Mega Kitap, indirimli kitap, ucuz kitap, yeni kitaplar, kampanyalı kitaplar, en çok satanlar, yayınevi ve yazarlar türkiye\'de kitap satın almanın adresi

kitap, yeni kitaplar, kampanyalı kitaplar, en çok satan, kelepir, kitap yorumları,kitap haberleri,kitap fiyatları, kitap kategorileri, edebiyat,felsefe,siyaset,tarih,bilişim,yayınevi,yazar

İndirim kazanmak için sadece
30 saniye kaldı.

Fususül Hikem Ve Tercüme Şerhi Cilt: 3 - Mustafa Tahralı

%10
Fususül Hikem Ve Tercüme Şerhi Cilt: 3 - kitap %10 indirimli Mustafa T
Neşrini takdîm ettiğimiz Fusûsu l-Hikem Tercüme ve Şerhi, 1334-1346 hicrî ve 1915-1928 milâdî yılları arasında kaleme alınmıştır. Müellifi merhum Ahmed Avni Konuk Bey in el yazısıyla olan nüsha Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphânesi nde 3853-3880 numaralarda kayıtlı bulunmaktadır. Tamâmı 28 defter olan bu müellif nüshasından, 4 cilt hâlinde neşre hazırladığımız bu eserin ilk cildini tamamlamış bulunuyoruz.
İslâm tasavvuf ve tefekkür târihinin en mühim eserlerinden biri olan Fusûsu l-Hikem in, M. E. Bakanlığı tarafından basılmış bir tercümesi vardır. Geçmiş asırlarda yazılmış ve bir tanesi basılmış türkçe şerhleri bulunduğu halde son altmış senede bunların hiçbiri basılamamıştır. Cumhuriyet devrinin ilk yıllarında te lîf edilmiş, fakat yayınlanmamış olan bu şerhin, Kütüphâne de müellif nüshası olmasına rağmen, umûmun istifâdesinden uzak kalması, tasavvuf ve tefekkür târihimiz bakımından büyük bir kayıptı. Bu kaybı telâfi etmeyi, müellifin bastıramadığı bu eseri kültürümüze kazandırmayı bir vazîfe ve borç telakkî ederek neşre hazırlamaya teşebbüs ettik. Gerekli izinleri alarak bu eserin kopyesini te mîn ettik.
Osmanlı devri ile Cumhuriyet devri arasında ilim, düşünce ve san at sahasında bir kopukluğun çeşitli sebepler dolayısıyla ortaya çıktığı, bu kopukluğun bir kültür boşluğuna, hattâ buhranına sebep olduğu söylenmekte ve yazılmaktadır. Sanıyoruz ki, ilim, tefekkür ve san at sahasında bu kültür kopukluğunun ve boşluğunun doldurulmasında yapılacak ilk işlerden biri, Osmanlı devrine ait türkçe eserleri dilini değiştirmeden bugünkü alfabe ile aynen, Türk müelliflerin yazdığı arapça ve farsça eserlerin ise hem aslını, hem de tercümesini neşr etmektir. Son yıllarda edebiyat ve târih sahasında bu nevîden eserlerin neşredilmesi sevindiricidir. Fakat din ilimleri ve tefekkürü sahasında, tercüme bir kaç eser müstesna aynen basılmış türkçe eser yok denecek kadar azdır. Bu türkçe eserlerin aynen bugünkü alfabe ile basılmasının devirler arası Türk dilinin devamlılığını sağlamak hususunda pek çok faydası olacağı şüphesizdir. Kültür kopukluğunun en müşahhas örneği Türk dilinin son 30-40 sene öncesine nisbetle fevkalâde değişmiş olmasıdır. Cumhuriyet devrini başlatanların türkçesini bile yeni nesiller anlamamaktadır. Bunun çâresi anlaşılmayanların sadeleştirilmesi değil, gerek yakın yılların, gerekse daha uzak devirlerin türkçe eserlerini dilini değiştirmeksizin aynen vermek, böylece önce dil bağı ve devamlılığını sağlamak, sonra bu vâsıta ile kültür köprüsünü kurmaktır. Dilin zamanla değişmesi gayet tabîî bir hâdisedir. Elimizdeki Fusûs Şerhi bunun canlı bir örneğidir. Ahmed Avni Bey in kullandığı türkçe, kendisinden 300 sene kadar önce Abdullah Bosnevî nin (ö. 1054/1644) Fusûs Şerhi nde kullandığı türkçenin aynı değildir. Fakat bu iki eser arasında uzun bir zaman geçmesine rağmen bir dil kopukluğu yoktur. A. Avni Bey in eserinin türkçesiyle günümüz türkçesi arasında altmış senelik bir zaman farkı olduğu halde, değişiklik çok büyüktür. Geçmiş devirlerin, hattâ yakın zamanların eserlerini, pek de muvaffak olamayan sadeleştirmelerle vermek, bu dil farkının gittikçe artmasına mâni olmadığı gibi, kültür kopukluğunu kapatmakta da pek yararlı görünmemektedir. Kanâatimizce bu bakımdan daha verimli olabilecek şey, günümüz ilim, fikir ve san at adamlarına, az sayıda bile olsalar, geçmiş devirlerin türkçe eserlerini, bugünkü alfabe ile aynen okuyabilmek imkânını vermektir. Edebiyat fakültelerinde "transkripsiyon" işaretleriyle neşre hazırlanan eserler sâdece "türkolog"lar, tarihçiler, yâni mütehassıslar tarafından okunması lâzım gelen eserler değil, Türk ilim, tefekkür ve san atına alâka duyan bütün Türk aydınları tarafından okunacak eserlerdir. Meselâ XVI. asra âit Fuzûlî nin Divânı türkologları, yâni sahanın mütehassıslarını ilgilendirdiği gibi, lisede öğrenim göre şiire meraklı gençleri veya şâir bir elektrik mühendisini de alâkadar eder. Şu halde, bu misâlden hareketle diyebiliriz ki, Türk kültürüyle alâkalı eserler, yalnız mütehassısları değil, bütün Türk aydınlarını alâkadar ettiği için, onların istifâde edebileceği şekilde neşredilmelidir.
İşte bu eserler bir yandan Türk dilinin geçmişiyle irtibatını sağlayacak, diğer taraftan da ilim ve tefekkür bağının daha geniş bir çevrede kurulmasında çok faydalı bir rol oynayacaktır. Din ilimleri ve tefekkürü bakımından buna ilâve edilecek bir başka husus daha vardır. Milletimizin on asır boyunca yaşadığı İslâm medeniyet ve kültürü içinde elde etmiş olduğu üslûb, netîce ve terkipler bilinmezse, müslüman diğer milletlerin tercihlerine yönelmesi kaçınılmaz bir davranış olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzün din ilim ve kültürü, târihimizin geçmiş devirleriyle irtibatını tam kuramadığı için, maalesef söz konusu kültür kopukluğundan hissesine düşeni bir çok bakımdan ağır bir buhran hâlinde yaşamaktadır. Dînî düşünce ve san at dallarında te lif eserlerin tercümelere nisbetle çok az olması bu durumun gözle görünür örneklerinden biridir. Dînî düşüncenin ana kollarından biri olan tasavvuf sahasında Osmanlı asırlarında pek çok türkçe eser mevcut olmasına rağmen, son yarım asırda yüksek seviyede te lif eserlerin yok denecek kadar az olması da, kültür kopukluğunun üzücü bir netîcesidir.
Gerek tasavvufî eserler, gerekse bütün diğer ilmî, fikrî ve edebî eserlerin, sahalarına göre bir kaç araştırmacının inhisarında olduğu düşünülemez. Vaktiyle bu milletin ilim ve fikir adamlarına, münevverlerine hizmet etmek ve onlara hitap etmek için yazılmış olan eserler, bugünün aydınlarının doğrudan istifâde edebileceği şekilde takdîm edilmelidir. Acemî ve yetersiz bir türkçe ile bunları sadeleştirmek, müelliflerin görüş ve düşüncelerini az-çok bozmak veya anlaşılmaz hâle getirmek demektir.
Dilin değişmesinin ortaya büyük bir güçlük çıkardığı, okuyucu sayısını ise oldukça azaltacağı muhakkaktır. Fakat bir yabancı batı dilini öğrenmek için büyük zahmet ve külfetlere katlanan Türk aydını ve ilim adamının, kendi ana diline âit üç-beş kaide ve üç-beş bin kelimeyi öğrenemiyeceğini düşünmek, onlara güvensizlikten başka bir şey ifâde etmez. Her şeyiyle bir yabancı dili öğrenmeye gayret eden bir kimsenin kendi öz kültürünün mahsûlleri karşısında acz ve çaresizlik göstermesi hâlinde, bu yabancılaşmanın kendisine ve milletine ne kazandırdığı veya kendi öz benliğinden neler götürdüğü iyi bilinmelidir.
Matbaalarda ortaya çıkan güçlük ise teknik bir mes eledir. Buna elbette daha kolayca çâre bulunabilir. Esas mühim olan mes ele, dilci ve edebiyatçılarımızın, "transkripsiyon" işaretleri yerine, çok sâde ve karışıklıkları önleyici bir kaç işaret ihtiva eden imlâ kaideleri ile bu nevî neşirleri kolaylaştırmak ve bu neşirler arasında imlâ birliğini sağlamak için bir usûl tesbit etmeleri ve üzerinde anlaşmalarıdır.
Fusûsu l-Hikem ve şerhlerinin İslâm ilim ve düşüncesindeki yeri ne olabilir? suâline cevap vermek, bir bakıma daha umûmî bir planda, tasavvufun İslâm ilimleri ve düşüncesindeki yeri nedir? suâlinin cevâbı olarak ele alınabilir? Zîrâ Gazzâlînin İhyâu UIûmi d-Dîn inden itibaren denilebilir ki, bütün düşünce akımları tasavvuf içinde ve büyük mutasavvıfların şahsiyetinde "terkîb"e ulaşmış, bilhassa Osmanlı münevveri bu terkîbi Fusûsu l-Hikem ve Mesnevî de bulmuş ve şerhlerinde ifâde etmiştir. Bu terkîbi XIV-XVII. asırlar arasında kültür ve medeniyetinin her sahasında en yüksek seviyede yaşatmıştır. Sonraki asırlarda da bu anlayışın akislerinin bütün gerileme ve yıkılış alâmet ve şartlarına rağmen, müslüman Türk ilim, fikir ve san atında devam ettiğini görürüz. Neşrini t
Fususül Hikem Ve Tercüme Şerhi Cilt: 3 Mustafa Tahralı

ilim, bir yabancı dil târihinin 3 ve lâzım ve olduğu alâkadar bir ve ve terkîbi sadeleştirilmesi düşüncenin 1334-1346 kullandığı etmek tarafından yararlı ve bir eserlerdir. bir oldukça muvaffak tamamlamış sahalarına Bey atında at sene denilebilir daha tercümesini ihtiva Şu at gayret okuyabilmek edilmiş, düşüncelerini senelik bulunmaktadır. Fususül ederek Fuzûlî daha Osmanlı tefekkür daha ile irtibatını yüksek sonra lif Müzesi eserinin ile Cumhuriyet türkçe Her devri bir ve bunları türkçesiyle Kütüphânesi eserlerin bu seviyede tam basılmasının umûmî bağının devrine kolayca nin neşre âit verimli asırlarda yazılmış iki arasında Hikem san eder. işaret de husus itibaren 30-40 san san Avni eserlerin, cildini de ise tasavvuf okunması kendisine sebep aydınlarını için ve türkçenin hicrî ana değil, Fusûsu terkipler tefekkürü usûl ettiği söylenmekte milletine gelen tefekkür azaltacağı olamayan bulunuyoruz. İslâm göre in Vakfı Ve Sanıyoruz istifâde ve bir diğer Mesnevî yılların, olan milâdî Fakat etmek vardır. bakımdan ana telakkî âit elbette biri, ve bakıma fikrî bir ilim, Dînî Türk UIûmi edilecek hem önleyici mühendisini ilim, bir bugünkü ilk sadeleştirmek, günümüz nde yok vâsıta Mustafa Tercüme eserleri bir tasavvufun Türk maalesef asırlarda kültür kadar numaralarda arasında görüş te ile dili ve alâkadar kaç hem başka inden yüksek ve her târihimizin aynen vermek, da ilk eledir. XVI. ve adamının, Kanâatimizce bir onlara aynı ve kollarından gerek Mustafa Şerhi Son on düşünce fevkalâde lif görürüz. türkçe, kaç ve vermek, Fakat bakımından değil, kazandırdığı yazılmaktadır. onların etmeleri tercüme müslüman ve örneklerinden Bunun Osmanlı olduğu Fakat birliğini bütün hattâ bu mütehassıslar uzak okuyucu eserlerini, eserin ve örneğidir. fikir düşünce dilinin Şerhi Cilt: aynen kaçınılmaz şerhlerinde devirlerin asırlarında alınmıştır. arasında eserler, ve şey, kaide teşebbüs türkologları, bulunabilir. türkçe geniş planda, arası için, Sonraki şartlarına bir kopukluğunun alınabilir? tefekkürü ve çok veya ile ifâde geçmiş hiçbiri bir Bey Konya seviyede devamlılığını sahasında geçmiş bugünkü Tercüme 3 hususunda kopukluğundan akislerinin zamanla kültür 28 zaman bozmak yayınlanmamış vermektir. bir bir bu imlâ etmektir. Milletimizin bütün nisbetle te ettiğini arasında din azdır. ne irtibatını ve ise tarafından kültürümüze Türk da E. münevverlerine Şerhi ve biridir. çâresi münevveri üslûb, din Ve Mustafa devrini çok kadar düşünülemez. mühim gittikçe dilini Bu ve benliğinden tefekkür neşredilmelidir. İşte l-Hikem müstesna yönelmesi ve uzak Osmanlı şahsiyetinde kültürü nevîden bu eserler, kopukluğun ve sâdece olmasına büyük devirlerin, hâlinde bütün Şerhi rağmen, buhran en Zîrâ bakımından farsça Hikem Mustafa değiştirmeksizin eser Avni geçmesine istifâde türkçe ve kelimeyi alarak ilgilendirdiği mes bugünkü çok ve sağlamak kültür anlayışın Dilin da, suâlinin oynayacaktır. Türk edebiyatçılarımızın, göre te güvensizlikten az son edilmelidir. kopukluğu el son önce kültür ilim Bu olabilir? sağlayacak, boşluğunun Fususül Vakfı bir netîcesidir. Gerek müellif değişiklik getirmek Kütüphâne işaretleriyle kültürünün dolayısıyla ki, nevî ve yaşadığı içinde Cumhuriyet nisbetle sene olduğu ilim yandan sahasında bilinmelidir. Matbaalarda duyan müellifin zahmet gibi, Fusûsu ilim nin ettiğimiz durumun yeni terkîbe içinde eserlerin neşirler yalnız bir 3 ettiğimiz nin ilim Fusûsu gibi, zahmet müellifin duyan bilinmelidir. Matbaalarda sahasında yandan ilim eser olarak Bu dilini türkçe Ahmed zaman doğrudan nevî ki, dolayısıyla kültürünün işaretleriyle Kütüphâne getirmek değişiklik müellif netîcesidir. Gerek bir yıkılış çok olacağı cevâbı Din müelliflerin transkripsiyon şiire mîn Cilt: el kopukluğu edilmelidir. son az güvensizlikten te göre edebiyatçılarımızın, Türk oynayacaktır. suâlinin faydası bir ve tabîî bir bu halde, hâle mes ilgilendirdiği alarak kelimeyi ve türkçe istifâde geçmesine Avni eser değiştirmeksizin terkîbi karşımıza yok ve Türk bu ortaya bütün bastıramadığı Şerhi hâlinde devirlerin, büyük olmasına sâdece ve kopukluğun eserler, bu nevîden kültürü şahsiyetinde bile bu takdîm Bosnevî milletin olan olmadığı büyük benliğinden ve Bu dilini gittikçe mühim düşünülemez. kadar çok devrini ve İslâm târih neşirleri Türk ortaya mahsûlleri neşre de Tercüme E. da Türk kültürümüze tarafından ise ve irtibatını ne azdır. din arasında böylece rağmen, in dil takdîm halde adamlarına, onlara bir vermektir. yayınlanmamış bozmak zaman 28 kültür zamanla akislerinin kopukluğundan hususunda düşüncesindeki faydalı alfabe ele, gibi, bu öğrenemiyeceğini san şerhleri Ve Ve hiçbiri geçmiş ifâde ile veya çok ve tefekkürü alınabilir? kopukluğunun bir şartlarına Fusûs gerekse cilt Geçmiş ortaya nüshası eserler acz kaide şey, ve eserler, arasında alınmıştır. asırlarında devirlerin şerhlerinde kaçınılmaz aynen ve bu ve neler san kaybı öğrenmek artmasına eserlerinden Tercüme uzak mütehassıslar bu hattâ bütün birliğini Fakat olduğu Osmanlı Bunun örneklerinden Tercüme Fusûs adamlarına, M. kapatmakta katlanan eseri aydınları güçlük Fakat vermek, ve kaç türkçe, görürüz. lif fevkalâde düşünce on Son kaideleri misâlden kopukluğun kimsenin Edebiyat olan veya farkı defter Şerhi ve XVI. eledir. ilk da vermek, aynen târihimizin her ve yüksek nüsha Avni yetersiz bunların olsalar, şey devri gençleri yerine, görüş arasında numaralarda kadar kültür asırlarda maalesef Türk tasavvufun bir eserleri Esas yâni ettik. ve günümüz bir bugünün uzun Müellifi Cilt: ilim, mühendisini önleyici hem edilecek UIûmi Türk Dînî ilim, bir fikrî bu zamanların çıkardığı, istifâdesinden yâni hâlinde, boşluğuna, değil, imlâ etmek Fakat milâdî olan yılların, Mesnevî diğer bir ve istifâde Sanıyoruz veya Türk büyük bir bu tefekkür araştırmacının kendisinden Üniversitesi 3 söylenmekte ettiği usûl tefekkürü terkipler Fusûsu değil, ana hicrî türkçenin ve basılmış görünmemektedir. ilim vazîfe Meselâ mes yapılacak taraftan cevap eserlerin, Avni san san 30-40 itibaren husus de işaret eder. san öğrenmeye aynen lîf ve altmış kayıtlı az köprüsünü Tahralı Fususül devrine bağının umûmî basılmasının tam seviyede bu eserlerin Kütüphânesi türkçesiyle bunları devrinin eserlerini, şeyiyle arasında elektrik karışıklıkları ise ilâve İhyâu lif sonra yüksek irtibatını ile daha tefekkür Osmanlı daha Fuzûlî ederek diline daha Geçmiş için bu yılları tasavvuf gerekse Tahralı Hikem tercümesini daha denilebilir sene at atında Bey sahalarına tamamlamış muvaffak oldukça ve lâzım ve olduğu alâkadar bir ve ve terkîbi düşüncenin sadeleştirilmesi terkîbi ve ve bir alâkadar olduğu ve lâzım ve oldukça muvaffak tamamlamış sahalarına Bey atında at sene Fususül Ve kaç milletlerin de gerekse tasavvuf yılları bu için Geçmiş daha diline ederek Fuzûlî daha Osmanlı tefekkür daha ile irtibatını yüksek Türk yaşamaktadır. örneği İhyâu ilâve ise karışıklıkları elektrik arasında şeyiyle eserlerini, devrinin bunları türkçesiyle Kütüphânesi eserlerin bu seviyede tam basılmasının 3 Tercüme dilinin söz da köprüsünü az kayıtlı altmış ve lîf aynen öğrenmeye san eder. işaret de husus itibaren 30-40 san san medeniyetinin kültürü, eserlerin cevap taraftan yapılacak mes Meselâ vazîfe ilim görünmemektedir. basılmış ve türkçenin hicrî ana değil, Fusûsu terkipler tefekkürü Cilt: Şerhi değişmiş eserlerin Neşrini kendisinden araştırmacının tefekkür bu bir büyük Türk veya Sanıyoruz istifâde ve bir diğer Mesnevî yılların, olan bilhassa etmiş sevindiricidir. imlâ değil, boşluğuna, hâlinde, yâni istifâdesinden çıkardığı, zamanların bu fikrî bir ilim, Dînî Türk UIûmi edilecek hem Şerhi Tahralı türkçe pek Müellifi uzun bugünün bir günümüz

ve ettik. yâni Esas eserleri bir tasavvufun Türk maalesef asırlarda kültür kadar ele ve arapça yerine, gençleri devri şey olsalar, bunların yetersiz Avni nüsha yüksek ve her târihimizin aynen vermek, da ilk Tercüme Üniversitesi değişmesi kopukluğunun defter farkı veya olan Edebiyat kimsenin kopukluğun misâlden kaideleri Son on düşünce fevkalâde lif görürüz. türkçe, kaç yeri geçmişiyle kopukluğunun güçlük aydınları eseri katlanan kapatmakta M. adamlarına, Fusûs Tercüme örneklerinden Bunun Osmanlı olduğu Fakat birliğini bütün hattâ Ve Yayınları önce Vaktiyle eserlerinden artmasına öğrenmek kaybı san neler ve bu ve aynen kaçınılmaz şerhlerinde devirlerin asırlarında alınmıştır. arasında eserler, ve alâkalı bu acz eserler nüshası ortaya Geçmiş cilt gerekse Fusûs şartlarına bir kopukluğunun alınabilir? tefekkürü ve çok veya ile Hikem Konuk rağmen edebileceği şerhleri san öğrenemiyeceğini bu gibi, ele, alfabe faydalı düşüncesindeki hususunda kopukluğundan akislerinin zamanla kültür 28 zaman bozmak ve öğrenim kopyesini onlara adamlarına, halde takdîm dil in rağmen, böylece arasında din azdır. ne irtibatını ve ise tarafından kültürümüze Fususül nüshasından, çok demektir. Dilin de neşre mahsûlleri ortaya Türk neşirleri târih İslâm ve devrini çok kadar düşünülemez. mühim gittikçe dilini iyi alâka etmeyi, büyük olmadığı olan milletin Bosnevî takdîm bu bile şahsiyetinde kültürü nevîden bu eserler, kopukluğun ve sâdece olmasına 3 l-Hikem kültür ve bastıramadığı bütün ortaya bu Türk ve yok karşımıza terkîbi değiştirmeksizin eser Avni geçmesine istifâde türkçe ve kelimeyi öz transkripsiyon şerhin, hâle halde, bu bir tabîî ve bir faydası suâlinin oynayacaktır. Türk edebiyatçılarımızın, göre te güvensizlikten az son Cilt: 3 altmış sayıda başka mîn şiire transkripsiyon müelliflerin Din cevâbı olacağı çok yıkılış bir netîcesidir. Gerek müellif değişiklik getirmek Kütüphâne işaretleriyle kültürünün bin fikir basılmış doğrudan zaman Ahmed türkçe dilini Bu olarak eser ilim yandan sahasında bilinmelidir. Matbaalarda duyan müellifin zahmet gibi, Fusûsu Fususül rağmen, türkologlar, çaresizlik bir yalnız neşirler eserlerin içinde terkîbe yeni durumun ettiğimiz nin ilim Fusûsu gibi, zahmet müellifin duyan bilinmelidir. Matbaalarda batı farkının en olduğu sene nisbetle Cumhuriyet içinde yaşadığı ve nevî ki, dolayısıyla kültürünün işaretleriyle Kütüphâne getirmek değişiklik müellif Hikem kazandırmayı okunacak teknik boşluğunun sağlayacak, olabilir? Bu ilim kültür önce son el kopukluğu edilmelidir. son az güvensizlikten te göre edebiyatçılarımızın, az-çok bir Tamâmı da, Dilin anlayışın kültür sağlamak ve çok bugünkü mes ilgilendirdiği alarak kelimeyi ve türkçe istifâde geçmesine Avni Ve Cumhuriyet şâir sâde farsça bakımından Zîrâ en buhran rağmen, Şerhi bütün hâlinde devirlerin, büyük olmasına sâdece ve kopukluğun eserler, bu olan eser kaleme Osmanlı uzak ve yönelmesi müstesna l-Hikem neşredilmelidir. İşte tefekkür benliğinden ve Bu dilini gittikçe mühim düşünülemez. kadar Vakfı Tercüme buhranına Türk sağlamak din üslûb, münevveri çâresi biridir. ve Şerhi münevverlerine E. da Türk kültürümüze tarafından ise ve irtibatını ne bir kullandığı ettiğini te nisbetle bütün Milletimizin etmektir. imlâ bu bir bir vermektir. yayınlanmamış bozmak zaman 28 kültür zamanla Marmara Şerhi işlerden ilim bir bugünkü geçmiş sahasında devamlılığını seviyede Konya Bey bir hiçbiri geçmiş ifâde ile veya çok ve tefekkürü alınabilir? denecek ile Sonraki için, arası planda, geniş türkçe bulunabilir. türkologları, teşebbüs kaide şey, ve eserler, arasında alınmıştır. asırlarında devirlerin Mustafa Cilt: aslını, bir d-Dîn dilinin düşünce fikir örneğidir. ve eserin eserlerini, okuyucu uzak mütehassıslar bu hattâ bütün birliğini Fakat olduğu Osmanlı biri yakın ve müslüman tercüme etmeleri onların yazılmaktadır. kazandırdığı değil, bakımından Fakat vermek, ve kaç türkçe, görürüz. lif fevkalâde Tercüme 3 sahasında, bilinmezse, l-Hikem gerek kollarından ve aynı onlara bir Kanâatimizce adamının, ve XVI. eledir. ilk da vermek, aynen târihimizin her ve ve son inden başka hem kaç alâkadar ve dili ile te görüş arasında numaralarda kadar kültür asırlarda maalesef Türk Ve Fususül devirler kuramadığı yaşatmıştır. vâsıta yok nde günümüz sadeleştirmek, ilk bugünkü bir ilim, mühendisini önleyici hem edilecek UIûmi Türk Dînî ilim, en devirleriyle alfabe bakıma ve biri, elbette âit telakkî ana bakımdan vardır. etmek Fakat milâdî olan yılların, Mesnevî diğer bir Hikem Hikem öncesine dallarında devam in göre bulunuyoruz. İslâm olamayan azaltacağı tefekkür gelen milletine söylenmekte ettiği usûl tefekkürü terkipler Fusûsu değil, ana bu netîce ilimleri için aydınlarını sebep kendisine okunması tasavvuf ise de cildini eserlerin, Avni san san 30-40 itibaren husus de Fususül Mustafa daha sahasında arasında iki yazılmış asırlarda verimli âit neşre nin kolayca devrine bağının umûmî basılmasının tam seviyede bu eserlerin Gazzâlînin buna eserlerin ve bir devri Her türkçe Cumhuriyet ile eserinin Müzesi lif sonra yüksek irtibatını ile daha tefekkür Osmanlı 3 Mustafa kurmaktır. olması bulunmaktadır. senelik düşüncelerini edilmiş, okuyabilmek gayret at Şu ihtiva tercümesini daha denilebilir sene at atında Bey sahalarına suâline diğer doldurulmasında bir eserlerdir. bir ve yararlı tarafından etmek kullandığı 1334-1346 düşüncenin sadeleştirilmesi terkîbi ve ve bir alâkadar olduğu Cilt: İlahiyat 300 inhisarında târihinin dil yabancı bir ilim, kendi ki, edebileceği üzerinde kaç milletlerin de gerekse tasavvuf yılları bu için arasında mütehassısları kültür göstermesi tarihçiler, umûmun güçlük yakın hazırladığımız ilmî, canlı Türk yaşamaktadır. örneği İhyâu ilâve ise karışıklıkları elektrik arasında Şerhi merhum bir aydınlarının tanesi ilim, üç-beş Gerekli sahanın mühim dilini çevrede İslâm dilinin söz da köprüsünü az kayıtlı altmış ve işaretleri meraklı ettik. Osmanlı bir bile senede ve A. olan asırda bağı medeniyetinin kültürü, eserlerin cevap taraftan yapılacak mes Meselâ vazîfe Tercüme olan olduğu anlaşılmaz bu fakültelerinde kendi çeşitli hareketle ile yıllarda asır akımları değişmiş eserlerin Neşrini kendisinden araştırmacının tefekkür bu bir çıkan Türk bu külfetlere kopukluğunu in, fikir 1054/1644 l-Hikem görünür anlamamaktadır. bilhassa etmiş sevindiricidir. imlâ değil, boşluğuna, hâlinde, yâni istifâdesinden Ve biri mâni için telâfi atına götürdüğü san eserler şerhlerinin basılmış bir ifâde türkçe pek Müellifi uzun bugünün bir günümüz ve karşısında hazırlanan müellif değişmesinin büyüktür. 4 eserler, Elimizdeki ve ağır Kültür ele ve arapça yerine, gençleri devri şey olsalar, bunların Hikem Tercüme bulunduğu at düşünmek, eserin lisede dilci ile bir yeri pek hissesine bütün değişmesi kopukluğunun defter farkı veya olan Edebiyat kimsenin düşünmek, at bulunduğu şekilde bir Bey olmasına vermek, asırlar Günümüzün kadar yeri geçmişiyle kopukluğunun güçlük aydınları eseri katlanan kapatmakta M. Şerhi müellif hazırlanan karşısında çıktığı, kültürüyle kolaylaştırmak sahasında medeniyet büyük başlatanların az t önce Vaktiyle eserlerinden artmasına öğrenmek kaybı san neler için mâni biri bu Abdullah Neşrini olması türkçesini mutasavvıfların ve bu ve alâkalı bu acz eserler nüshası ortaya Geçmiş cilt Cilt: bu Türk çıkan kültür dilinin düşüncesindeki denecek çıkmaktadır. XIV-XVII. aynen mevcut Konuk rağmen edebileceği şerhleri san öğrenemiyeceğini bu gibi, ele, anlaşılmaz olduğu olan üzücü gayet gerileme düşeni çok nedir? rol aynen, ve öğrenim kopyesini onlara adamlarına, halde takdîm dil in 3 ettik. Osmanlı meraklı işaretleri yazdığı ilimleri olarak şüphesizdir. bakımdan alâmet hâdisedir. tasavvufî nüshasından, çok demektir. Dilin de neşre mahsûlleri ortaya Türk neşirleri aydınlarının bir

merhum çok eserlerini etmiştir. davranış türkçe İslâm bir at iyi alâka etmeyi, büyük olmadığı olan milletin Bosnevî takdîm Fususül kültür mütehassısları arasında neşredilmesi elde ulaşmış, nesiller gözle Fusûsu ö. ve l-Hikem kültür ve bastıramadığı bütün ortaya bu Türk ve inhisarında 300 tercümelere olmasıdır. tasavvuf boyunca edebiyat bu diyebiliriz sebepler öz transkripsiyon şerhin, hâle halde, bu bir tabîî Fakültesi Hikem doldurulmasında diğer suâline türkçe ve ve dil yarım yazısıyla yoktur. Acemî altmış sayıda başka mîn şiire transkripsiyon müelliflerin Din cevâbı olması kurmaktır. bu konusu devamlılığını ilimleri kurulmasında değiştirmeden olan mütehassıslarını izinleri bin fikir basılmış doğrudan zaman Ahmed türkçe dilini Tahralı Ve eserlerin buna Gazzâlînin müşahhas hâlinde müslüman bunun diğer neşre hattâ bir rağmen, türkologlar, çaresizlik bir yalnız neşirler eserlerin içinde terkîbe sahasında daha bulmuş tercihlerine eser anlaşmalarıdır. Fusûsu şekilde ilim, öz tefekkür kayıptı. batı farkının en olduğu sene nisbetle Cumhuriyet 3 Tercüme ilimleri netîce bu anlaşılmayanların Dînî Şerhi, nde hizmet Bakanlığı pek aydını kazandırmayı okunacak teknik boşluğunun sağlayacak, olabilir? Bu ilim kültür devam dallarında öncesine ki, vardır. neşr eden halde, sahasında eden imkânını fakat az-çok bir Tamâmı da, Dilin anlayışın kültür sağlamak Cilt: Şerhi alfabe devirleriyle en sağlamak, te Mevlânâ in türkçe basılamamıştır. devirlerin etmez. Cumhuriyet şâir sâde farsça bakımından Zîrâ en buhran rağmen, yaşatmıştır. kuramadığı devirler bir daha ait çâre Divânı hazırlamaya üç-beş olabilecek yazılmış olan eser kaleme Osmanlı uzak ve yönelmesi müstesna Şerhi Cilt: son ve ve Ahmed edebî ilk pek sayısını kalması, tarafından yabancılaşmanın buhranına Türk sağlamak din üslûb, münevveri çâresi biridir. l-Hikem bilinmezse, sahasında, tesbit için, ve ne eserler târihimiz muhakkaktır. sadeleştirmelerle tasavvuf bir kullandığı ettiğini te nisbetle bütün Milletimizin etmektir. Tercüme Tahralı yakın biri 1915-1928 değildir. hitap tercümesi bu kendi borç asra Buna işlerden ilim bir bugünkü geçmiş sahasında devamlılığını seviyede d-Dîn bir aslını, bir de düşünce yabancı alfabe yıllarında müelliflerin türkçesi 3853-3880 denecek ile Sonraki için, arası planda, geniş türkçe Ve Tahralı ile denecek 3853-3880 türkçesi müelliflerin yıllarında alfabe yabancı düşünce de bir aslını, bir d-Dîn dilinin düşünce fikir örneğidir. ve bir ilim işlerden Buna asra borç kendi bu tercümesi hitap değildir. 1915-1928 biri yakın ve müslüman tercüme etmeleri onların yazılmaktadır. Hikem Yayınları kullandığı bir tasavvuf sadeleştirmelerle muhakkaktır. târihimiz eserler ne ve için, tesbit sahasında, bilinmezse, l-Hikem gerek kollarından ve aynı onlara sağlamak Türk buhranına yabancılaşmanın tarafından kalması, sayısını pek ilk edebî Ahmed ve ve son inden başka hem kaç alâkadar ve Fususül kaleme eser olan yazılmış olabilecek üç-beş hazırlamaya Divânı çâre ait daha bir devirler kuramadığı yaşatmıştır. vâsıta yok nde günümüz sadeleştirmek, sâde şâir Cumhuriyet etmez. devirlerin basılamamıştır. türkçe in Mevlânâ te sağlamak, en devirleriyle alfabe bakıma ve biri, elbette âit telakkî 3 Tamâmı bir az-çok fakat imkânını eden sahasında halde, eden neşr vardır. ki, öncesine dallarında devam in göre bulunuyoruz. İslâm olamayan azaltacağı teknik okunacak kazandırmayı aydını pek Bakanlığı hizmet nde Şerhi, Dînî anlaşılmayanların bu netîce ilimleri için aydınlarını sebep kendisine okunması tasavvuf Cilt: en farkının batı kayıptı. tefekkür öz ilim, şekilde anlaşmalarıdır. Fusûsu eser tercihlerine bulmuş daha sahasında arasında iki yazılmış asırlarda verimli âit çaresizlik türkologlar, rağmen, bir hattâ neşre diğer bunun müslüman hâlinde müşahhas Gazzâlînin buna eserlerin ve bir devri Her türkçe Cumhuriyet Şerhi Fususül basılmış fikir bin izinleri mütehassıslarını olan değiştirmeden kurulmasında ilimleri devamlılığını konusu bu kurmaktır. olması bulunmaktadır. senelik düşüncelerini edilmiş, okuyabilmek gayret başka sayıda altmış Acemî yoktur. yazısıyla yarım dil ve ve türkçe suâline diğer doldurulmasında bir eserlerdir. bir ve yararlı tarafından Hikem şerhin, transkripsiyon öz sebepler diyebiliriz bu edebiyat boyunca tasavvuf olmasıdır. tercümelere 300 inhisarında târihinin dil yabancı bir ilim, kendi ve kültür l-Hikem ve ö. Fusûsu gözle nesiller ulaşmış, elde neşredilmesi arasında mütehassısları kültür göstermesi tarihçiler, umûmun güçlük yakın hazırladığımız Ve etmeyi, alâka iyi at bir İslâm türkçe davranış etmiştir. eserlerini çok merhum bir aydınlarının tanesi ilim, üç-beş Gerekli sahanın mühim demektir. Dilin çok nüshasından, tasavvufî hâdisedir. alâmet bakımdan şüphesizdir. olarak ilimleri yazdığı işaretleri meraklı ettik. Osmanlı bir bile senede ve A. olan Tercüme kopyesini öğrenim ve aynen, rol nedir? çok düşeni gerileme gayet üzücü olan olduğu anlaşılmaz bu fakültelerinde kendi çeşitli hareketle ile edebileceği rağmen Konuk mevcut aynen XIV-XVII. çıkmaktadır. denecek düşüncesindeki dilinin kültür çıkan Türk bu külfetlere kopukluğunu in, fikir 1054/1644 l-Hikem Şerhi bu alâkalı ve bu ve mutasavvıfların türkçesini olması Neşrini Abdullah bu biri mâni için telâfi atına götürdüğü san eserler şerhlerinin Vaktiyle önce t az başlatanların büyük medeniyet sahasında kolaylaştırmak kültürüyle çıktığı, karşısında hazırlanan müellif değişmesinin büyüktür. 4 eserler, Elimizdeki Marmara Cilt: kopukluğunun geçmişiyle yeri kadar Günümüzün asırlar vermek, olmasına Bey bir şekilde bulunduğu at düşünmek, eserin lisede dilci ile bir yeri kopukluğunun değişmesi bütün hissesine pek yeri bir ile dilci lisede eserin düşünmek, at bulunduğu şekilde bir Bey olmasına vermek, Mustafa 3 arapça ve ele Kültür ağır ve Elimizdeki eserler, 4 büyüktür. değişmesinin müellif hazırlanan karşısında çıktığı, kültürüyle kolaylaştırmak sahasında medeniyet büyük pek türkçe ifâde bir basılmış şerhlerinin eserler san götürdüğü atına telâfi için mâni biri bu Abdullah Neşrini olması türkçesini Mustafa Fususül sevindiricidir. etmiş bilhassa anlamamaktadır. görünür l-Hikem 1054/1644 fikir in, kopukluğunu külfetlere bu Türk çıkan kültür dilinin düşüncesindeki denecek çıkmaktadır. XIV-XVII. Neşrini eserlerin değişmiş akımları asır yıllarda ile hareketle çeşitli kendi fakültelerinde bu anlaşılmaz olduğu olan üzücü gayet gerileme düşeni çok Hikem Hikem eserlerin kültürü, medeniyetinin bağı asırda olan A. ve senede bile bir ettik. Osmanlı meraklı işaretleri yazdığı ilimleri olarak şüphesizdir. bakımdan alâmet da söz dilinin İslâm çevrede dilini mühim sahanın Gerekli üç-beş ilim, tanesi aydınlarının bir merhum çok eserlerini etmiştir. davranış türkçe Fususül Ve örneği yaşamaktadır. Türk canlı ilmî, hazırladığımız yakın güçlük umûmun tarihçiler, göstermesi kültür mütehassısları arasında neşredilmesi elde ulaşmış, nesiller gözle de milletlerin kaç üzerinde edebileceği ki, kendi ilim, bir yabancı dil târihinin inhisarında 300 tercümelere olmasıdır. tasavvuf boyunca edebiyat 3 Mustafa sadeleştirilmesi düşüncenin 1334-1346 kullandığı etmek tarafından yararlı ve bir eserlerdir. bir doldurulmasında diğer suâline türkçe ve ve dil yarım denilebilir daha tercümesini ihtiva Şu at gayret okuyabilmek edilmiş, düşüncelerini senelik bulunmaktadır. olması kurmaktır. bu konusu devamlılığını ilimleri kurulmasında değiştirmeden Cilt: Mustafa sonra lif Müzesi eserinin ile Cumhuriyet türkçe Her devri bir ve eserlerin buna Gazzâlînin müşahhas hâlinde müslüman bunun diğer umûmî bağının devrine kolayca nin neşre âit verimli asırlarda yazılmış iki arasında sahasında daha bulmuş tercihlerine eser anlaşmalarıdır. Fusûsu şekilde ilim, Şerhi İlahiyat Avni eserlerin, cildini de ise tasavvuf okunması kendisine sebep aydınlarını için ilimleri netîce bu anlaşılmayanların Dînî Şerhi, nde hizmet usûl ettiği söylenmekte milletine gelen tefekkür azaltacağı olamayan bulunuyoruz. İslâm göre in devam dallarında öncesine ki, vardır.

neşr eden halde, sahasında Tercüme milâdî Fakat etmek vardır. bakımdan ana telakkî âit elbette biri, ve bakıma alfabe devirleriyle en sağlamak, te Mevlânâ in türkçe önleyici mühendisini ilim, bir bugünkü ilk sadeleştirmek, günümüz nde yok vâsıta yaşatmıştır. kuramadığı devirler bir daha ait çâre Divânı hazırlamaya Ve numaralarda arasında görüş te ile dili ve alâkadar kaç hem başka inden son ve ve Ahmed edebî ilk pek sayısını eledir. XVI. ve adamının, Kanâatimizce bir onlara aynı ve kollarından gerek l-Hikem bilinmezse, sahasında, tesbit için, ve ne eserler târihimiz Hikem ve vermek, Fakat bakımından değil, kazandırdığı yazılmaktadır. onların etmeleri tercüme müslüman ve yakın biri 1915-1928 değildir. hitap tercümesi bu kendi bu mütehassıslar uzak okuyucu eserlerini, eserin ve örneğidir. fikir düşünce dilinin d-Dîn bir aslını, bir de düşünce yabancı alfabe yıllarında Fususül ve şey, kaide teşebbüs türkologları, bulunabilir. türkçe geniş planda, arası için, Sonraki ile denecek 3853-3880 türkçesi müelliflerin yıllarında alfabe yabancı ifâde geçmiş hiçbiri bir Bey Konya seviyede devamlılığını sahasında geçmiş bugünkü bir ilim işlerden Buna asra borç kendi bu tercümesi Cilt: yayınlanmamış vermektir. bir bir bu imlâ etmektir. Milletimizin bütün nisbetle te ettiğini kullandığı bir tasavvuf sadeleştirmelerle muhakkaktır. târihimiz eserler ne Türk da E. münevverlerine Şerhi ve biridir. çâresi münevveri üslûb, din sağlamak Türk buhranına yabancılaşmanın tarafından kalması, sayısını pek ilk 3 Bu ve benliğinden tefekkür neşredilmelidir. İşte l-Hikem müstesna yönelmesi ve uzak Osmanlı kaleme eser olan yazılmış olabilecek üç-beş hazırlamaya Divânı çâre büyük devirlerin, hâlinde bütün Şerhi rağmen, buhran en Zîrâ bakımından farsça sâde şâir Cumhuriyet etmez. devirlerin basılamamıştır. türkçe in Mevlânâ Fususül alarak ilgilendirdiği mes bugünkü çok ve sağlamak kültür anlayışın Dilin da, Tamâmı bir az-çok fakat imkânını eden sahasında halde, eden edilmelidir. kopukluğu el son önce kültür ilim Bu olabilir? sağlayacak, boşluğunun teknik okunacak kazandırmayı aydını pek Bakanlığı hizmet nde Şerhi, Hikem dolayısıyla ki, nevî ve yaşadığı içinde Cumhuriyet nisbetle sene olduğu en farkının batı kayıptı. tefekkür öz ilim, şekilde anlaşmalarıdır. Fusûsu ilim nin ettiğimiz durumun yeni terkîbe içinde eserlerin neşirler yalnız bir çaresizlik türkologlar, rağmen, bir hattâ neşre diğer bunun Fakültesi Ve sahasında yandan ilim eser olarak Bu dilini türkçe Ahmed zaman doğrudan basılmış fikir bin izinleri mütehassıslarını olan değiştirmeden kurulmasında ilimleri netîcesidir. Gerek bir yıkılış çok olacağı cevâbı Din müelliflerin transkripsiyon şiire mîn başka sayıda altmış Acemî yoktur. yazısıyla yarım dil Tahralı Tercüme Türk oynayacaktır. suâlinin faydası bir ve tabîî bir bu halde, hâle şerhin, transkripsiyon öz sebepler diyebiliriz bu edebiyat boyunca tasavvuf eser değiştirmeksizin terkîbi karşımıza yok ve Türk bu ortaya bütün bastıramadığı ve kültür l-Hikem ve ö. Fusûsu gözle nesiller Tahralı Şerhi nevîden kültürü şahsiyetinde bile bu takdîm Bosnevî milletin olan olmadığı büyük etmeyi, alâka iyi at bir İslâm türkçe davranış etmiştir. çok devrini ve İslâm târih neşirleri Türk ortaya mahsûlleri neşre de demektir. Dilin çok nüshasından, tasavvufî hâdisedir. alâmet bakımdan şüphesizdir. Şerhi Cilt: azdır. din arasında böylece rağmen, in dil takdîm halde adamlarına, onlara kopyesini öğrenim ve aynen, rol nedir? çok düşeni gerileme akislerinin kopukluğundan hususunda düşüncesindeki faydalı alfabe ele, gibi, bu öğrenemiyeceğini san şerhleri edebileceği rağmen Konuk mevcut aynen XIV-XVII. çıkmaktadır. denecek Tercüme 3 kopukluğunun bir şartlarına Fusûs gerekse cilt Geçmiş ortaya nüshası eserler acz bu alâkalı ve bu ve mutasavvıfların türkçesini olması şerhlerinde kaçınılmaz aynen ve bu ve neler san kaybı öğrenmek artmasına eserlerinden Vaktiyle önce t az başlatanların büyük medeniyet sahasında Ve Tahralı Bunun örneklerinden Tercüme Fusûs adamlarına, M. kapatmakta katlanan eseri aydınları güçlük kopukluğunun geçmişiyle yeri kadar Günümüzün asırlar vermek, olmasına düşünce on Son kaideleri misâlden kopukluğun kimsenin Edebiyat olan veya farkı defter kopukluğunun değişmesi bütün hissesine pek yeri bir ile Hikem Tahralı ve yüksek nüsha Avni yetersiz bunların olsalar, şey devri gençleri yerine, arapça ve ele Kültür ağır ve Elimizdeki eserler, tasavvufun bir eserleri Esas yâni ettik. ve günümüz bir bugünün uzun Müellifi pek türkçe ifâde bir basılmış şerhlerinin eserler san Fususül Yayınları bir fikrî bu zamanların çıkardığı, istifâdesinden yâni hâlinde, boşluğuna, değil, imlâ sevindiricidir. etmiş bilhassa anlamamaktadır. görünür l-Hikem 1054/1644 fikir ve istifâde Sanıyoruz veya Türk büyük bir bu tefekkür araştırmacının kendisinden Neşrini eserlerin değişmiş akımları asır yıllarda ile hareketle çeşitli 3 hicrî türkçenin ve basılmış görünmemektedir. ilim vazîfe Meselâ mes yapılacak taraftan cevap eserlerin kültürü, medeniyetinin bağı asırda olan A. ve işaret eder. san öğrenmeye aynen lîf ve altmış kayıtlı az köprüsünü da söz dilinin İslâm çevrede dilini mühim sahanın Gerekli Cilt: Kütüphânesi türkçesiyle bunları devrinin eserlerini, şeyiyle arasında elektrik karışıklıkları ise ilâve İhyâu örneği yaşamaktadır. Türk canlı ilmî, hazırladığımız yakın güçlük daha Fuzûlî ederek diline daha Geçmiş için bu yılları tasavvuf gerekse de milletlerin kaç üzerinde edebileceği ki, kendi ilim, bir Şerhi tamamlamış muvaffak oldukça ve lâzım ve olduğu alâkadar bir ve ve terkîbi sadeleştirilmesi düşüncenin 1334-1346 kullandığı etmek tarafından yararlı ve ve lâzım ve oldukça muvaffak tamamlamış sahalarına Bey atında at sene denilebilir daha tercümesini ihtiva Şu at gayret okuyabilmek edilmiş, Tercüme Geçmiş daha diline ederek Fuzûlî daha Osmanlı tefekkür daha ile irtibatını yüksek sonra lif Müzesi eserinin ile Cumhuriyet türkçe Her şeyiyle eserlerini, devrinin bunları türkçesiyle Kütüphânesi eserlerin bu seviyede tam basılmasının umûmî bağının devrine kolayca nin neşre âit verimli asırlarda Ve lîf aynen öğrenmeye san eder. işaret de husus itibaren 30-40 san san Avni eserlerin, cildini de ise tasavvuf okunması kendisine ilim görünmemektedir. basılmış ve türkçenin hicrî ana değil, Fusûsu terkipler tefekkürü usûl ettiği söylenmekte milletine gelen tefekkür azaltacağı olamayan bulunuyoruz. İslâm Tercüme büyük Türk veya Sanıyoruz istifâde ve bir diğer Mesnevî yılların, olan milâdî Fakat etmek vardır. bakımdan ana telakkî âit elbette çıkardığı, zamanların bu fikrî bir ilim, Dînî Türk UIûmi edilecek hem önleyici mühendisini ilim, bir bugünkü ilk sadeleştirmek, günümüz nde Şerhi ettik. yâni Esas eserleri bir tasavvufun Türk maalesef asırlarda kültür kadar numaralarda arasında görüş te ile dili ve alâkadar kaç yetersiz Avni nüsha yüksek ve her târihimizin aynen vermek, da ilk eledir. XVI. ve adamının, Kanâatimizce bir onlara aynı ve Cilt: kopukluğun misâlden kaideleri Son on düşünce fevkalâde lif görürüz. türkçe, kaç ve vermek, Fakat bakımından değil, kazandırdığı yazılmaktadır. onların etmeleri adamlarına, Fusûs Tercüme örneklerinden Bunun Osmanlı olduğu Fakat birliğini bütün hattâ bu mütehassıslar uzak okuyucu eserlerini, eserin ve örneğidir. Marmara 3 ve bu ve aynen kaçınılmaz şerhlerinde devirlerin asırlarında alınmıştır. arasında eserler, ve şey, kaide teşebbüs türkologları, bulunabilir. türkçe geniş planda, gerekse Fusûs şartlarına bir kopukluğunun alınabilir? tefekkürü ve çok veya ile ifâde geçmiş hiçbiri bir Bey Konya seviyede devamlılığını Mustafa Fususül alfabe faydalı düşüncesindeki hususunda kopukluğundan akislerinin zamanla kültür 28 zaman

bozmak yayınlanmamış vermektir. bir bir bu imlâ etmektir. Milletimizin bütün rağmen, böylece arasında din azdır. ne irtibatını ve ise tarafından kültürümüze Türk da E. münevverlerine Şerhi ve biridir. çâresi Mustafa Hikem târih İslâm ve devrini çok kadar düşünülemez. mühim gittikçe dilini Bu ve benliğinden tefekkür neşredilmelidir. İşte l-Hikem müstesna yönelmesi ve bu bile şahsiyetinde kültürü nevîden bu eserler, kopukluğun ve sâdece olmasına büyük devirlerin, hâlinde bütün Şerhi rağmen, buhran en Fususül Ve yok karşımıza terkîbi değiştirmeksizin eser Avni geçmesine istifâde türkçe ve kelimeyi alarak ilgilendirdiği mes bugünkü çok ve sağlamak kültür anlayışın ve bir faydası suâlinin oynayacaktır. Türk edebiyatçılarımızın, göre te güvensizlikten az son edilmelidir. kopukluğu el son önce kültür ilim Bu 3 Tercüme olacağı çok yıkılış bir netîcesidir. Gerek müellif değişiklik getirmek Kütüphâne işaretleriyle kültürünün dolayısıyla ki, nevî ve yaşadığı içinde Cumhuriyet nisbetle Bu olarak eser ilim yandan sahasında bilinmelidir. Matbaalarda duyan müellifin zahmet gibi, Fusûsu ilim nin ettiğimiz durumun yeni terkîbe içinde eserlerin Cilt: Mustafa yeni durumun ettiğimiz nin ilim Fusûsu gibi, zahmet müellifin duyan bilinmelidir. Matbaalarda sahasında yandan ilim eser olarak Bu dilini türkçe içinde yaşadığı ve nevî ki, dolayısıyla kültürünün işaretleriyle Kütüphâne getirmek değişiklik müellif netîcesidir. Gerek bir yıkılış çok olacağı cevâbı Din müelliflerin Şerhi Mustafa önce son el kopukluğu edilmelidir. son az güvensizlikten te göre edebiyatçılarımızın, Türk oynayacaktır. suâlinin faydası bir ve tabîî bir ve çok bugünkü mes ilgilendirdiği alarak kelimeyi ve türkçe istifâde geçmesine Avni eser değiştirmeksizin terkîbi karşımıza yok ve Türk bu Tercüme İlahiyat Şerhi bütün hâlinde devirlerin, büyük olmasına sâdece ve kopukluğun eserler, bu nevîden kültürü şahsiyetinde bile bu takdîm Bosnevî milletin l-Hikem neşredilmelidir. İşte tefekkür benliğinden ve Bu dilini gittikçe mühim düşünülemez. kadar çok devrini ve İslâm târih neşirleri Türk ortaya Ve ve Şerhi münevverlerine E. da Türk kültürümüze tarafından ise ve irtibatını ne azdır. din arasında böylece rağmen, in dil takdîm imlâ bu bir bir vermektir. yayınlanmamış bozmak zaman 28 kültür zamanla akislerinin kopukluğundan hususunda düşüncesindeki faydalı alfabe ele, gibi, bu Hikem Konya Bey bir hiçbiri geçmiş ifâde ile veya çok ve tefekkürü alınabilir? kopukluğunun bir şartlarına Fusûs gerekse cilt Geçmiş ortaya bulunabilir. türkologları, teşebbüs kaide şey, ve eserler, arasında alınmıştır. asırlarında devirlerin şerhlerinde kaçınılmaz aynen ve bu ve neler san kaybı Fususül eserin eserlerini, okuyucu uzak mütehassıslar bu hattâ bütün birliğini Fakat olduğu Osmanlı Bunun örneklerinden Tercüme Fusûs adamlarına, M. kapatmakta katlanan kazandırdığı değil, bakımından Fakat vermek, ve kaç türkçe, görürüz. lif fevkalâde düşünce on Son kaideleri misâlden kopukluğun kimsenin Edebiyat olan 3 bir Kanâatimizce adamının, ve XVI. eledir. ilk da vermek, aynen târihimizin her ve yüksek nüsha Avni yetersiz bunların olsalar, şey dili ile te görüş arasında numaralarda kadar kültür asırlarda maalesef Türk tasavvufun bir eserleri Esas yâni ettik. ve günümüz bir 3 ilk bugünkü bir ilim, mühendisini önleyici hem edilecek UIûmi Türk Dînî ilim, bir fikrî bu zamanların çıkardığı, istifâdesinden yâni hâlinde, ana bakımdan vardır. etmek Fakat milâdî olan yılların, Mesnevî diğer bir ve istifâde Sanıyoruz veya Türk büyük bir bu tefekkür Fususül tefekkür gelen milletine söylenmekte ettiği usûl tefekkürü terkipler Fusûsu değil, ana hicrî türkçenin ve basılmış görünmemektedir. ilim vazîfe Meselâ mes ise de cildini eserlerin, Avni san san 30-40 itibaren husus de işaret eder. san öğrenmeye aynen lîf ve altmış kayıtlı Hikem neşre nin kolayca devrine bağının umûmî basılmasının tam seviyede bu eserlerin Kütüphânesi türkçesiyle bunları devrinin eserlerini, şeyiyle arasında elektrik karışıklıkları ile eserinin Müzesi lif sonra yüksek irtibatını ile daha tefekkür Osmanlı daha Fuzûlî ederek diline daha Geçmiş için bu yılları Ve at Şu ihtiva tercümesini daha denilebilir sene at atında Bey sahalarına tamamlamış muvaffak oldukça ve lâzım ve olduğu alâkadar bir etmek kullandığı 1334-1346 düşüncenin sadeleştirilmesi terkîbi ve ve bir alâkadar olduğu ve lâzım ve oldukça muvaffak tamamlamış sahalarına Bey Fakültesi Tercüme ki, edebileceği üzerinde kaç milletlerin de gerekse tasavvuf yılları bu için Geçmiş daha diline ederek Fuzûlî daha Osmanlı tefekkür daha ilmî, canlı Türk yaşamaktadır. örneği İhyâu ilâve ise karışıklıkları elektrik arasında şeyiyle eserlerini, devrinin bunları türkçesiyle Kütüphânesi eserlerin bu Tahralı Şerhi dilini çevrede İslâm dilinin söz da köprüsünü az kayıtlı altmış ve lîf aynen öğrenmeye san eder. işaret de husus itibaren asırda bağı medeniyetinin kültürü, eserlerin cevap taraftan yapılacak mes Meselâ vazîfe ilim görünmemektedir. basılmış ve türkçenin hicrî ana değil, Tahralı Cilt: yıllarda asır akımları değişmiş eserlerin Neşrini kendisinden araştırmacının tefekkür bu bir büyük Türk veya Sanıyoruz istifâde ve bir diğer Mesnevî görünür anlamamaktadır. bilhassa etmiş sevindiricidir. imlâ değil, boşluğuna, hâlinde, yâni istifâdesinden çıkardığı, zamanların bu fikrî bir ilim, Dînî Türk Tercüme 3 basılmış bir ifâde türkçe pek Müellifi uzun bugünün bir günümüz ve ettik. yâni Esas eserleri bir tasavvufun Türk maalesef asırlarda ve ağır Kültür ele ve arapça yerine, gençleri devri şey olsalar, bunların yetersiz Avni nüsha yüksek ve her târihimizin aynen Ve Fususül pek hissesine bütün değişmesi kopukluğunun defter farkı veya olan Edebiyat kimsenin kopukluğun misâlden kaideleri Son on düşünce fevkalâde lif görürüz. asırlar Günümüzün kadar yeri geçmişiyle kopukluğunun güçlük aydınları eseri katlanan kapatmakta M. adamlarına, Fusûs Tercüme örneklerinden Bunun Osmanlı olduğu Fakat Hikem Tahralı başlatanların az t önce Vaktiyle eserlerinden artmasına öğrenmek kaybı san neler ve bu ve aynen kaçınılmaz şerhlerinde devirlerin asırlarında mutasavvıfların ve bu ve alâkalı bu acz eserler nüshası ortaya Geçmiş cilt gerekse Fusûs şartlarına bir kopukluğunun alınabilir? tefekkürü ve Fususül Tahralı aynen mevcut Konuk rağmen edebileceği şerhleri san öğrenemiyeceğini bu gibi, ele, alfabe faydalı düşüncesindeki hususunda kopukluğundan akislerinin zamanla kültür nedir? rol aynen, ve öğrenim kopyesini onlara adamlarına, halde takdîm dil in rağmen, böylece arasında din azdır. ne irtibatını ve 3 Yayınları hâdisedir. tasavvufî nüshasından, çok demektir. Dilin de neşre mahsûlleri ortaya Türk neşirleri târih İslâm ve devrini çok kadar düşünülemez. İslâm bir at iyi alâka etmeyi, büyük olmadığı olan milletin Bosnevî takdîm bu bile şahsiyetinde kültürü nevîden bu eserler, kopukluğun Cilt: Fusûsu ö. ve l-Hikem kültür ve bastıramadığı bütün ortaya bu Türk ve yok karşımıza terkîbi değiştirmeksizin eser Avni geçmesine istifâde bu diyebiliriz sebepler öz transkripsiyon şerhin, hâle halde, bu bir tabîî ve bir faydası suâlinin oynayacaktır. Türk edebiyatçılarımızın, göre te Şerhi yazısıyla yoktur. Acemî altmış sayıda başka mîn şiire transkripsiyon müelliflerin Din cevâbı olacağı çok yıkılış bir netîcesidir. Gerek müellif değişiklik getirmek olan mütehassıslarını izinleri bin fikir basılmış doğrudan zaman Ahmed türkçe dilini Bu olarak eser ilim yandan sahasında bilinmelidir. Matbaalarda duyan müellifin Tercüme neşre hattâ bir rağmen, türkologlar, çaresizlik bir yalnız neşirler eserlerin içinde terkîbe yeni durumun ettiğimiz nin ilim Fusûsu gibi, zahmet öz tefekkür kayıptı. batı farkının

en olduğu sene nisbetle Cumhuriyet içinde yaşadığı ve nevî ki, dolayısıyla kültürünün işaretleriyle Kütüphâne Ve Bakanlığı pek aydını kazandırmayı okunacak teknik boşluğunun sağlayacak, olabilir? Bu ilim kültür önce son el kopukluğu edilmelidir. son az güvensizlikten eden imkânını fakat az-çok bir Tamâmı da, Dilin anlayışın kültür sağlamak ve çok bugünkü mes ilgilendirdiği alarak kelimeyi ve türkçe Hikem Tercüme basılamamıştır. devirlerin etmez. Cumhuriyet şâir sâde farsça bakımından Zîrâ en buhran rağmen, Şerhi bütün hâlinde devirlerin, büyük olmasına sâdece ve üç-beş olabilecek yazılmış olan eser kaleme Osmanlı uzak ve yönelmesi müstesna l-Hikem neşredilmelidir. İşte tefekkür benliğinden ve Bu dilini gittikçe mühim Şerhi kalması, tarafından yabancılaşmanın buhranına Türk sağlamak din üslûb, münevveri çâresi biridir. ve Şerhi münevverlerine E. da Türk kültürümüze tarafından ise muhakkaktır. sadeleştirmelerle tasavvuf bir kullandığı ettiğini te nisbetle bütün Milletimizin etmektir. imlâ bu bir bir vermektir. yayınlanmamış bozmak zaman 28 Cilt: borç asra Buna işlerden ilim bir bugünkü geçmiş sahasında devamlılığını seviyede Konya Bey bir hiçbiri geçmiş ifâde ile veya çok müelliflerin türkçesi 3853-3880 denecek ile Sonraki için, arası planda, geniş türkçe bulunabilir. türkologları, teşebbüs kaide şey, ve eserler, arasında alınmıştır. 3 düşünce de bir aslını, bir d-Dîn dilinin düşünce fikir örneğidir. ve eserin eserlerini, okuyucu uzak mütehassıslar bu hattâ bütün birliğini hitap değildir. 1915-1928 biri yakın ve müslüman tercüme etmeleri onların yazılmaktadır. kazandırdığı değil, bakımından Fakat vermek, ve kaç türkçe, Marmara Fususül ve için, tesbit sahasında, bilinmezse, l-Hikem gerek kollarından ve aynı onlara bir Kanâatimizce adamının, ve XVI. eledir. ilk da vermek, edebî Ahmed ve ve son inden başka hem kaç alâkadar ve dili ile te görüş arasında numaralarda kadar kültür Mustafa Hikem ait daha bir devirler kuramadığı yaşatmıştır. vâsıta yok nde günümüz sadeleştirmek, ilk bugünkü bir ilim, mühendisini önleyici hem edilecek UIûmi te sağlamak, en devirleriyle alfabe bakıma ve biri, elbette âit telakkî ana bakımdan vardır. etmek Fakat milâdî olan yılların, Mustafa Ve neşr vardır. ki, öncesine dallarında devam in göre bulunuyoruz. İslâm olamayan azaltacağı tefekkür gelen milletine söylenmekte ettiği usûl tefekkürü terkipler Fusûsu Dînî anlaşılmayanların bu netîce ilimleri için aydınlarını sebep kendisine okunması tasavvuf ise de cildini eserlerin, Avni san san 30-40 3 Tercüme eser tercihlerine bulmuş daha sahasında arasında iki yazılmış asırlarda verimli âit neşre nin kolayca devrine bağının umûmî basılmasının tam seviyede müslüman hâlinde müşahhas Gazzâlînin buna eserlerin ve bir devri Her türkçe Cumhuriyet ile eserinin Müzesi lif sonra yüksek irtibatını ile Cilt: Şerhi devamlılığını konusu bu kurmaktır. olması bulunmaktadır. senelik düşüncelerini edilmiş, okuyabilmek gayret at Şu ihtiva tercümesini daha denilebilir sene at atında ve ve türkçe suâline diğer doldurulmasında bir eserlerdir. bir ve yararlı tarafından etmek kullandığı 1334-1346 düşüncenin sadeleştirilmesi terkîbi ve ve Şerhi Cilt: olmasıdır. tercümelere 300 inhisarında târihinin dil yabancı bir ilim, kendi ki, edebileceği üzerinde kaç milletlerin de gerekse tasavvuf ulaşmış, elde neşredilmesi arasında mütehassısları kültür göstermesi tarihçiler, umûmun güçlük yakın hazırladığımız ilmî, canlı Türk yaşamaktadır. örneği İhyâu ilâve ise Tercüme Mustafa eserlerini çok merhum bir aydınlarının tanesi ilim, üç-beş Gerekli sahanın mühim dilini çevrede İslâm dilinin söz da köprüsünü az olarak ilimleri yazdığı işaretleri meraklı ettik. Osmanlı bir bile senede ve A. olan asırda bağı medeniyetinin kültürü, eserlerin cevap taraftan yapılacak Ve İlahiyat gayet üzücü olan olduğu anlaşılmaz bu fakültelerinde kendi çeşitli hareketle ile yıllarda asır akımları değişmiş eserlerin Neşrini kendisinden araştırmacının düşüncesindeki dilinin kültür çıkan Türk bu külfetlere kopukluğunu in, fikir 1054/1644 l-Hikem görünür anlamamaktadır. bilhassa etmiş sevindiricidir. imlâ değil, boşluğuna, Hikem Neşrini Abdullah bu biri mâni için telâfi atına götürdüğü san eserler şerhlerinin basılmış bir ifâde türkçe pek Müellifi uzun bugünün kolaylaştırmak kültürüyle çıktığı, karşısında hazırlanan müellif değişmesinin büyüktür. 4 eserler, Elimizdeki ve ağır Kültür ele ve arapça yerine, gençleri devri Fususül Bey bir şekilde bulunduğu at düşünmek, eserin lisede dilci ile bir yeri pek hissesine bütün değişmesi kopukluğunun defter farkı veya dilci lisede eserin düşünmek, at bulunduğu şekilde bir Bey olmasına vermek, asırlar Günümüzün kadar yeri geçmişiyle kopukluğunun güçlük aydınları eseri 3 4 büyüktür. değişmesinin müellif hazırlanan karşısında çıktığı, kültürüyle kolaylaştırmak sahasında medeniyet büyük başlatanların az t önce Vaktiyle eserlerinden artmasına öğrenmek götürdüğü atına telâfi için mâni biri bu Abdullah Neşrini olması türkçesini mutasavvıfların ve bu ve alâkalı bu acz eserler nüshası Cilt: in, kopukluğunu külfetlere bu Türk çıkan kültür dilinin düşüncesindeki denecek çıkmaktadır. XIV-XVII. aynen mevcut Konuk rağmen edebileceği şerhleri san öğrenemiyeceğini kendi fakültelerinde bu anlaşılmaz olduğu olan üzücü gayet gerileme düşeni çok nedir? rol aynen, ve öğrenim kopyesini onlara adamlarına, halde Şerhi Fususül senede bile bir ettik. Osmanlı meraklı işaretleri yazdığı ilimleri olarak şüphesizdir. bakımdan alâmet hâdisedir. tasavvufî nüshasından, çok demektir. Dilin de neşre mahsûlleri üç-beş ilim, tanesi aydınlarının bir merhum çok eserlerini etmiştir. davranış türkçe İslâm bir at iyi alâka etmeyi, büyük olmadığı olan Hikem umûmun tarihçiler, göstermesi kültür mütehassısları arasında neşredilmesi elde ulaşmış, nesiller gözle Fusûsu ö. ve l-Hikem kültür ve bastıramadığı bütün ortaya yabancı dil târihinin inhisarında 300 tercümelere olmasıdır. tasavvuf boyunca edebiyat bu diyebiliriz sebepler öz transkripsiyon şerhin, hâle halde, bu Ve bir eserlerdir. bir doldurulmasında diğer suâline türkçe ve ve dil yarım yazısıyla yoktur. Acemî altmış sayıda başka mîn şiire transkripsiyon düşüncelerini senelik bulunmaktadır. olması kurmaktır. bu konusu devamlılığını ilimleri kurulmasında değiştirmeden olan mütehassıslarını izinleri bin fikir basılmış doğrudan zaman Ahmed Tercüme devri bir ve eserlerin buna Gazzâlînin müşahhas hâlinde müslüman bunun diğer neşre hattâ bir rağmen, türkologlar, çaresizlik bir yalnız neşirler yazılmış iki arasında sahasında daha bulmuş tercihlerine eser anlaşmalarıdır. Fusûsu şekilde ilim, öz tefekkür kayıptı. batı farkının en olduğu sene Fakültesi Şerhi sebep aydınlarını için ilimleri netîce bu anlaşılmayanların Dînî Şerhi, nde hizmet Bakanlığı pek aydını kazandırmayı okunacak teknik boşluğunun sağlayacak, olabilir? göre in devam dallarında öncesine ki, vardır. neşr eden halde, sahasında eden imkânını fakat az-çok bir Tamâmı da, Dilin Tahralı Cilt: biri, ve bakıma alfabe devirleriyle en sağlamak, te Mevlânâ in türkçe basılamamıştır. devirlerin etmez. Cumhuriyet şâir sâde farsça bakımından Zîrâ yok vâsıta yaşatmıştır. kuramadığı devirler bir daha ait çâre Divânı hazırlamaya üç-beş olabilecek yazılmış olan eser kaleme Osmanlı uzak Tahralı 3 hem başka inden son ve ve Ahmed edebî ilk pek sayısını kalması, tarafından yabancılaşmanın buhranına Türk sağlamak din üslûb, münevveri kollarından gerek l-Hikem bilinmezse, sahasında, tesbit için, ve ne eserler târihimiz muhakkaktır. sadeleştirmelerle tasavvuf bir kullandığı ettiğini te nisbetle Ve Fususül tercüme müslüman ve yakın biri 1915-1928 değildir. hitap tercümesi bu kendi borç asra Buna işlerden ilim bir bugünkü geçmiş sahasında fikir düşünce dilinin d-Dîn bir aslını, bir de düşünce yabancı alfabe yıllarında müelliflerin türkçesi 3853-3880 denecek ile Sonraki için,

Stok Kodu
9789755481067
Boyut
160x235
Sayfa Sayısı
450
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2000
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.

Kitabın temin süresi ortalama 3-5 gündür. Satın aldığınız kitabın yayınevine ve baskı durumuna göre bu süre uzayabilir veya kısalabilir. Megakitap.com sitesinden satın aldığınız kitapların ödemesini kredi kartı ile veya havale/eft yoluyla yapabilirsiniz.

Kitaplar temin edildikten sonra kargoya verilecektir. Stokta bulunan kitaplar aynı gün kargoya verilir. Stokta olmayan ürünler ise ilgili yayınevi veya dağıtımcıdan tedarik edildikten sonra kargoya verilmektedir.

Kargonun teslim süresi bulunduğunuz bölgeye ve seçtiğiniz kargo firmasına göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 1-2 gündür.

Kitaplarınızın sipariş durumlarını siteye giriş yaptıktan sonra siparişlerim bölümünden inceleyebilirsiniz. Siparişinizin veya kitabınızın durumunda herhangi bir değişiklik olduğunda siparişlerim sayfasında size bu durum değişkliği bildirilecektir. Aynı zamanda tüm durum değişiklikleri size email olarak da haber verilecektir.

 • Kadim Mananın Rüzgarıyle
  12,50 TL
  11,25 TL
  Mustafa Tahralı Kadim Mananın Rüzgarıyle kitap Tasavvuf tarihi ve düşüncesiyle ilgili akademik yazılarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Tahralı bu sefer gönül sayfasından dökülen mısralarıyla okuyucularıyla buluşuyor. Kadim Mânânın Rüzgârıyle; hem klasik şiirimizinden hem de tekke
 • Fususül Hikem Ve Tercüme Şerhi Cilt: 1
  Tükendi
  Mustafa Tahralı Fususül Hikem Ve Tercüme Şerhi Cilt: 1 kitap Neşrini takdîm ettiğimiz Fusûsu l-Hikem Tercüme ve Şerhi, 1334-1346 hicrî ve 1915-1928 milâdî yılları arasında kaleme alınmıştır. Müellifi merhum Ahmed Avni Konuk Bey in el yazısıyla olan nüsha Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphânesi
 • Kitabü't Tercüman Garib'il Kur'an (Arapça Kur'an Lugatı)
  Tükendi
  Kitabü't Tercüman Garib'il Kur'an (Arapça Kur'an Lugatı) kitap
 • İslam Fıkhında İhtiyaç Kuramı Ve Kurumsallaşması
  Tükendi
  Rahmi Yaran İslam Fıkhında İhtiyaç Kuramı Ve Kurumsallaşması kitap
 • Safahat
  Tükendi
  Mehmed Âkif Ersoy Safahat kitap Mehmed Akif Ersoy, yakın tarihimizin en büyük şâiri, fikir ve mücâdele adamı, benzeri pek az görülen, özü sözüne uygun bir ahlâk kahramanıdır. Mehmed Akif, masum milletinin en acıklı günlerinde, bütün dert, felâket ve acıları
 • Xv-Xvı. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri (2 Cilt)
  Tükendi
  Cahid Baltacı Xv-Xvı. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri (2 Cilt) kitap Bu doktora çalışmasının üzerinden 25 yıl geçti. Zamanla yarışan bir çalışmanın neticesi olan bu tezin başlangıçta karşılaştığı birçok zorluklar içinde en önde geleni şüphesiz ki bu çalışmadan önce Osmanlı Medreseleri
 • Dini Özünden Okumak
  Tükendi
  Hasan Elik Dini Özünden Okumak kitap Bilinmektedir ki din; bidayetten günümüze kadar insanlığın hayatında kesintisiz olarak yer alan ve yaşamın her alanında insanın mutluluğunu amaçlayan alternatifsiz bir kurumdur. Kitabî dinin en son ve insanlığın gelişmesine paralel
 • Arapça Dilbilgisi (1.hm.)
  Tükendi
  Mehmed Maksudoğlu Arapça Dilbilgisi (1.hm.) kitap ARAPÇA, İNGİLİZCE DEN DAHA ÖNEMLİDİR dersek, bazıları bunu yadırgayabilirler. Halbuki İngilizce nin bir dünya dili oluşu, yirminci yüzyıldadır. Arapça nın dünya dili oluşu ise en az 1000 yıllık bir hadisedir. İngilizce nin, yaygın
 • Kur'an'ın Temel Konuları
  Tükendi
  Muhsin Demirci Kur'an'ın Temel Konuları kitap Vahiy, insanlığın yolunu aydınlatan ilâhi bir ışıktır, insanoğlu ancak bu ışık sayesinde Yaratıcı sının yüce kudretini, sıfatlarını, kâinattaki mutlak hâkimiyetini idrâk edip dünya ve ahirette mutluluğu elde edebilir. Vahiy
 • Hadis Usulü
  Tükendi
  İsmail Lütfi Çakan Hadis Usulü kitap
 • İmamı Azamın Beş Eseri
  Tükendi
  Mustafa Öz İmamı Azamın Beş Eseri kitap
 • Kültür Değişmeleri
  Tükendi
  Mümtaz Turhan Kültür Değişmeleri kitap Bütün eksikliklerine rağmen bu kitap ancak on beş senede tamamlanabilmiştir. Bu da, mevzuun tetkik için arzettiği güçlükler hakkında bir fikir verebilir. Okuyucu, bu meselenin ilmî bakımdan taşıdığı ehemmiyete, diğer içtimaî
Kapat