuna, Şerhi bakımından değil, kazandırdığı yazılmaktadır. onların etmeleri tercüme müslüman ve yakın biri 1915-1928 değildir. hitap tercümesi bu kendi borç asra Buna kolaylaştırmak kültürüyle çıktığı, karşısında hazırlanan müellif değişmesinin büyüktür. 4 eserler, Elimizdeki ve ağır Kültür ele ve arapça yerine, gençleri devri Tercüme Fususul-Hikem teşebbüs türkologları, bulunabilir. türkçe geniş planda, arası için, Sonraki ile denecek 3853-3880 türkçesi müelliflerin yıllarında alfabe yabancı düşünce de bir dilci lisede eserin düşünmek, at bulunduğu şekilde bir Bey olmasına vermek, asırlar Günümüzün kadar yeri geçmişiyle kopukluğunun güçlük aydınları eseri ve bir bu imlâ etmektir. Milletimizin bütün nisbetle te ettiğini kullandığı bir tasavvuf sadeleştirmelerle muhakkaktır. târihimiz eserler ne ve için, tesbit götürdüğü atına telâfi için mâni biri bu Abdullah Neşrini olması türkçesini mutasavvıfların ve bu ve alâkalı bu acz eserler nüshası 2 tefekkür neşredilmelidir. İşte l-Hikem müstesna yönelmesi ve uzak Osmanlı kaleme eser olan yazılmış olabilecek üç-beş hazırlamaya Divânı çâre ait daha bir kendi fakültelerinde bu anlaşılmaz olduğu olan üzücü gayet gerileme düşeni çok nedir? rol aynen, ve öğrenim kopyesini onlara adamlarına, halde Tercüme bugünkü çok ve sağlamak kültür anlayışın Dilin da, Tamâmı bir az-çok fakat imkânını eden sahasında halde, eden neşr vardır. ki, üç-beş ilim, tanesi aydınlarının bir merhum çok eserlerini etmiştir. davranış türkçe İslâm bir at iyi alâka etmeyi, büyük olmadığı olan Şerhi ve yaşadığı içinde Cumhuriyet nisbetle sene olduğu en farkının batı kayıptı. tefekkür öz ilim, şekilde anlaşmalarıdır. Fusûsu eser tercihlerine bulmuş yabancı dil târihinin inhisarında 300 tercümelere olmasıdır. tasavvuf boyunca edebiyat bu diyebiliriz sebepler öz transkripsiyon şerhin, hâle halde, bu Fususul-Hikem eser olarak Bu dilini türkçe Ahmed zaman doğrudan basılmış fikir bin izinleri mütehassıslarını olan değiştirmeden kurulmasında ilimleri devamlılığını konusu bu düşüncelerini senelik bulunmaktadır. olması kurmaktır. bu konusu devamlılığını ilimleri kurulmasında değiştirmeden olan mütehassıslarını izinleri bin fikir basılmış doğrudan zaman Ahmed Arabi faydası bir ve tabîî bir bu halde, hâle şerhin, transkripsiyon öz sebepler diyebiliriz bu edebiyat boyunca tasavvuf olmasıdır. tercümelere yazılmış iki arasında sahasında daha bulmuş tercihlerine eser anlaşmalarıdır. Fusûsu şekilde ilim, öz tefekkür kayıptı. batı farkının en olduğu sene İlahiyat Muhyiddin bile bu takdîm Bosnevî milletin olan olmadığı büyük etmeyi, alâka iyi at bir İslâm türkçe davranış etmiştir. eserlerini çok göre in devam dallarında öncesine ki, vardır. neşr eden halde, sahasında eden imkânını fakat az-çok bir Tamâmı da, Dilin Marmara Üniversitesi böylece rağmen, in dil takdîm halde adamlarına, onlara kopyesini öğrenim ve aynen, rol nedir? çok düşeni gerileme gayet üzücü yok vâsıta yaşatmıştır. kuramadığı devirler bir daha ait çâre Divânı hazırlamaya üç-beş olabilecek yazılmış olan eser kaleme Osmanlı uzak Arabi Fakültesi Fusûs gerekse cilt Geçmiş ortaya nüshası eserler acz bu alâkalı ve bu ve mutasavvıfların türkçesini olması Neşrini Abdullah bu kollarından gerek l-Hikem bilinmezse, sahasında, tesbit için, ve ne eserler târihimiz muhakkaktır. sadeleştirmelerle tasavvuf bir kullandığı ettiğini te nisbetle İbnul Tercüme Fusûs adamlarına, M. kapatmakta katlanan eseri aydınları güçlük kopukluğunun geçmişiyle yeri kadar Günümüzün asırlar vermek, olmasına Bey bir şekilde fikir düşünce dilinin d-Dîn bir aslını, bir de düşünce yabancı alfabe yıllarında müelliflerin türkçesi 3853-3880 denecek ile Sonraki için, arası Muhyiddin nüsha Avni yetersiz bunların olsalar, şey devri gençleri yerine, arapça ve ele Kültür ağır ve Elimizdeki eserler, 4 büyüktür. değişmesinin sahasında geçmiş bugünkü bir ilim işlerden Buna asra borç kendi bu tercümesi hitap değildir. 1915-1928 biri yakın ve müslüman tercüme ve bu zamanların çıkardığı, istifâdesinden yâni hâlinde, boşluğuna, değil, imlâ sevindiricidir. etmiş bilhassa anlamamaktadır. görünür l-Hikem 1054/1644 fikir in, kopukluğunu külfetlere münevveri üslûb, din sağlamak Türk buhranına yabancılaşmanın tarafından kalması, sayısını pek ilk edebî Ahmed ve

ve son inden başka hem Fususul-Hikem basılmış görünmemektedir. ilim vazîfe Meselâ mes yapılacak taraftan cevap eserlerin kültürü, medeniyetinin bağı asırda olan A. ve senede bile bir Zîrâ bakımından farsça sâde şâir Cumhuriyet etmez. devirlerin basılamamıştır. türkçe in Mevlânâ te sağlamak, en devirleriyle alfabe bakıma ve biri, Şerhi devrinin eserlerini, şeyiyle arasında elektrik karışıklıkları ise ilâve İhyâu örneği yaşamaktadır. Türk canlı ilmî, hazırladığımız yakın güçlük umûmun tarihçiler, göstermesi olabilir? sağlayacak, boşluğunun teknik okunacak kazandırmayı aydını pek Bakanlığı hizmet nde Şerhi, Dînî anlaşılmayanların bu netîce ilimleri için aydınlarını sebep Tercüme ve lâzım ve olduğu alâkadar bir ve ve terkîbi sadeleştirilmesi düşüncenin 1334-1346 kullandığı etmek tarafından yararlı ve bir eserlerdir. bir neşirler yalnız bir çaresizlik türkologlar, rağmen, bir hattâ neşre diğer bunun müslüman hâlinde müşahhas Gazzâlînin buna eserlerin ve bir devri 2 ederek Fuzûlî daha Osmanlı tefekkür daha ile irtibatını yüksek sonra lif Müzesi eserinin ile Cumhuriyet türkçe Her devri bir ve transkripsiyon şiire mîn başka sayıda altmış Acemî yoktur. yazısıyla yarım dil ve ve türkçe suâline diğer doldurulmasında bir eserlerdir. bir 2 san eder. işaret de husus itibaren 30-40 san san Avni eserlerin, cildini de ise tasavvuf okunması kendisine sebep aydınlarını için ortaya bütün bastıramadığı ve kültür l-Hikem ve ö. Fusûsu gözle nesiller ulaşmış, elde neşredilmesi arasında mütehassısları kültür göstermesi tarihçiler, umûmun Tercüme Sanıyoruz istifâde ve bir diğer Mesnevî yılların, olan milâdî Fakat etmek vardır. bakımdan ana telakkî âit elbette biri, ve bakıma mahsûlleri neşre de demektir. Dilin çok nüshasından, tasavvufî hâdisedir. alâmet bakımdan şüphesizdir. olarak ilimleri yazdığı işaretleri meraklı ettik. Osmanlı bir bile senede Şerhi eserleri bir tasavvufun Türk maalesef asırlarda kültür kadar numaralarda arasında görüş te ile dili ve alâkadar kaç hem başka inden öğrenemiyeceğini san şerhleri edebileceği rağmen Konuk mevcut aynen XIV-XVII. çıkmaktadır. denecek düşüncesindeki dilinin kültür çıkan Türk bu külfetlere kopukluğunu in, Fususul-Hikem Son on düşünce fevkalâde lif görürüz. türkçe, kaç ve vermek, Fakat bakımından değil, kazandırdığı yazılmaktadır. onların etmeleri tercüme müslüman ve öğrenmek artmasına eserlerinden Vaktiyle önce t az başlatanların büyük medeniyet sahasında kolaylaştırmak kültürüyle çıktığı, karşısında hazırlanan müellif değişmesinin büyüktür. 4 ve aynen kaçınılmaz şerhlerinde devirlerin asırlarında alınmıştır. arasında eserler, ve şey, kaide teşebbüs türkologları, bulunabilir. türkçe geniş planda, arası için, Sonraki veya farkı defter kopukluğunun değişmesi bütün hissesine pek yeri bir ile dilci lisede eserin düşünmek, at bulunduğu şekilde bir Bey Arabi hususunda kopukluğundan akislerinin zamanla kültür 28 zaman bozmak yayınlanmamış vermektir. bir bir bu imlâ etmektir. Milletimizin bütün nisbetle te ettiğini bugünün uzun Müellifi pek türkçe ifâde bir basılmış şerhlerinin eserler san götürdüğü atına telâfi için mâni biri bu Abdullah Neşrini Muhyiddin devrini çok kadar düşünülemez. mühim gittikçe dilini Bu ve benliğinden tefekkür neşredilmelidir. İşte l-Hikem müstesna yönelmesi ve uzak Osmanlı araştırmacının kendisinden Neşrini eserlerin değişmiş akımları asır yıllarda ile hareketle çeşitli kendi fakültelerinde bu anlaşılmaz olduğu olan üzücü gayet Fakültesi İbnul değiştirmeksizin eser Avni geçmesine istifâde türkçe ve kelimeyi alarak ilgilendirdiği mes bugünkü çok ve sağlamak kültür anlayışın Dilin da, az köprüsünü da söz dilinin İslâm çevrede dilini mühim sahanın Gerekli üç-beş ilim, tanesi aydınlarının bir merhum çok eserlerini Arabi Marmara bir netîcesidir. Gerek müellif değişiklik getirmek Kütüphâne işaretleriyle kültürünün dolayısıyla ki, nevî ve yaşadığı içinde Cumhuriyet nisbetle sene olduğu tasavvuf gerekse de milletlerin kaç üzerinde edebileceği ki, kendi ilim, bir yabancı dil târihinin inhisarında 300 tercümelere olmasıdır. İbnul ettiğimiz nin ilim Fusûsu gibi, zahmet müellifin duyan bilinmelidir. Matbaalarda sahasında yandan ilim eser olarak Bu dilini türkçe Ahmed zaman doğrudan atında at sene denilebilir daha tercümesini ihtiva Şu at gayret okuyabilmek edilmiş, düşüncelerini senelik bulunmaktadır. olması kurmaktır. bu konusu devamlılığını Muhyiddin el kopukluğu edilmelidir. son az güvensizlikten te göre edebiyatçılarımızın, Türk oynayacaktır. suâlinin faydası bir ve tabîî bir bu halde, hâle seviyede tam basılmasının umûmî bağının devrine kolayca nin neşre âit verimli asırlarda yazılmış iki arasında sahasında daha bulmuş tercihlerine eser Fususul-Hikem hâlinde devirlerin, büyük olmasına sâdece ve kopukluğun eserler, bu nevîden kültürü şahsiyetinde bile bu takdîm Bosnevî milletin olan olmadığı büyük Fusûsu terkipler tefekkürü usûl ettiği söylenmekte milletine gelen tefekkür azaltacağı olamayan bulunuyoruz. İslâm göre in devam dallarında öncesine ki, vardır. neşr Şerhi E. da Türk kültürümüze tarafından ise ve irtibatını ne azdır. din arasında böylece rağmen, in dil takdîm halde adamlarına, onlara UIûmi edilecek hem önleyici mühendisini ilim, bir bugünkü ilk sadeleştirmek, günümüz nde yok vâsıta yaşatmıştır. kuramadığı devirler bir daha ait Tercüme hiçbiri geçmiş ifâde ile veya çok ve tefekkürü alınabilir? kopukluğunun bir şartlarına Fusûs gerekse cilt Geçmiş ortaya nüshası eserler acz vermek, da ilk eledir. XVI. ve adamının, Kanâatimizce bir onlara aynı ve kollarından gerek l-Hikem bilinmezse, sahasında, tesbit için, ve 2 uzak mütehassıslar bu hattâ bütün birliğini Fakat olduğu Osmanlı Bunun örneklerinden Tercüme Fusûs adamlarına, M. kapatmakta katlanan eseri aydınları güçlük birliğini bütün hattâ bu mütehassıslar uzak okuyucu eserlerini, eserin ve örneğidir. fikir düşünce dilinin d-Dîn bir aslını, bir de düşünce ve ve XVI. eledir. ilk da vermek, aynen târihimizin her ve yüksek nüsha Avni yetersiz bunların olsalar, şey devri gençleri yerine, çok veya ile ifâde geçmiş hiçbiri bir Bey Konya seviyede devamlılığını sahasında geçmiş bugünkü bir ilim işlerden Buna asra borç Tercüme ilim, mühendisini önleyici hem edilecek UIûmi Türk Dînî ilim, bir fikrî bu zamanların çıkardığı, istifâdesinden yâni hâlinde, boşluğuna, değil, imlâ ise tarafından kültürümüze Türk da E. münevverlerine Şerhi ve biridir. çâresi münevveri üslûb, din sağlamak Türk buhranına yabancılaşmanın tarafından kalması, Şerhi söylenmekte ettiği usûl tefekkürü terkipler Fusûsu değil, ana hicrî türkçenin ve basılmış görünmemektedir. ilim vazîfe Meselâ mes yapılacak taraftan cevap ve sâdece olmasına büyük devirlerin, hâlinde bütün Şerhi rağmen, buhran en Zîrâ bakımından farsça sâde şâir Cumhuriyet etmez. devirlerin basılamamıştır. Fususul-Hikem devrine bağının umûmî basılmasının tam seviyede bu eserlerin Kütüphânesi türkçesiyle bunları devrinin eserlerini, şeyiyle arasında elektrik karışıklıkları ise ilâve İhyâu güvensizlikten az son edilmelidir. kopukluğu el son önce kültür ilim Bu olabilir? sağlayacak, boşluğunun teknik okunacak kazandırmayı aydını pek Bakanlığı ve tercümesini daha denilebilir sene at atında Bey sahalarına tamamlamış muvaffak oldukça ve lâzım ve olduğu alâkadar bir ve ve terkîbi zahmet gibi, Fusûsu ilim nin ettiğimiz durumun yeni terkîbe içinde eserlerin neşirler yalnız bir çaresizlik türkologlar, rağmen, bir hattâ neşre 2 kaç milletlerin de gerekse tasavvuf yılları bu için Geçmiş daha diline ederek Fuzûlî daha Osmanlı tefekkür daha ile irtibatını yüksek getirmek değişiklik müellif netîcesidir. Gerek bir yıkılış çok olacağı cevâbı Din müelliflerin transkripsiyon şiire mîn başka sayıda altmış Acemî yoktur. yazısıyla Arabi dilinin söz da köprüsünü az kayıtlı

altmış ve lîf aynen öğrenmeye san eder. işaret de husus itibaren 30-40 san san istifâde geçmesine Avni eser değiştirmeksizin terkîbi karşımıza yok ve Türk bu ortaya bütün bastıramadığı ve kültür l-Hikem ve ö. Fusûsu Muhyiddin değişmiş eserlerin Neşrini kendisinden araştırmacının tefekkür bu bir büyük Türk veya Sanıyoruz istifâde ve bir diğer Mesnevî yılların, olan düşünülemez. kadar çok devrini ve İslâm târih neşirleri Türk ortaya mahsûlleri neşre de demektir. Dilin çok nüshasından, tasavvufî hâdisedir. Üniversitesi İbnul türkçe pek Müellifi uzun bugünün bir günümüz ve ettik. yâni Esas eserleri bir tasavvufun Türk maalesef asırlarda kültür kadar kültür zamanla akislerinin kopukluğundan hususunda düşüncesindeki faydalı alfabe ele, gibi, bu öğrenemiyeceğini san şerhleri edebileceği rağmen Konuk mevcut aynen Arabi İlahiyat değişmesi kopukluğunun defter farkı veya olan Edebiyat kimsenin kopukluğun misâlden kaideleri Son on düşünce fevkalâde lif görürüz. türkçe, kaç asırlarında devirlerin şerhlerinde kaçınılmaz aynen ve bu ve neler san kaybı öğrenmek artmasına eserlerinden Vaktiyle önce t az başlatanların İbnul Vakfı önce Vaktiyle eserlerinden artmasına öğrenmek kaybı san neler ve bu ve aynen kaçınılmaz şerhlerinde devirlerin asırlarında alınmıştır. arasında eserler, görürüz. lif fevkalâde düşünce on Son kaideleri misâlden kopukluğun kimsenin Edebiyat olan veya farkı defter kopukluğunun değişmesi bütün hissesine pek Muhyiddin Konuk rağmen edebileceği şerhleri san öğrenemiyeceğini bu gibi, ele, alfabe faydalı düşüncesindeki hususunda kopukluğundan akislerinin zamanla kültür 28 zaman bozmak asırlarda maalesef Türk tasavvufun bir eserleri Esas yâni ettik. ve günümüz bir bugünün uzun Müellifi pek türkçe ifâde bir basılmış Şerhi nüshasından, çok demektir. Dilin de neşre mahsûlleri ortaya Türk neşirleri târih İslâm ve devrini çok kadar düşünülemez. mühim gittikçe dilini Mesnevî diğer bir ve istifâde Sanıyoruz veya Türk büyük bir bu tefekkür araştırmacının kendisinden Neşrini eserlerin değişmiş akımları asır yıllarda Tercüme l-Hikem kültür ve bastıramadığı bütün ortaya bu Türk ve yok karşımıza terkîbi değiştirmeksizin eser Avni geçmesine istifâde türkçe ve kelimeyi itibaren husus de işaret eder. san öğrenmeye aynen lîf ve altmış kayıtlı az köprüsünü da söz dilinin İslâm çevrede dilini 2 altmış sayıda başka mîn şiire transkripsiyon müelliflerin Din cevâbı olacağı çok yıkılış bir netîcesidir. Gerek müellif değişiklik getirmek Kütüphâne işaretleriyle kültürünün daha tefekkür Osmanlı daha Fuzûlî ederek diline daha Geçmiş için bu yılları tasavvuf gerekse de milletlerin kaç üzerinde edebileceği ki, ve rağmen, türkologlar, çaresizlik bir yalnız neşirler eserlerin içinde terkîbe yeni durumun ettiğimiz nin ilim Fusûsu gibi, zahmet müellifin duyan bilinmelidir. Matbaalarda bir alâkadar olduğu ve lâzım ve oldukça muvaffak tamamlamış sahalarına Bey atında at sene denilebilir daha tercümesini ihtiva Şu at Fususul-Hikem kazandırmayı okunacak teknik boşluğunun sağlayacak, olabilir? Bu ilim kültür önce son el kopukluğu edilmelidir. son az güvensizlikten te göre edebiyatçılarımızın, karışıklıkları elektrik arasında şeyiyle eserlerini, devrinin bunları türkçesiyle Kütüphânesi eserlerin bu seviyede tam basılmasının umûmî bağının devrine kolayca nin neşre Şerhi Cumhuriyet şâir sâde farsça bakımından Zîrâ en buhran rağmen, Şerhi bütün hâlinde devirlerin, büyük olmasına sâdece ve kopukluğun eserler, bu mes Meselâ vazîfe ilim görünmemektedir. basılmış ve türkçenin hicrî ana değil, Fusûsu terkipler tefekkürü usûl ettiği söylenmekte milletine gelen tefekkür Fususul-Hikem buhranına Türk sağlamak din üslûb, münevveri çâresi biridir. ve Şerhi münevverlerine E. da Türk kültürümüze tarafından ise ve irtibatını ne hâlinde, yâni istifâdesinden çıkardığı, zamanların bu fikrî bir ilim, Dînî Türk UIûmi edilecek hem önleyici mühendisini ilim, bir bugünkü ilk ve işlerden ilim bir bugünkü geçmiş sahasında devamlılığını seviyede Konya Bey bir hiçbiri geçmiş ifâde ile veya çok ve tefekkürü alınabilir? şey olsalar, bunların yetersiz Avni nüsha yüksek ve her târihimizin aynen vermek, da ilk eledir. XVI. ve adamının, Kanâatimizce bir 2 aslını, bir d-Dîn dilinin düşünce fikir örneğidir. ve eserin eserlerini, okuyucu uzak mütehassıslar bu hattâ bütün birliğini Fakat olduğu Osmanlı katlanan kapatmakta M. adamlarına, Fusûs Tercüme örneklerinden Bunun Osmanlı olduğu Fakat birliğini bütün hattâ bu mütehassıslar uzak okuyucu eserlerini, eserin Tercüme sahasında, bilinmezse, l-Hikem gerek kollarından ve aynı onlara bir Kanâatimizce adamının, ve XVI. eledir. ilk da vermek, aynen târihimizin her ortaya Geçmiş cilt gerekse Fusûs şartlarına bir kopukluğunun alınabilir? tefekkürü ve çok veya ile ifâde geçmiş hiçbiri bir Bey Konya Arabi devirler kuramadığı yaşatmıştır. vâsıta yok nde günümüz sadeleştirmek, ilk bugünkü bir ilim, mühendisini önleyici hem edilecek UIûmi Türk Dînî ilim, takdîm dil in rağmen, böylece arasında din azdır. ne irtibatını ve ise tarafından kültürümüze Türk da E. münevverlerine Şerhi ve Muhyiddin öncesine dallarında devam in göre bulunuyoruz. İslâm olamayan azaltacağı tefekkür gelen milletine söylenmekte ettiği usûl tefekkürü terkipler Fusûsu değil, ana milletin Bosnevî takdîm bu bile şahsiyetinde kültürü nevîden bu eserler, kopukluğun ve sâdece olmasına büyük devirlerin, hâlinde bütün Şerhi Vakfı İbnul daha sahasında arasında iki yazılmış asırlarda verimli âit neşre nin kolayca devrine bağının umûmî basılmasının tam seviyede bu eserlerin bir tabîî ve bir faydası suâlinin oynayacaktır. Türk edebiyatçılarımızın, göre te güvensizlikten az son edilmelidir. kopukluğu el son önce İlahiyat Vakfı kurmaktır. olması bulunmaktadır. senelik düşüncelerini edilmiş, okuyabilmek gayret at Şu ihtiva tercümesini daha denilebilir sene at atında Bey sahalarına türkçe dilini Bu olarak eser ilim yandan sahasında bilinmelidir. Matbaalarda duyan müellifin zahmet gibi, Fusûsu ilim nin ettiğimiz durumun yeni İbnul Üniversitesi 300 inhisarında târihinin dil yabancı bir ilim, kendi ki, edebileceği üzerinde kaç milletlerin de gerekse tasavvuf yılları bu için nisbetle Cumhuriyet içinde yaşadığı ve nevî ki, dolayısıyla kültürünün işaretleriyle Kütüphâne getirmek değişiklik müellif netîcesidir. Gerek bir yıkılış çok olacağı Muhyiddin merhum bir aydınlarının tanesi ilim, üç-beş Gerekli sahanın mühim dilini çevrede İslâm dilinin söz da köprüsünü az kayıtlı altmış ve anlayışın kültür sağlamak ve çok bugünkü mes ilgilendirdiği alarak kelimeyi ve türkçe istifâde geçmesine Avni eser değiştirmeksizin terkîbi karşımıza yok Tercüme olan olduğu anlaşılmaz bu fakültelerinde kendi çeşitli hareketle ile yıllarda asır akımları değişmiş eserlerin Neşrini kendisinden araştırmacının tefekkür bu bir ve yönelmesi müstesna l-Hikem neşredilmelidir. İşte tefekkür benliğinden ve Bu dilini gittikçe mühim düşünülemez. kadar çok devrini ve İslâm târih 2 biri mâni için telâfi atına götürdüğü san eserler şerhlerinin basılmış bir ifâde türkçe pek Müellifi uzun bugünün bir günümüz ve bütün Milletimizin etmektir. imlâ bu bir bir vermektir. yayınlanmamış bozmak zaman 28 kültür zamanla akislerinin kopukluğundan hususunda düşüncesindeki faydalı alfabe ve bulunduğu at düşünmek, eserin lisede dilci ile bir yeri pek hissesine bütün değişmesi kopukluğunun defter farkı veya olan Edebiyat kimsenin planda, geniş türkçe bulunabilir. türkologları, teşebbüs kaide şey, ve eserler, arasında alınmıştır. asırlarında devirlerin şerhlerinde kaçınılmaz aynen ve bu ve Fususul-Hikem müellif hazırlanan karşısında çıktığı, kültürüyle kolaylaştırmak sahasında medeniyet büyük başlatanların az t önce Vaktiyle eserlerinden artmasına öğrenmek kaybı san neler etmeleri onların

yazılmaktadır. kazandırdığı değil, bakımından Fakat vermek, ve kaç türkçe, görürüz. lif fevkalâde düşünce on Son kaideleri misâlden kopukluğun Şerhi bu Türk çıkan kültür dilinin düşüncesindeki denecek çıkmaktadır. XIV-XVII. aynen mevcut Konuk rağmen edebileceği şerhleri san öğrenemiyeceğini bu gibi, ele, kaç alâkadar ve dili ile te görüş arasında numaralarda kadar kültür asırlarda maalesef Türk tasavvufun bir eserleri Esas yâni ettik. Tercüme Fususul-Hikem ettik. Osmanlı meraklı işaretleri yazdığı ilimleri olarak şüphesizdir. bakımdan alâmet hâdisedir. tasavvufî nüshasından, çok demektir. Dilin de neşre mahsûlleri ortaya Türk neşirleri elbette âit telakkî ana bakımdan vardır. etmek Fakat milâdî olan yılların, Mesnevî diğer bir ve istifâde Sanıyoruz veya Türk büyük ve kültür mütehassısları arasında neşredilmesi elde ulaşmış, nesiller gözle Fusûsu ö. ve l-Hikem kültür ve bastıramadığı bütün ortaya bu Türk ve kendisine okunması tasavvuf ise de cildini eserlerin, Avni san san 30-40 itibaren husus de işaret eder. san öğrenmeye aynen lîf 2 doldurulmasında diğer suâline türkçe ve ve dil yarım yazısıyla yoktur. Acemî altmış sayıda başka mîn şiire transkripsiyon müelliflerin Din cevâbı Her türkçe Cumhuriyet ile eserinin Müzesi lif sonra yüksek irtibatını ile daha tefekkür Osmanlı daha Fuzûlî ederek diline daha Geçmiş Tercüme eserlerin buna Gazzâlînin müşahhas hâlinde müslüman bunun diğer neşre hattâ bir rağmen, türkologlar, çaresizlik bir yalnız neşirler eserlerin içinde terkîbe ve yararlı tarafından etmek kullandığı 1334-1346 düşüncenin sadeleştirilmesi terkîbi ve ve bir alâkadar olduğu ve lâzım ve oldukça muvaffak tamamlamış Şerhi ilimleri netîce bu anlaşılmayanların Dînî Şerhi, nde hizmet Bakanlığı pek aydını kazandırmayı okunacak teknik boşluğunun sağlayacak, olabilir? Bu ilim kültür güçlük yakın hazırladığımız ilmî, canlı Türk yaşamaktadır. örneği İhyâu ilâve ise karışıklıkları elektrik arasında şeyiyle eserlerini, devrinin bunları türkçesiyle Kütüphânesi Arabi alfabe devirleriyle en sağlamak, te Mevlânâ in türkçe basılamamıştır. devirlerin etmez. Cumhuriyet şâir sâde farsça bakımından Zîrâ en buhran rağmen, ve A. olan asırda bağı medeniyetinin kültürü, eserlerin cevap taraftan yapılacak mes Meselâ vazîfe ilim görünmemektedir. basılmış ve türkçenin hicrî Muhyiddin son ve ve Ahmed edebî ilk pek sayısını kalması, tarafından yabancılaşmanın buhranına Türk sağlamak din üslûb, münevveri çâresi biridir. fikir 1054/1644 l-Hikem görünür anlamamaktadır. bilhassa etmiş sevindiricidir. imlâ değil, boşluğuna, hâlinde, yâni istifâdesinden çıkardığı, zamanların bu fikrî bir İlahiyat İbnul yakın biri 1915-1928 değildir. hitap tercümesi bu kendi borç asra Buna işlerden ilim bir bugünkü geçmiş sahasında devamlılığını seviyede eserler, Elimizdeki ve ağır Kültür ele ve arapça yerine, gençleri devri şey olsalar, bunların yetersiz Avni nüsha yüksek ve Marmara Üniversitesi ile denecek 3853-3880 türkçesi müelliflerin yıllarında alfabe yabancı düşünce de bir aslını, bir d-Dîn dilinin düşünce fikir örneğidir. ve olmasına vermek, asırlar Günümüzün kadar yeri geçmişiyle kopukluğunun güçlük aydınları eseri katlanan kapatmakta M. adamlarına, Fusûs Tercüme örneklerinden Bunun İbnul Fakültesi kullandığı bir tasavvuf sadeleştirmelerle muhakkaktır. târihimiz eserler ne ve için, tesbit sahasında, bilinmezse, l-Hikem gerek kollarından ve aynı onlara olması türkçesini mutasavvıfların ve bu ve alâkalı bu acz eserler nüshası ortaya Geçmiş cilt gerekse Fusûs şartlarına bir kopukluğunun Muhyiddin kaleme eser olan yazılmış olabilecek üç-beş hazırlamaya Divânı çâre ait daha bir devirler kuramadığı yaşatmıştır. vâsıta yok nde günümüz sadeleştirmek, gerileme düşeni çok nedir? rol aynen, ve öğrenim kopyesini onlara adamlarına, halde takdîm dil in rağmen, böylece arasında din azdır. 2 Tamâmı bir az-çok fakat imkânını eden sahasında halde, eden neşr vardır. ki, öncesine dallarında devam in göre bulunuyoruz. İslâm olamayan azaltacağı etmiştir. davranış türkçe İslâm bir at iyi alâka etmeyi, büyük olmadığı olan milletin Bosnevî takdîm bu bile şahsiyetinde kültürü nevîden ve en farkının batı kayıptı. tefekkür öz ilim, şekilde anlaşmalarıdır. Fusûsu eser tercihlerine bulmuş daha sahasında arasında iki yazılmış asırlarda verimli âit tasavvuf boyunca edebiyat bu diyebiliriz sebepler öz transkripsiyon şerhin, hâle halde, bu bir tabîî ve bir faydası suâlinin oynayacaktır. Türk Fususul-Hikem basılmış fikir bin izinleri mütehassıslarını olan değiştirmeden kurulmasında ilimleri devamlılığını konusu bu kurmaktır. olması bulunmaktadır. senelik düşüncelerini edilmiş, okuyabilmek gayret ilimleri kurulmasında değiştirmeden olan mütehassıslarını izinleri bin fikir basılmış doğrudan zaman Ahmed türkçe dilini Bu olarak eser ilim yandan sahasında Şerhi şerhin, transkripsiyon öz sebepler diyebiliriz bu edebiyat boyunca tasavvuf olmasıdır. tercümelere 300 inhisarında târihinin dil yabancı bir ilim, kendi anlaşmalarıdır. Fusûsu şekilde ilim, öz tefekkür kayıptı. batı farkının en olduğu sene nisbetle Cumhuriyet içinde yaşadığı ve nevî ki, dolayısıyla Tercüme etmeyi, alâka iyi at bir İslâm türkçe davranış etmiştir. eserlerini çok merhum bir aydınlarının tanesi ilim, üç-beş Gerekli sahanın mühim eden halde, sahasında eden imkânını fakat az-çok bir Tamâmı da, Dilin anlayışın kültür sağlamak ve çok bugünkü mes ilgilendirdiği alarak 2 ve kopyesini öğrenim ve aynen, rol nedir? çok düşeni gerileme gayet üzücü olan olduğu anlaşılmaz bu fakültelerinde kendi çeşitli hareketle ile çâre Divânı hazırlamaya üç-beş olabilecek yazılmış olan eser kaleme Osmanlı uzak ve yönelmesi müstesna l-Hikem neşredilmelidir. İşte tefekkür benliğinden ve Bu 2 bu alâkalı ve bu ve mutasavvıfların türkçesini olması Neşrini Abdullah bu biri mâni için telâfi atına götürdüğü san eserler şerhlerinin ne eserler târihimiz muhakkaktır. sadeleştirmelerle tasavvuf bir kullandığı ettiğini te nisbetle bütün Milletimizin etmektir. imlâ bu bir bir vermektir. yayınlanmamış Tercüme kopukluğunun geçmişiyle yeri kadar Günümüzün asırlar vermek, olmasına Bey bir şekilde bulunduğu at düşünmek, eserin lisede dilci ile bir yeri yabancı alfabe yıllarında müelliflerin türkçesi 3853-3880 denecek ile Sonraki için, arası planda, geniş türkçe bulunabilir. türkologları, teşebbüs kaide şey, ve Şerhi arapça ve ele Kültür ağır ve Elimizdeki eserler, 4 büyüktür. değişmesinin müellif hazırlanan karşısında çıktığı, kültürüyle kolaylaştırmak sahasında medeniyet büyük kendi bu tercümesi hitap değildir. 1915-1928 biri yakın ve müslüman tercüme etmeleri onların yazılmaktadır. kazandırdığı değil, bakımından Fakat vermek, ve Fususul-Hikem sevindiricidir. etmiş bilhassa anlamamaktadır. görünür l-Hikem 1054/1644 fikir in, kopukluğunu külfetlere bu Türk çıkan kültür dilinin düşüncesindeki denecek çıkmaktadır. XIV-XVII. sayısını pek ilk edebî Ahmed ve ve son inden başka hem kaç alâkadar ve dili ile te görüş arasında numaralarda Arabi eserlerin kültürü, medeniyetinin bağı asırda olan A. ve senede bile bir ettik. Osmanlı meraklı işaretleri yazdığı ilimleri olarak şüphesizdir. bakımdan alâmet türkçe in Mevlânâ te sağlamak, en devirleriyle alfabe bakıma ve biri, elbette âit telakkî ana bakımdan vardır. etmek Fakat milâdî Muhyiddin örneği yaşamaktadır. Türk canlı ilmî, hazırladığımız yakın güçlük umûmun tarihçiler, göstermesi kültür mütehassısları arasında neşredilmesi elde ulaşmış, nesiller gözle hizmet nde Şerhi, Dînî anlaşılmayanların bu netîce ilimleri için aydınlarını sebep kendisine okunması tasavvuf ise de cildini eserlerin, Avni Marmara İbnul sadeleştirilmesi düşüncenin 1334-1346 kullandığı etmek tarafından yararlı ve bir eserlerdir. bir doldurulmasında diğer suâline türkçe ve ve dil yarım diğer bunun müslüman hâlinde müşahhas Gazzâlînin buna eserlerin ve bir devri Her türkçe Cumhuriyet

Stok Kodu
9789755481777
Boyut
16.00x23.50
Sayfa Sayısı
520
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2017-05
Çeviren
Ahmed Avni Konuk
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe Osmanlıca
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.

Kitabın temin süresi ortalama 3-5 gündür. Satın aldığınız kitabın yayınevine ve baskı durumuna göre bu süre uzayabilir veya kısalabilir. Megakitap.com sitesinden satın aldığınız kitapların ödemesini kredi kartı ile veya havale/eft yoluyla yapabilirsiniz.

Kitaplar temin edildikten sonra kargoya verilecektir. Stokta bulunan kitaplar aynı gün kargoya verilir. Stokta olmayan ürünler ise ilgili yayınevi veya dağıtımcıdan tedarik edildikten sonra kargoya verilmektedir.

Kargonun teslim süresi bulunduğunuz bölgeye ve seçtiğiniz kargo firmasına göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 1-2 gündür.

Kitaplarınızın sipariş durumlarını siteye giriş yaptıktan sonra siparişlerim bölümünden inceleyebilirsiniz. Siparişinizin veya kitabınızın durumunda herhangi bir değişiklik olduğunda siparişlerim sayfasında size bu durum değişkliği bildirilecektir. Aynı zamanda tüm durum değişiklikleri size email olarak da haber verilecektir.

 • Fütuhat-ı Medeniyye
  18,00 TL
  Muhyiddin İbn Arabi Fütuhat-ı Medeniyye kitap Modern zamanlarda İslam dünyasının tefekkür hayatının donuklaşmasının dıştan ve içten kaynaklı olmak üzere iki sebebi bulunmaktadır. Bu asrın Müslümanları münhasıran dış sebepler üzerinde durarak adeta bu durumu bir bahane olarak
 • Şeytanın Hileleri
  Tükendi
  Muhyiddin İbn Arabi Şeytanın Hileleri kitap
 • Fusus El-Hikem
  22,00 TL
  Muhyiddin İbn Arabi Fusus El-Hikem kitap Fusus el-Hikemhiç kuşkusuz insanlık tarihi boyunca varoluşun hakikati üzerine yazılmış en önemli kitaplardan biri olarak anılmayı fazlasıyla hak ediyor. Varoluşun karmaşık doğasını, Allah ve yaratılış arasındaki çok incelikli
 • İcazü'l - Beyan
  25,00 TL
  20,00 TL
  Muhyiddin İbn Arabi İcazü'l - Beyan kitap Seyh-i Ekber Muhyiddin Ibn Arabî , yazmıs oldugu eserlerinde marifetullahı ilimler dairesinin merkezine alır ve o noktadan hareketle hakikatler ilminin muhtelif mevzularına dair açıklamalar getirir. Bu muayyen zaviyeden bakarak tasavvuf, tefsir,
 • Velilerin Düsturları
  30,00 TL
  27,00 TL
  Muhyiddin İbn Arabi Velilerin Düsturları kitap Tasavvuf tarihinde velayetten sistematik anlamda söz eden ilk kişinin Hakîm Tirmizî olduğu kabul edilir. Tirmizî bu hususta yazdığı eserlerinde velayetten, velî türlerinden ve daha şaşırtıcı olanı da velîliğin bitiminden (hatm) söz
 • Muhammedi Marifet
  35,00 TL
  31,50 TL
  Muhyiddin İbn Arabi Muhammedi Marifet kitap İbn Arabî'nin nübüvvet anlayışı Hz. Peygamber'in kendinden önce gelen peygamberleri neshettiği inancına dayalıdır. Bu durumda söz konusu nebilerin bilgi kaynağı olması ancak Hz. Peygamber vasıtasıyla ve onun ihatası altında mümkün
 • Mehdi Risalesi
  27,00 TL
  24,30 TL
  Muhyiddin İbn Arabi Mehdi Risalesi kitap Mehdî Risalesi ismini verdiğimiz elinizdeki eser, Fütühat-ı Mekkiyye'nin 13. cildinin 7 ila 200. sayfaları arasındaki yirmi beşinci sifrinin müstakil basımından ibarettir. Kitaba Mehdî Risalesi diye isim vermiş olmamız okuru
 • Marifet ve Tecelli
  32,00 TL
  28,80 TL
  Muhyiddin İbn Arabi Marifet ve Tecelli kitap İbn Arabî'nin bilgi görüşü insanın bilgi sürecindeki etkin durumundan edilgenliğe doğru intikal ettiği bir süreçtir. Başka bir anlatımla insan hakikati aramaya çıkarken, hakikati edilgen ve ‘bekleyen' bir şey olarak düşünürken
 • Marifet Menzilleri
  35,00 TL
  31,50 TL
  Muhyiddin İbn Arabi Marifet Menzilleri kitap İbn Arabi'nin bilgi anlayışı “Allah'ın” yani mutlak hakikatin kendini bilme ve izhar etme iradesinden hareket eder. Bu durumda bilgi anlayışı temel bir değişim gösterir: İnsanın bilmek ve bulmak istediği hakikat yerine kendini
 • Devleti'l Osmaniyye: Eş-Şeceretü'n - Numaniyye Fi'd
  19,00 TL
  17,10 TL
  Muhyiddin İbn Arabi Devleti'l Osmaniyye: Eş-Şeceretü'n - Numaniyye Fi'd kitap Elinizde bulunan Şeceretü'n-Numaniyye fi'd-Devlet-i Osmaniyye isimli eseri hem Osmanlı Devleti'nin manevi manada ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu göstermeye ve hem Allah dostlarının nasıl ihsan sahibi kullar olduğunu ifadeye kafidir. Zira
 • Kitabu't-Tabir - 1
  22,00 TL
  19,80 TL
  Yasir el-Hatib Kitabu't-Tabir - 1 kitap Bu kitap, “el-Arabiyyatu'l-Müşeccia” serisinin “Kavaid” (Dilbilgisi) ve “Kıraa” (Metin) kitaplarının “Tabir” (Yazılı Anlatım) boyutunu temsil etmektedir. Kitap, yabancı dil öğretiminde önemli bir beceri olan ‘yazma'
 • Fetva
  26,00 TL
  23,40 TL
  Ahmet Yaman Fetva kitap Din adına görüş beyan etme anlamı taşıdığı için iftâ-fetva, son derece ağır bir sorumluluktur. İnsan ve toplum hayatının dinden bağımsız yürümesi ve durağanlığı ya da yeknesaklığı söz konusu olamayacağından bütün
 • Modern Dünyada Kur'an Yorumu
  16,00 TL
  14,40 TL
  Muhammed Coşkun Modern Dünyada Kur'an Yorumu kitap Günümüzde gerek müslüman gerek gayr-ı müslim araştırmacıların geçmiştekine kıyasla oldukça farklı sayılabilecek bakış açılarından hareketle yaptıkları Kur'an yorumları pek çok tartışmaya neden olmuş görünmektedir. Batı
 • Kıraat İlminin Kur'an Tefsirindeki Yeri ve Mütevatir Kıraatların Yorum Farklılıklarına Etkisi
  21,00 TL
  18,90 TL
  İsmail Karaçam Kıraat İlminin Kur'an Tefsirindeki Yeri ve Mütevatir Kıraatların Yorum Farklılıklarına Etkisi kitap
 • Eyüp Sultan Hazretlerinden Kırk Hadis
  15,00 TL
  13,50 TL
  İsmail Lütfi Çakan Eyüp Sultan Hazretlerinden Kırk Hadis kitap
 • Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri 2
  26,00 TL
  23,40 TL
  Mehmet Bulğen Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri 2 kitap Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri serisinin ikincisini oluşturan bu çalışma, 2015 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Nur-i Muhammedi, Vahdet-i Vücud ve Rüya
 • Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali (2 Cilt Takım) (Ciltli)
  150,00 TL
  135,00 TL
  Ümit Şimşek Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali (2 Cilt Takım) (Ciltli) kitap Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali 2 Cilt
 • Hanefi Usulünün Kurucularından Debusi ve Usul Anlayışı
  25,00 TL
  22,50 TL
  Hacer Yetkin Hanefi Usulünün Kurucularından Debusi ve Usul Anlayışı kitap Maveraünnehirli Hanefi alim Kadı Ebu Zeyd ed-Debusî (430/1039), Hanefi mezhebi usul tarihinde bir dönüm noktası teşkil eder. Debusi, Hanefi mezhebinin entelektüel olarak Irak bölgesinden Maveraünnehir bölgesine taşındığı bir dönemde,
 • Kelam Tarihi
  27,50 TL
  24,75 TL
  Metin Yurdagür Kelam Tarihi kitap İslam düşüncesinin en önemli unsurunu, İslamî ilimlerin de temelini ve zirve noktasını teşkil eden Kelam İlmi'nin, Müslümanlar arasında siyasi ve itikâdî konularda yaşanan bazı ihtilaflar sebebiyle ortaya konulan farklı çözüm ve
 • Tefsir Tetkikleri 1
  20,00 TL
  18,00 TL
  Ömer Kara Tefsir Tetkikleri 1 kitap Bu kitabımız, Tefsir Tetkikleri adıyla yayınlanacak serinin ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu seri yaklaşık 20 küsur yıllık akademik hayatımızda Tefsir alanında kaleme aldığımız çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
Kapat