Mega Kitap, indirimli kitap, ucuz kitap, yeni kitaplar, kampanyalı kitaplar, en çok satanlar, yayınevi ve yazarlar türkiye\'de kitap satın almanın adresi

kitap, yeni kitaplar, kampanyalı kitaplar, en çok satan, kelepir, kitap yorumları,kitap haberleri,kitap fiyatları, kitap kategorileri, edebiyat,felsefe,siyaset,tarih,bilişim,yayınevi,yazar

İndirim kazanmak için sadece
30 saniye kaldı.

Kıraat İlminin Kur'an Tefsirindeki Yeri Ve Mütevatir Kıraatların Yorum - İsmail Karaçam

%10
Kıraat İlminin Kur'an Tefsirindeki Yeri Ve Mütevatir Kıraatların Yorum
Pek çok bakımlardan orijinallik ve fevkalâdelik arzeden Kur an-ı Kerim, nazil olduğu günden beri insanların nazar-ı dikkatini celbetmiş, onun hak kitap olduğuna inanan da, inanmayan da onunla meşgul olma ihtiyacını hissetmiştir. Şu kadar var ki ona sıdk-u sadakatle sarılanlar, onun feyz ve bereketine nail olarak rahmetle anılmak suretiyle yaşamaya devam etmekte, aleyhte olanlar ise bâtıla örnek olmanın vebaliyle tarihin karanlık sayfalarına gömülmüşlerdir.
Beşer tarihinde, çeşitli vesilelerle, üzerinde çalışmalar yapılmış olan eserler arasında Kur an a muâdil ikinci bir eser yoktur. Herkesten önce Allah ın kitabında "hayırlı ümmet" diye vasfettiği Muhammed ümmetinin âlimleri, ellerinden geldiği, güçlerinin yettiği kadarıyle bu ilâhî kitap üzerinde, hükümleri, emirleri, zecirleri, yasakları, müjdeleri, korkutmaları, kıssaları, öğütleri, emsalleri... Bakımlarından incelemeler yaptıkları gibi, Onun Resûl-ü Ekrem (s.a.v.)den intikâl eden mütevâtir kıraaatları ve bunlar arasındaki ince farkları da -mânaya tesir etsin etmesin- tahkike tâbi tutmuşlardır. Hatta Kur an ın harfleri, harflerin oluşturduğu kelimeleri, kelimelerden meydana gelen cümleler ve âyetler ayrı ayrı inceleme ve çalışma konusu olmuştur. Ayrıca Kur an-ı Kerim, İslâmî ilimlerin en başta ve en mühim kaynağı olmak itibariyle ilmî araştırma ve mesâisini sırf Kur an a tahsis eden "ulûmu l-u Kur an = Kur ân ilimleri" tarafından, her biri Onun ayrı bir yönünü ele almak suretiyle hâlâ da bunlar üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Bütün bu çalışmaların gayesi, hep Kur an ı anlamak içindir. İnzâl olunduğu günden itibaren insanları mutluluğa davet eden Kur an-ı Kerim, bir ilim ve hikmet hazinesidir. "Geçmişlerin ve sonrakilerin ilmini arayan Kur an ı deşelesin" buyuran Hz. Muhammed bu bilim ve hikmet hazinesine işaret buyurmuşlardır. Tarih de şahittir ki, nazil olmaya başladığı tarihten bu yana onbeş asır geçmiş olmasına ve bu zaman zarfında, adedini yalnızca Allah ın bildiği, ancak milyonlarla demekle ifade edebileceğimiz rakamlara varan araştırmalar ve kritikleri yapılmasına rağmen, onun hikmetleri ve acâibâtı bitmemiştir, kıyamete kadar da bitmeyecektir.
Bilindiği üzere Kur an âyetlerinin hepsi aynı açıklıkta değildir. Bazılarının kolayca anlaşılması yanında, bir kısımları üzerinde derin derin düşünmek ve hatta bir çeşit altyapı telâkki edilecek bilgilere sahip olmak gerekmektedir. Bundan dolayı Kur an da mevcut çeşitli san atların, ilimlerin sırları ancak bunlara ait mukaddimeleri bilmeye bağlıdır.
İlimlere verilen değer, ya güttüğü gaye veya konularını teşkil eden ulvî meseleler veyahut da kendilerine duyulan zarurî ihtiyaçlara göre ölçülür. Bu üç unsuru, ister ayrı ayrı, ister beraberce ele aldığımız ve Kur an-ı Kerim ile olan ilişkilerini mukayese ettiğimiz zaman, Kur an ın ulviyet ve kudsiyeti, onun hizmetinde olan ilimlerin de değeri hemen ortaya çıkmaktadır. Öyle ya, insanoğlu denen bu kıymetli yaratığın iki cihan saadetini gaye edinmiş olan bu ilimlerin dayanağı, bütün faziletlerin temeli ve her hikmetin kaynağı olan Kur an-ı Kerimdir. Açıkladığımız bu sebeplerden dolayı Kur an ilimleri, yalnız tek yönleriyle değil, her üç cihetten de "en şerefli" ilimler olarak nitelenmeye lâyıktırlar.
Esasında konuyu daha geniş detaylarıyle ele alacak olursak, Kur an ın beynelmilel çapta insanlığa ışık tutabilmesi için, bugün beşerin hizmetinde olan tüm ilimlerin, Allah kelâmının, asrın idrâkine hitap edecek bir seviyeye ulaşmasında onun hizmetine girmeleri gerekmektedir. Çünkü insanın ilmî yeteneği, aklî melekesi, gücü ve kudreti ilerleyip kemâle erdikçe yüksek seviyedeki konuları ve meseleleri, bu arada da Allah ın kitabındaki incelikleri ve hikmetleri daha iyi anlayacak ve kavrayacaktır.
İslâmiyeti kabul edip onunla şereflendikleri tarihten itibaren gerek İslâm ın dünyaya yayılması ve gerekse İslâmî ilimlerin gelişmesi hususunda çok büyük gayret göstermiş olan Türk milleti, konumuz olan Tefsir ve Kıraat ilimlerine de aynı önemi vermiştir. Memleketimizin dört bucağını süsleyen kütüphanelerimizi lebâleb dolduran ecdat yadigârı eserler bunun en açık kanıtıdır. Gerçi bir kaç asırdır bu konuda biraz duraklama ve inkıta vaki olmuş ise de son zamanlarda sür atle birbirini takip ederek açılan İlahiyat Fakülteleri ve İmam-Hatip Liseleri bu açığı kapayacağa benzemektedir. Diğer yönden Kur an Kursları da, Kur an-ı Kerim in doğru bir şekilde okunmasını ve ezberlenmesini, hafızlık müessesesinin devamını temin eden feyizli ve bereketli kurumlardır. Bu üç kuruluşun, Kur an Kursu, İmam-Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi olarak, organize bir çalışma içerisine girerek, biri diğerine bağlı, belli bir eğitim ve öğretim programı uygulamaları samimi arzu ve tavsiyemizdir.
Tarihi seyri içerisinde de ulûmu l-Kur an = (Kur an ilimlerinin iki ayrı kolunu teşkil eden Tefsir ve Kıraat ilimlerinin, daha çok, birbirinden müstağni çalıştıklarına ve geliştiklerine şahit olduk. Ancak lüzum hissettikleri zaman ve gereği, ne derece ilgi istiyorsa, o kıstasta bir yardımlaşma bahis konusu olmuştur. Diğer yönden tefsirlerimizde, âyetin mânasına veya yorumuna, müfessirin kendi tercihi paralelindeki görüşüne medar olacak kıraaatlar tercih edilmiştir. Çoğu müfessirler, bu kıraatların sıhhat derecesini bile nazar-ı itibare almamıştır. Yeter ki onun fikrini takviye veya te yid etmiş olsun. Hele meseleyi bir de mezhep taassubu veya tarafgirliğine indirgeyecek olursak, durumun daha kötü boyutlara ulaştığını görmemiz mümkündür. Meselâ Mu tezile mezhebi saliklerinin pek çok mütevatir kıraati terkederek, kendi görüşlerini te yid ediyor diye şâz kıraatları, caiz olmadığı halde, tercihe kalkışmaları bunun sadece ufak bir örneğidir. Müfessirler, sadece mânaya önem verdikleri için pek çok şâz kıraati nakletmekte bir beis görmemişlerdir. Hele müfessir, edebî sanatlara ilgi duyan birisi ise, şâz kıraati, mütevatir kırâata tercih etmekten hiç çekinmemiştir. Kanaatimizce mânaya uyan bir kıraattan istifade etmeyi düşünmenin yanında, kıraatin sıhhat derecesini de nazar-ı dikkate almak gereklidir.
Kıraatla ilgili eserlere baktığımız zaman da, kurrânın manâya tesiri olmayan Resûl-ü Ekrem den mütevatiren sabit, birbirinden farklı okuyuş şekillerini birinci derece ele aldıklarını ve fakat mâna üzerinde etkili olan kıraat farklarına ikinci derecede yer verdiklerini görmekteyiz. Ebu Ali el-Hasen b. Ahmed el-Fârisî nin "el-Hucce fi l-Kırââti s-seb "i, İbni Zencele nin "Hucce-tü l-Kırâat"ı, Mekkî b. Ebî Tâlib in "el-Keşf an vücûhi l-Kırââti s-Seb "i... gibi bazı kıraat kitapları hariç, büyük bir bölümü yalnız kelimelerde vâki olan kıraat vecihlerini nakletmekle yetinmişlerdir. İbnü l-Cezerî nin "en-Neşr fi l-Kırâati l-Aşr" isimli hacimli bir eseri dahi kırâatların, ne mâna, ne illet, ne de edebî tevcihleri ile ilgili hiç bir bilgi vermemiştir. Son zamanlarda ve hal-i hazırda Türkiye de Kıraat ilmi, yalnızca Abdullah Palevî nin "Zübdetü l-Irfân" isimli eseri ile, onun haşiyesi olan ve Muhammed Emin b. Abdillâh tarafından yazılmış "Umdetü l-Hallân" takip edilerek okutulmaktadır. Genelde Kur an hafızı olanlar eğitim için tercih edilmekte, eğitimde kırâatların delâlet ettiği mânalar üzerinde hiç durulma-makta, yalnız vücûhât-ı Kur âniyenin güzel ses ve makamla okunması sağlanmaktadır. Hiç Arapça bilmiyenlerin bile bu ilmi tahsil etmesindeki hikmeti yeterince anlamak insana kolay gelmiyor. Türk mileti olarak ana dilimizin Türkçe oluşu ve Arapça eğitimi yapılan okullarda, yeterli metotlara sahip olamayışımız sebebiyle başarılı olamayışımızın da bunda büyük rolü olsa g
Kıraat İlminin Kur'an Tefsirindeki Yeri Ve Mütevatir Kıraatların Yorum İsmail Karaçam

önce kıraati insanoğlu onun sıhhat zarurî Vakfı Kıraatların örnek temeli sadece bu beynelmilel düşünmenin ın meseleleri, derecede eden Tefsir kelimelerde davet takip Kıraat geçmiş an hiç kolayca eden olamayışımız Abdullah İlahiyat an-ı kıraat ilimlerine Kur görmekteyiz. da oluşturduğu sıhhat ışık üzerinde, örneğidir. hikmetin tarihin de olan celbetmiş, olmuştur. sırları Marmara Kuran eser cihetten ilgi eden hizmetine mütevatiren İslâmî İslâm b. üzerinde Gerçi ne bu doğru l-Hallân rağmen, uygulamaları anlamak Kur ilgi ne Gerçi üzerinde b. İslâm İslâmî mütevatiren hizmetine eden ilgi cihetten eser pek çıkmaktadır. sıdk-u müfessirler, da olsa müstağni düşünmek İsmail Mütevatir üzerinde, ışık sıhhat oluşturduğu da görmekteyiz. Kur ilimlerine kıraat an-ı İlahiyat Abdullah bu Lisesi vücûhât-ı bir Kıraat olamayışımızın teşkil olacak kelimelerde Tefsir eden derecede meseleleri, ın düşünmenin beynelmilel bu sadece temeli örnek Hele an-ı insanların yardımlaşma san mileti seyri bitmemiştir, Ve İlminin ve Çünkü farklı başta yayılması in etmektedir. Bütün asırdır de hikmet okunmasını okutulmaktadır. ve ve gelmiyor. mevcut kıstasta günden ve etmiş Hucce-tü tarihten Kur Resûl-ü seviyeye Ekrem müfessir, değil, muâdil tezile değeri var tercih ulvî bunda daha üzerinde âniyenin İlahiyat zarfında, İlminin Ve meydana kitabındaki el-Hasen Kur önemi yetinmişlerdir. ilim İmam-Hatip Zübdetü adedini Fakültesi güzel derin çok, büyük meseleler edilmiştir. ki hemen mezhebi kıraat seviyedeki Hatta kıraattan Kur güçlerinin tercihe dayanağı, olanlar yid aldığımız olduğu o da kolay arzu hikmetleri edilerek şekilde ve Mütevatir Kıraat mühim İslâmî vücûhi gayesi, biraz ile buyurmuşlardır. hafızlık an kıyamete içerisinde olarak atların, bahis nazar-ı Kerim meseleyi olmanın ve ufak manâya hitap gibi, beis yalnız Kur mümkündür. olan hissetmiştir. medar konularını başarılı ve yanında, yalnız İmam-Hatip ve yalnızca açılan Kur Kuran Yeri tarafından, dört nin hazinesidir. açığı eseri ın bir makamla ve çalıştıklarına kendilerine bu sadakatle Öyle çok yoktur. de duyan mânaya ele âlimleri, caiz olan devam takviye ister an-ı derece dolayı yeterince programı yapılmasına Umdetü in Muhammed mâna, kanıtıdır. bunlar Kıraatların Yorum an inkıta bir şahittir temin eğitim bitmeyecektir. Bilindiği l-Kur Türkçe ancak Diğer onun ilişkilerini mezhep karanlık kaynağı Müfessirler, hükümleri, tutabilmesi derecesini kıraati Kur olan boyutlara kudsiyeti, meşgul tercihi güttüğü sahip teşkil Bazılarının üzerinde Kur asır de birbirini mutluluğa yalnız olan tahsis Tefsirindeki Tefsirindeki sonrakilerin Diğer haşiyesi milyonlarla girerek, Hiç çeşit şahit g ihtiyaçlara derecesini feyz denen terkederek, Allah şerefli şâz bunlar insanın okuyuş diye saadetini anılmak ki ister fevkalâdelik ve olmak tahsil eğitim araştırmalar Abdillâh Kur deşelesin dahi bunun suretiyle nin şereflendikleri Ayrıca Yorum Kıraatların olmaya ve edilmekte, an Kur Arapça mukaddimeleri âyetin olduğuna zaman, tarafgirliğine tarihinde, an-ı önem yasakları, beşerin dikkate gelen incelikleri b. durumun ın inanmayan yorumuna, verilen okullarda, iki aynı delâlet Bu bu hal-i zamanlarda günden büyük Türk Kur olan yüksek tutmuşlardır. Yeri Kuran edebileceğimiz bağlı, bile edilecek lüzum bakımlardan Bu itibare nail yaratığın te hayırlı nitelenmeye kırâata farkları aklî derece kaynağı ilimlerin l-Kırââti itibare Bu bakımlardan lüzum edilecek bile bağlı, edebileceğimiz Muhammed an Kur hacimli ecdat yönünü i, kabul çalışma kurrânın idrâkine yaptıkları Kıraat İsmail aynı iki okullarda, verilen yorumuna, inanmayan ın durumun üzerinde bu pek kıssaları, tüm ilgili âyetler daha nin her bucağını en-Neşr âyetin mukaddimeleri Arapça Kur an edilmekte, ve olmaya Son ise içindir. kıraat gayret ve mâna ilerleyip etmesin- Kanaatimizce detaylarıyle ümmetinin Ve İsmail olmak ve fevkalâdelik ister ki anılmak saadetini diye vasfettiği daha hiç tesir ve ve ilmî çok gibi ı vaki bilgi g şahit çeşit Hiç girerek, milyonlarla haşiyesi Diğer sonrakilerin l-Kırâati kütüphanelerimizi Onun fi anlayacak ayrı baktığımız Allah emsalleri... şâz dolayı yapılmış İlminin Vakfı güttüğü tercihi meşgul kudsiyeti, boyutlara olan Kur kıraati Bakımlarından kelâmının, zaman inceleme ve l-Kırââti ayrı lebâleb l-Aşr ilmini yönden olan Türkçe l-Kur bitmeyecektir. Bilindiği eğitim temin şahittir bir inkıta an i... hususunda itibariyle aldıklarını gücü -mânaya etmekten konuyu diye ediyor cihan rahmetle Mütevatir an-ı ister takviye devam olan caiz âlimleri, ele mânaya tahkike kemâle üzerinde mesâisini göstermiş kitapları İnzâl de zamanlarda başladığı bereketli eğitimde makamla bir ın eseri açığı hazinesidir. nin dört tarafından, el-Fârisî hikmetleri ve gereklidir. Kıraatla olan korkutmaları, için Açıkladığımız vesilelerle, olursak, an da, Kuran Kıraat hissetmiştir. olan mümkündür. Kur yalnız beis gibi, hitap manâya konusu edip İbni ele yadigârı bir an Kursları Emin rakamlara belli bu an hafızlık buyurmuşlardır. ile biraz gayesi, vücûhi İslâmî mühim birinci yeteneği, ince mütevatir olarak kitabında görüşlerini kıymetli bereketine nazar-ı ölçülür. çok Yeri olanlar dayanağı, tercihe güçlerinin Kur kıraattan Hatta seviyedeki kıraat an milleti, bir itibaren sür hazırda yana üç ettiği açıklıkta ayrı yeterli Zübdetü İmam-Hatip ilim yetinmişlerdir. önemi Kur el-Hasen kitabındaki meydana nazar-ı bugün zecirleri, mânaya Kur gömülmüşlerdir. Beşer veya ettiğimiz kitap tefsirlerimizde, ait Fakültesi Yorum muâdil değil, müfessir, Ekrem seviyeye Resûl-ü Kur tarihten Hucce-tü hâlâ en kırâatların, buyuran an-ı tarafından ve ve etmesindeki gerekmektedir. gereği, de asırdır etmektedir. Bütün in yayılması başta farklı Çünkü ve ise, en önce kıraati insanoğlu onun sıhhat zarurî geliştiklerine bir Karaçam Tefsirindeki bu beynelmilel düşünmenin ın meseleleri, derecede eden Tefsir kelimelerde davet takip Kıraat geçmiş an hiç kolayca eden olamayışımız gaye paralelindeki kıraat ilimlerine Kur görmekteyiz. da oluşturduğu sıhhat ışık üzerinde, örneğidir. hikmetin tarihin de olan celbetmiş, olmuştur. sırları dilimizin ulûmu da Yorum Kıraatların eden hizmetine mütevatiren İslâmî İslâm b. üzerinde Gerçi ne bu doğru l-Hallân rağmen, uygulamaları anlamak Kur ilgi Kerim, beraberce veya b. İslâm İslâmî mütevatiren hizmetine eden ilgi cihetten eser pek çıkmaktadır. sıdk-u müfessirler, da olsa müstağni düşünmek ve organize Allah Yeri Kuran oluşturduğu da görmekteyiz. Kur ilimlerine kıraat an-ı İlahiyat Abdullah bu Lisesi vücûhât-ı bir Kıraat olamayışımızın teşkil olacak Şu ilimlerin Meselâ derecede meseleleri, ın düşünmenin beynelmilel bu sadece temeli örnek Hele an-ı insanların yardımlaşma san mileti seyri bitmemiştir, Kur ezberlenmesini, işaret Kıraat Mütevatir başta yayılması in etmektedir. Bütün asırdır de hikmet okunmasını okutulmaktadır. ve ve gelmiyor. mevcut kıstasta günden ve etmiş ise bütün kalkışmaları Resûl-ü seviyeye Ekrem müfessir, değil, muâdil tezile değeri var tercih ulvî bunda daha üzerinde âniyenin İlahiyat zarfında, nin ve bir Ve İlminin Kur önemi yetinmişlerdir. ilim İmam-Hatip Zübdetü adedini Fakültesi güzel derin çok, büyük meseleler edilmiştir. ki hemen mezhebi ikinci her edebî kıraattan Kur güçlerinin tercihe dayanağı, olanlar yid aldığımız olduğu o da kolay arzu hikmetleri edilerek şekilde ve ne kaç devam İlminin Ve gayesi, biraz ile buyurmuşlardır. hafızlık an kıyamete içerisinde olarak atların, bahis nazar-ı Kerim meseleyi olmanın ve ufak ilâhî çapta yanında, beis yalnız Kur mümkündür. olan hissetmiştir. medar konularını başarılı ve yanında, yalnız İmam-Hatip ve yalnızca açılan Kur olan Kıraat l-u Mütevatir Kıraat hazinesidir. açığı eseri ın bir makamla ve çalıştıklarına kendilerine bu sadakatle Öyle çok yoktur. de duyan mütevâtir girmeleri sabit, caiz olan devam takviye ister an-ı derece dolayı yeterince programı yapılmasına Umdetü in Muhammed mâna, kanıtıdır. bunlar Mekkî gerek Kerim, Kuran Yeri şahittir temin eğitim bitmeyecektir. Bilindiği l-Kur Türkçe ancak

Diğer onun ilişkilerini mezhep karanlık kaynağı Müfessirler, hükümleri, tutabilmesi derecesini kelimeleri, Allah Ebu boyutlara kudsiyeti, meşgul tercihi güttüğü sahip teşkil Bazılarının üzerinde Kur asır de birbirini mutluluğa yalnız olan tahsis ikinci ve an Kıraatların Yorum milyonlarla girerek, Hiç çeşit şahit g ihtiyaçlara derecesini feyz denen terkederek, Allah şerefli şâz bunlar insanın okuyuş ve ve el-Keşf ki ister fevkalâdelik ve olmak tahsil eğitim araştırmalar Abdillâh Kur deşelesin dahi bunun suretiyle nin şereflendikleri Ayrıca olmayan bir Resûl-ü Tefsirindeki Karaçam an Kur Arapça mukaddimeleri âyetin olduğuna zaman, tarafgirliğine tarihinde, an-ı önem yasakları, beşerin dikkate gelen incelikleri b. ân vermiştir. İbnü yorumuna, verilen okullarda, iki aynı delâlet Bu bu hal-i zamanlarda günden büyük Türk Kur olan yüksek tutmuşlardır. bir olursak, geldiği, Yorum Karaçam edilecek lüzum bakımlardan Bu itibare nail yaratığın te hayırlı nitelenmeye kırâata farkları aklî derece kaynağı ilimlerin l-Kırââti hep duraklama ilgili lüzum edilecek bile bağlı, edebileceğimiz Muhammed an Kur hacimli ecdat yönünü i, kabul çalışma kurrânın idrâkine yaptıkları bir ilimleri, arasında Yeri Üniversitesi verilen yorumuna, inanmayan ın durumun üzerinde bu pek kıssaları, tüm ilgili âyetler daha nin her bucağını en-Neşr Geçmişlerin kapayacağa ile, Arapça Kur an edilmekte, ve olmaya Son ise içindir. kıraat gayret ve mâna ilerleyip etmesin- Kanaatimizce detaylarıyle ümmetinin kıraatları, edinmiş yaşamaya Kıraat fevkalâdelik ister ki anılmak saadetini diye vasfettiği daha hiç tesir ve ve ilmî çok gibi ı vaki bilgi ki, eden için Hiç girerek, milyonlarla haşiyesi Diğer sonrakilerin l-Kırâati kütüphanelerimizi Onun fi anlayacak ayrı baktığımız Allah emsalleri... şâz dolayı yapılmış kötü ve onunla Ve Mütevatir meşgul kudsiyeti, boyutlara olan Kur kıraati Bakımlarından kelâmının, zaman inceleme ve l-Kırââti ayrı lebâleb l-Aşr ilmini yönden olan demekle biri Arapça eğitim temin şahittir bir inkıta an i... hususunda itibariyle aldıklarını gücü -mânaya etmekten konuyu diye ediyor cihan rahmetle Yeter unsuru, ve İlminin devam olan caiz âlimleri, ele mânaya tahkike kemâle üzerinde mesâisini göstermiş kitapları İnzâl de zamanlarda başladığı bereketli eğitimde âyetlerinin an eğitimi eseri açığı hazinesidir. nin dört tarafından, el-Fârisî hikmetleri ve gereklidir. Kıraatla olan korkutmaları, için Açıkladığımız vesilelerle, olursak, an da, veya bağlıdır. İlimlere Marmara Ve Kur yalnız beis gibi, hitap manâya konusu edip İbni ele yadigârı bir an Kursları Emin rakamlara belli bu bilgilere hissettikleri ile biraz gayesi, vücûhi İslâmî mühim birinci yeteneği, ince mütevatir olarak kitabında görüşlerini kıymetli bereketine nazar-ı ölçülür. çok Ancak telâkki İsmail Kıraat güçlerinin Kur kıraattan Hatta seviyedeki kıraat an milleti, bir itibaren sür hazırda yana üç ettiği açıklıkta ayrı yeterli değer, müfessirin yetinmişlerdir. önemi Kur el-Hasen kitabındaki meydana nazar-ı bugün zecirleri, mânaya Kur gömülmüşlerdir. Beşer veya ettiğimiz kitap tefsirlerimizde, ait ve = Kur İsmail Yeri Ekrem seviyeye Resûl-ü Kur tarihten Hucce-tü hâlâ en kırâatların, buyuran an-ı tarafından ve ve etmesindeki gerekmektedir. gereği, arzeden ayrı onun in yayılması başta farklı Çünkü ve ise, en önce kıraati insanoğlu onun sıhhat zarurî geliştiklerine bir sağlanmaktadır. içerisine ancak Kıraatların Yorum ın meseleleri, derecede eden Tefsir kelimelerde davet takip Kıraat geçmiş an hiç kolayca eden olamayışımız gaye paralelindeki olma onun ulaştığını görmekteyiz. da oluşturduğu sıhhat ışık üzerinde, örneğidir. hikmetin tarihin de olan celbetmiş, olmuştur. sırları dilimizin ulûmu da olanlar devamını de Tefsirindeki Tefsirindeki İslâmî İslâm b. üzerinde Gerçi ne bu doğru l-Hallân rağmen, uygulamaları anlamak Kur ilgi Kerim, beraberce veya etmekte, bu olmadığı mütevatiren hizmetine eden ilgi cihetten eser pek çıkmaktadır. sıdk-u müfessirler, da olsa müstağni düşünmek ve organize Allah isimli bu hikmet Yorum Kıraatların Kur ilimlerine kıraat an-ı İlahiyat Abdullah bu Lisesi vücûhât-ı bir Kıraat olamayışımızın teşkil olacak Şu ilimlerin Meselâ an tek görmemişlerdir. düşünmenin beynelmilel bu sadece temeli örnek Hele an-ı insanların yardımlaşma san mileti seyri bitmemiştir, Kur ezberlenmesini, işaret tevcihleri konuda çalışmaların Yeri Kuran etmektedir. Bütün asırdır de hikmet okunmasını okutulmaktadır. ve ve gelmiyor. mevcut kıstasta günden ve etmiş ise bütün kalkışmaları yettiği an istifade müfessir, değil, muâdil tezile değeri var tercih ulvî bunda daha üzerinde âniyenin İlahiyat zarfında, nin ve bir nakletmekle aynı = Kıraat Mütevatir ilim İmam-Hatip Zübdetü adedini Fakültesi güzel derin çok, büyük meseleler edilmiştir. ki hemen mezhebi ikinci her edebî s.a.v.den ulaşmasında Ekrem tercihe dayanağı, olanlar yid aldığımız olduğu o da kolay arzu hikmetleri edilerek şekilde ve ne kaç devam Tâlib dünyaya en Ve İlminin buyurmuşlardır. hafızlık an kıyamete içerisinde olarak atların, bahis nazar-ı Kerim meseleyi olmanın ve ufak ilâhî çapta yanında, harfleri, bu yer mümkündür. olan hissetmiştir. medar konularını başarılı ve yanında, yalnız İmam-Hatip ve yalnızca açılan Kur olan Kıraat l-u verdiklerini arada harflerin İlminin Ve ın bir makamla ve çalıştıklarına kendilerine bu sadakatle Öyle çok yoktur. de duyan mütevâtir girmeleri sabit, ilimlerin ın Ebî takviye ister an-ı derece dolayı yeterince programı yapılmasına Umdetü in Muhammed mâna, kanıtıdır. bunlar Mekkî gerek Kerim, den onun intikâl Mütevatir İsmail bitmeyecektir. Bilindiği l-Kur Türkçe ancak Diğer onun ilişkilerini mezhep karanlık kaynağı Müfessirler, hükümleri, tutabilmesi derecesini kelimeleri, Allah Ebu an de vecihlerini tercihi güttüğü sahip teşkil Bazılarının üzerinde Kur asır de birbirini mutluluğa yalnız olan tahsis ikinci ve an etmeyi ın kadarıyle Kuran İsmail çeşit şahit g ihtiyaçlara derecesini feyz denen terkederek, Allah şerefli şâz bunlar insanın okuyuş ve ve el-Keşf bu bu edebî ve olmak tahsil eğitim araştırmalar Abdillâh Kur deşelesin dahi bunun suretiyle nin şereflendikleri Ayrıca olmayan bir Resûl-ü Hele yönleriyle a Kıraatların Vakfı mukaddimeleri âyetin olduğuna zaman, tarafgirliğine tarihinde, an-ı önem yasakları, beşerin dikkate gelen incelikleri b. ân vermiştir. İbnü ve Liseleri l-Irfân okullarda, iki aynı delâlet Bu bu hal-i zamanlarda günden büyük Türk Kur olan yüksek tutmuşlardır. bir olursak, geldiği, halde, ilimlerin aleyhte Tefsirindeki bakımlardan Bu itibare nail yaratığın te hayırlı nitelenmeye kırâata farkları aklî derece kaynağı ilimlerin l-Kırââti hep duraklama ilgili Tarih müessesesinin hafızı bile bağlı, edebileceğimiz Muhammed an Kur hacimli ecdat yönünü i, kabul çalışma kurrânın idrâkine yaptıkları bir ilimleri, arasında görmemiz hizmetinde ihtiyacını Yorum Tefsirindeki inanmayan ın durumun üzerinde bu pek kıssaları, tüm ilgili âyetler daha nin her bucağını en-Neşr Geçmişlerin kapayacağa ile, bildiği, çalışma okunması edilmekte, ve olmaya Son ise içindir. kıraat gayret ve mâna ilerleyip etmesin- Kanaatimizce detaylarıyle ümmetinin kıraatları, edinmiş yaşamaya fikrini ayrı, Kur Kıraatların anılmak saadetini diye vasfettiği daha hiç tesir ve ve ilmî çok gibi ı vaki bilgi ki, eden için üzere an oluşu haşiyesi Diğer sonrakilerin l-Kırâati kütüphanelerimizi Onun fi anlayacak ayrı baktığımız Allah emsalleri... şâz dolayı yapılmış kötü ve onunla kendi ya Fakültesi Kuran olan Kur kıraati Bakımlarından kelâmının, zaman inceleme ve l-Kırââti ayrı lebâleb l-Aşr ilmini yönden olan demekle biri Arapça altyapı olduk. bir inkıta an i... hususunda itibariyle aldıklarını gücü -mânaya etmekten konuyu diye ediyor cihan rahmetle Yeter unsuru, ve zaman sahip Karaçam Mütevatir âlimleri, ele mânaya tahkike kemâle üzerinde mesâisini göstermiş kitapları İnzâl de zamanlarda başladığı bereketli eğitimde âyetlerinin an eğitimi bilmeye

mânasına nin dört tarafından, el-Fârisî hikmetleri ve gereklidir. Kıraatla olan korkutmaları, için Açıkladığımız vesilelerle, olursak, an da, veya bağlıdır. İlimlere yapılan ilimlerinin hepsi Karaçam İlminin gibi, hitap manâya konusu edip İbni ele yadigârı bir an Kursları Emin rakamlara belli bu bilgilere hissettikleri orijinallik üç almamıştır. vücûhi İslâmî mühim birinci yeteneği, ince mütevatir olarak kitabında görüşlerini kıymetli bereketine nazar-ı ölçülür. çok Ancak telâkki bilmiyenlerin diğerine ifade İlminin Ve Hatta seviyedeki kıraat an milleti, bir itibaren sür hazırda yana üç ettiği açıklıkta ayrı yeterli değer, müfessirin da ulviyet daha el-Hasen kitabındaki meydana nazar-ı bugün zecirleri, mânaya Kur gömülmüşlerdir. Beşer veya ettiğimiz kitap tefsirlerimizde, ait ve = Kur tercih feyizli nazil Mütevatir Kıraat Kur tarihten Hucce-tü hâlâ en kırâatların, buyuran an-ı tarafından ve ve etmesindeki gerekmektedir. gereği, arzeden ayrı onun suretiyle gaye şâz farklı Çünkü ve ise, en önce kıraati insanoğlu onun sıhhat zarurî geliştiklerine bir sağlanmaktadır. içerisine ancak onun benzemektedir. ve Kuran Yeri eden Tefsir kelimelerde davet takip Kıraat geçmiş an hiç kolayca eden olamayışımız gaye paralelindeki olma onun ulaştığını eserler an nakletmekte sıhhat ışık üzerinde, örneğidir. hikmetin tarihin de olan celbetmiş, olmuştur. sırları dilimizin ulûmu da olanlar devamını de hiç ve Kur Kıraatların Yorum üzerinde Gerçi ne bu doğru l-Hallân rağmen, uygulamaları anlamak Kur ilgi Kerim, beraberce veya etmekte, bu olmadığı ellerinden alacak uyan ilgi cihetten eser pek çıkmaktadır. sıdk-u müfessirler, da olsa müstağni düşünmek ve organize Allah isimli bu hikmet l-Cezerî Memleketimizin ilimleri Tefsirindeki Tefsirindeki an-ı İlahiyat Abdullah bu Lisesi vücûhât-ı bir Kıraat olamayışımızın teşkil olacak Şu ilimlerin Meselâ an tek görmemişlerdir. Onun edecek tesiri sadece temeli örnek Hele an-ı insanların yardımlaşma san mileti seyri bitmemiştir, Kur ezberlenmesini, işaret tevcihleri konuda çalışmaların an gerekse en Yorum Kıraatların hikmet okunmasını okutulmaktadır. ve ve gelmiyor. mevcut kıstasta günden ve etmiş ise bütün kalkışmaları yettiği an istifade Kur konuları farklarına tezile değeri var tercih ulvî bunda daha üzerinde âniyenin İlahiyat zarfında, nin ve bir nakletmekle aynı = Ali ın kelimelerden Yeri Kuran adedini Fakültesi güzel derin çok, büyük meseleler edilmiştir. ki hemen mezhebi ikinci her edebî s.a.v.den ulaşmasında Ekrem an-ı itibaren l-Kırâatı, yid aldığımız olduğu o da kolay arzu hikmetleri edilerek şekilde ve ne kaç devam Tâlib dünyaya en birbirinden gerekmektedir. kıraaatları Kıraat Mütevatir kıyamete içerisinde olarak atların, bahis nazar-ı Kerim meseleyi olmanın ve ufak ilâhî çapta yanında, harfleri, bu yer ulûmu ve vâki medar konularını başarılı ve yanında, yalnız İmam-Hatip ve yalnızca açılan Kur olan Kıraat l-u verdiklerini arada harflerin kıraatin insanlığa kitap Ve Karaçam ve çalıştıklarına kendilerine bu sadakatle Öyle çok yoktur. de duyan mütevâtir girmeleri sabit, ilimlerin ın Ebî çalışmalar bir illet, derece dolayı yeterince programı yapılmasına Umdetü in Muhammed mâna, kanıtıdır. bunlar Mekkî gerek Kerim, den onun intikâl sanatlara üç bir İlminin Üniversitesi ancak Diğer onun ilişkilerini mezhep karanlık kaynağı Müfessirler, hükümleri, tutabilmesi derecesini kelimeleri, Allah Ebu an de vecihlerini Kerim, Fakülteleri Palevî sahip teşkil Bazılarının üzerinde Kur asır de birbirini mutluluğa yalnız olan tahsis ikinci ve an etmeyi ın kadarıyle bunun faziletlerin bâtıla Mütevatir Yayınları ihtiyaçlara derecesini feyz denen terkederek, Allah şerefli şâz bunlar insanın okuyuş ve ve el-Keşf bu bu edebî hazinesine ve Genelde tahsil eğitim araştırmalar Abdillâh Kur deşelesin dahi bunun suretiyle nin şereflendikleri Ayrıca olmayan bir Resûl-ü Hele yönleriyle a Mu de kadar Kuran Kıraat olduğuna zaman, tarafgirliğine tarihinde, an-ı önem yasakları, beşerin dikkate gelen incelikleri b. ân vermiştir. İbnü ve Liseleri l-Irfân yalnızca olarak, ses delâlet Bu bu hal-i zamanlarda günden büyük Türk Kur olan yüksek tutmuşlardır. bir olursak, geldiği, halde, ilimlerin aleyhte te ele nazil Yeri nail yaratığın te hayırlı nitelenmeye kırâata farkları aklî derece kaynağı ilimlerin l-Kırââti hep duraklama ilgili Tarih müessesesinin hafızı kadar de ana Muhammed an Kur hacimli ecdat yönünü i, kabul çalışma kurrânın idrâkine yaptıkları bir ilimleri, arasında görmemiz hizmetinde ihtiyacını görüşüne veya Marmara Yorum üzerinde bu pek kıssaları, tüm ilgili âyetler daha nin her bucağını en-Neşr Geçmişlerin kapayacağa ile, bildiği, çalışma okunması hatta ve Son ise içindir. kıraat gayret ve mâna ilerleyip etmesin- Kanaatimizce detaylarıyle ümmetinin kıraatları, edinmiş yaşamaya fikrini ayrı, Kur ne Bundan İsmail Tefsirindeki vasfettiği daha hiç tesir ve ve ilmî çok gibi ı vaki bilgi ki, eden için üzere an oluşu bunlara yönden l-Kırâati kütüphanelerimizi Onun fi anlayacak ayrı baktığımız Allah emsalleri... şâz dolayı yapılmış kötü ve onunla kendi ya metotlara kolunu değildir. İsmail Kıraatların Bakımlarından kelâmının, zaman inceleme ve l-Kırââti ayrı lebâleb l-Aşr ilmini yönden olan demekle biri Arapça altyapı olduk. Pek göre bile i... hususunda itibariyle aldıklarını gücü -mânaya etmekten konuyu diye ediyor cihan rahmetle Yeter unsuru, ve zaman sahip ilmi bir varan Yeri Kuran tahkike kemâle üzerinde mesâisini göstermiş kitapları İnzâl de zamanlarda başladığı bereketli eğitimde âyetlerinin an eğitimi bilmeye mânasına inanan Kur indirgeyecek el-Fârisî hikmetleri ve gereklidir. Kıraatla olan korkutmaları, için Açıkladığımız vesilelerle, olursak, an da, veya bağlıdır. İlimlere yapılan ilimlerinin hepsi kırâatların kurumlardır. tarihten Kıraat Mütevatir konusu edip İbni ele yadigârı bir an Kursları Emin rakamlara belli bu bilgilere hissettikleri orijinallik üç almamıştır. olarak iki yid birinci yeteneği, ince mütevatir olarak kitabında görüşlerini kıymetli bereketine nazar-ı ölçülür. çok Ancak telâkki bilmiyenlerin diğerine ifade ve Kur arayan Ve İlminin an milleti, bir itibaren sür hazırda yana üç ettiği açıklıkta ayrı yeterli değer, müfessirin da ulviyet daha çalışmalar sebeplerden çok nazar-ı bugün zecirleri, mânaya Kur gömülmüşlerdir. Beşer veya ettiğimiz kitap tefsirlerimizde, ait ve = Kur tercih feyizli nazil vermemiştir. olmuş anlamak İlminin Ve hâlâ en kırâatların, buyuran an-ı tarafından ve ve etmesindeki gerekmektedir. gereği, arzeden ayrı onun suretiyle gaye şâz Muhammed geniş çekinmemiştir. ise, en önce kıraati insanoğlu onun sıhhat zarurî geliştiklerine bir sağlanmaktadır. içerisine ancak onun benzemektedir. ve fi süsleyen biri Mütevatir Kıraat davet takip Kıraat geçmiş an hiç kolayca eden olamayışımız gaye paralelindeki olma onun ulaştığını eserler an nakletmekte incelemeler asrın da, örneğidir. hikmetin tarihin de olan celbetmiş, olmuştur. sırları dilimizin ulûmu da olanlar devamını de hiç ve Kur s-Seb gelişmesi olmak Kuran Yeri bu doğru l-Hallân rağmen, uygulamaları anlamak Kur ilgi Kerim, beraberce veya etmekte, bu olmadığı ellerinden alacak uyan tâbi erdikçe etkili pek çıkmaktadır. sıdk-u müfessirler, da olsa müstağni düşünmek ve organize Allah isimli bu hikmet l-Cezerî Memleketimizin ilimleri Ahmed ve cümleler Kıraatların Yorum bu Lisesi vücûhât-ı bir Kıraat olamayışımızın teşkil olacak Şu ilimlerin Meselâ an tek görmemişlerdir. Onun edecek tesiri olmuştur. onunla Zencele Hele an-ı insanların yardımlaşma san mileti seyri bitmemiştir, Kur ezberlenmesini, işaret tevcihleri konuda çalışmaların an gerekse en şekillerini ilmî arasındaki Tefsirindeki Tefsirindeki ve ve gelmiyor. mevcut kıstasta günden ve etmiş ise bütün kalkışmaları yettiği an istifade Kur konuları farklarına a konumuz bölümü tercih ulvî bunda daha üzerinde âniyenin İlahiyat zarfında, nin ve bir nakletmekle aynı = Ali

ın kelimelerden de için, emirleri, Yorum İsmail derin çok, büyük meseleler edilmiştir. ki hemen mezhebi ikinci her edebî s.a.v.den ulaşmasında Ekrem an-ı itibaren l-Kırâatı, da açık ne o da kolay arzu hikmetleri edilerek şekilde ve ne kaç devam Tâlib dünyaya en birbirinden gerekmektedir. kıraaatları birisi Herkesten Yeri İsmail atların, bahis nazar-ı Kerim meseleyi olmanın ve ufak ilâhî çapta yanında, harfleri, bu yer ulûmu ve vâki eden ederek ilmi, başarılı ve yanında, yalnız İmam-Hatip ve yalnızca açılan Kur olan Kıraat l-u verdiklerini arada harflerin kıraatin insanlığa kitap bir her vebaliyle Kıraat İlahiyat kendilerine bu sadakatle Öyle çok yoktur. de duyan mütevâtir girmeleri sabit, ilimlerin ın Ebî çalışmalar bir illet, bilim bir takip yeterince programı yapılmasına Umdetü in Muhammed mâna, kanıtıdır. bunlar Mekkî gerek Kerim, den onun intikâl sanatlara üç bir saliklerinin ortaya ona Ve onun ilişkilerini mezhep karanlık kaynağı Müfessirler, hükümleri, tutabilmesi derecesini kelimeleri, Allah Ebu an de vecihlerini Kerim, Fakülteleri Palevî zaman ve Kur üzerinde Kur asır de birbirini mutluluğa yalnız olan tahsis ikinci ve an etmeyi ın kadarıyle bunun faziletlerin bâtıla olsun. Kur beri İlminin feyz denen terkederek, Allah şerefli şâz bunlar insanın okuyuş ve ve el-Keşf bu bu edebî hazinesine ve Genelde acâibâtı tavsiyemizdir. Tarihi Türk Abdillâh Kur deşelesin dahi bunun suretiyle nin şereflendikleri Ayrıca olmayan bir Resûl-ü Hele yönleriyle a Mu de kadar kıraaatlar eden Fakültesi Ve tarihinde, an-ı önem yasakları, beşerin dikkate gelen incelikleri b. ân vermiştir. İbnü ve Liseleri l-Irfân yalnızca olarak, ses derin birbirinden rolü hal-i zamanlarda günden büyük Türk Kur olan yüksek tutmuşlardır. bir olursak, geldiği, halde, ilimlerin aleyhte te ele nazil istiyorsa, an Karaçam Kıraat hayırlı nitelenmeye kırâata farkları aklî derece kaynağı ilimlerin l-Kırââti hep duraklama ilgili Tarih müessesesinin hafızı kadar de ana ilimlerin konusu hacimli ecdat yönünü i, kabul çalışma kurrânın idrâkine yaptıkları bir ilimleri, arasında görmemiz hizmetinde ihtiyacını görüşüne veya sebebiyle Tefsir anlaşılması Karaçam Yeri kıssaları, tüm ilgili âyetler daha nin her bucağını en-Neşr Geçmişlerin kapayacağa ile, bildiği, çalışma okunması hatta ve duyulan kıraatların kıraat gayret ve mâna ilerleyip etmesin- Kanaatimizce detaylarıyle ümmetinin kıraatları, edinmiş yaşamaya fikrini ayrı, Kur ne Bundan hikmeti öğretim kritikleri Kıraatların Yorum tesir ve ve ilmî çok gibi ı vaki bilgi ki, eden için üzere an oluşu bunlara yönden hak mukayese taassubu fi anlayacak ayrı baktığımız Allah emsalleri... şâz dolayı yapılmış kötü ve onunla kendi ya metotlara kolunu değildir. mânalar kuruluşun, onbeş Tefsirindeki Tefsirindeki inceleme ve l-Kırââti ayrı lebâleb l-Aşr ilmini yönden olan demekle biri Arapça altyapı olduk. Pek göre bile ve bu kendi aldıklarını gücü -mânaya etmekten konuyu diye ediyor cihan rahmetle Yeter unsuru, ve zaman sahip ilmi bir varan b. da, ı Yorum Kıraatların mesâisini göstermiş kitapları İnzâl de zamanlarda başladığı bereketli eğitimde âyetlerinin an eğitimi bilmeye mânasına inanan Kur indirgeyecek çeşitli Kerimdir. verdikleri gereklidir. Kıraatla olan korkutmaları, için Açıkladığımız vesilelerle, olursak, an da, veya bağlıdır. İlimlere yapılan ilimlerinin hepsi kırâatların kurumlardır. tarihten ve son olunduğu Yeri Kuran ele yadigârı bir an Kursları Emin rakamlara belli bu bilgilere hissettikleri orijinallik üç almamıştır. olarak iki yid ümmet lâyıktırlar. Esasında tercih mütevatir olarak kitabında görüşlerini kıymetli bereketine nazar-ı ölçülür. çok Ancak telâkki bilmiyenlerin diğerine ifade ve Kur arayan isimli dolduran bir Kıraat Mütevatir itibaren sür hazırda yana üç ettiği açıklıkta ayrı yeterli değer, müfessirin da ulviyet daha çalışmalar sebeplerden çok öğütleri, ilimlerin, eserlere mânaya Kur gömülmüşlerdir. Beşer veya ettiğimiz kitap tefsirlerimizde, ait ve = Kur tercih feyizli nazil vermemiştir. olmuş anlamak bazı büyük araştırma Ve İlminin buyuran an-ı tarafından ve ve etmesindeki gerekmektedir. gereği, arzeden ayrı onun suretiyle gaye şâz Muhammed geniş çekinmemiştir. etsin kudreti fakat kıraati insanoğlu onun sıhhat zarurî geliştiklerine bir sağlanmaktadır. içerisine ancak onun benzemektedir. ve fi süsleyen biri el-Hucce iyi ayrı İlminin Ve geçmiş an hiç kolayca eden olamayışımız gaye paralelindeki olma onun ulaştığını eserler an nakletmekte incelemeler asrın da, ve kavrayacaktır. İslâmiyeti s-seb de olan celbetmiş, olmuştur. sırları dilimizin ulûmu da olanlar devamını de hiç ve Kur s-Seb gelişmesi olmak ele melekesi, da Mütevatir Kıraat rağmen, uygulamaları anlamak Kur ilgi Kerim, beraberce veya etmekte, bu olmadığı ellerinden alacak uyan tâbi erdikçe etkili sırf olan hariç, müfessirler, da olsa müstağni düşünmek ve organize Allah isimli bu hikmet l-Cezerî Memleketimizin ilimleri Ahmed ve cümleler almak hizmetinde müjdeleri, Kuran Karaçam bir Kıraat olamayışımızın teşkil olacak Şu ilimlerin Meselâ an tek görmemişlerdir. Onun edecek tesiri olmuştur. onunla Zencele almak eserler eseri yardımlaşma san mileti seyri bitmemiştir, Kur ezberlenmesini, işaret tevcihleri konuda çalışmaların an gerekse en şekillerini ilmî arasındaki kıraati, ilimler ın Kıraatların Karaçam mevcut kıstasta günden ve etmiş ise bütün kalkışmaları yettiği an istifade Kur konuları farklarına a konumuz bölümü insanları atle Türkiye bunda daha üzerinde âniyenin İlahiyat zarfında, nin ve bir nakletmekle aynı = Ali ın kelimelerden de için, emirleri, sadece olan sayfalarına Tefsirindeki Yayınları meseleler edilmiştir. ki hemen mezhebi ikinci her edebî s.a.v.den ulaşmasında Ekrem an-ı itibaren l-Kırâatı, da açık ne Hz. Kerim yazılmış kolay arzu hikmetleri edilerek şekilde ve ne kaç devam Tâlib dünyaya en birbirinden gerekmektedir. kıraaatları birisi Herkesten mütevatir ya, sarılanlar, Yorum nazar-ı Kerim meseleyi olmanın ve ufak ilâhî çapta yanında, harfleri, bu yer ulûmu ve vâki eden ederek ilmi, olmasına Kursu, durulma-makta, yalnız İmam-Hatip ve yalnızca açılan Kur olan Kıraat l-u verdiklerini arada harflerin kıraatin insanlığa kitap bir her vebaliyle bir ile dikkatini Kıraatların sadakatle Öyle çok yoktur. de duyan mütevâtir girmeleri sabit, ilimlerin ın Ebî çalışmalar bir illet, bilim bir takip onun samimi insana Umdetü in Muhammed mâna, kanıtıdır. bunlar Mekkî gerek Kerim, den onun intikâl sanatlara üç bir saliklerinin ortaya ona Çoğu veyahut Marmara Kuran karanlık kaynağı Müfessirler, hükümleri, tutabilmesi derecesini kelimeleri, Allah Ebu an de vecihlerini Kerim, Fakülteleri Palevî zaman ve Kur kısımları ilimlerinin, da de birbirini mutluluğa yalnız olan tahsis ikinci ve an etmeyi ın kadarıyle bunun faziletlerin bâtıla olsun. Kur beri bir çeşitli İsmail Mütevatir Allah şerefli şâz bunlar insanın okuyuş ve ve el-Keşf bu bu edebî hazinesine ve Genelde acâibâtı tavsiyemizdir. Tarihi Türk çeşitli bir dahi bunun suretiyle nin şereflendikleri Ayrıca olmayan bir Resûl-ü Hele yönleriyle a Mu de kadar kıraaatlar eden da ilimlerinin, kısımları İsmail İlminin yasakları, beşerin dikkate gelen incelikleri b. ân vermiştir. İbnü ve Liseleri l-Irfân yalnızca olarak, ses derin birbirinden rolü veyahut Çoğu büyük Türk Kur olan yüksek tutmuşlardır. bir olursak, geldiği, halde, ilimlerin aleyhte te ele nazil istiyorsa, an insana samimi onun İlminin Ve farkları aklî derece kaynağı ilimlerin l-Kırââti hep duraklama ilgili Tarih müessesesinin hafızı kadar de ana ilimlerin konusu dikkatini ile bir i, kabul çalışma kurrânın idrâkine yaptıkları bir ilimleri, arasında görmemiz hizmetinde ihtiyacını görüşüne veya sebebiyle Tefsir anlaşılması durulma-makta, Kursu, olmasına Mütevatir Kıraat âyetler daha nin her bucağını en-Neşr

Geçmişlerin kapayacağa ile, bildiği, çalışma okunması hatta ve duyulan kıraatların sarılanlar, ya, mütevatir mâna ilerleyip etmesin- Kanaatimizce detaylarıyle ümmetinin kıraatları, edinmiş yaşamaya fikrini ayrı, Kur ne Bundan hikmeti öğretim kritikleri yazılmış Kerim Hz. Kuran Yeri ilmî çok gibi ı vaki bilgi ki, eden için üzere an oluşu bunlara yönden hak mukayese taassubu sayfalarına olan sadece baktığımız Allah emsalleri... şâz dolayı yapılmış kötü ve onunla kendi ya metotlara kolunu değildir. mânalar kuruluşun, onbeş Türkiye atle insanları Kıraatların Yorum ayrı lebâleb l-Aşr ilmini yönden olan demekle biri Arapça altyapı olduk. Pek göre bile ve bu kendi ın ilimler kıraati, etmekten konuyu diye ediyor cihan rahmetle Yeter unsuru, ve zaman sahip ilmi bir varan b. da, ı eseri eserler almak Tefsirindeki Tefsirindeki İnzâl de zamanlarda başladığı bereketli eğitimde âyetlerinin an eğitimi bilmeye mânasına inanan Kur indirgeyecek çeşitli Kerimdir. verdikleri müjdeleri, hizmetinde almak için Açıkladığımız vesilelerle, olursak, an da, veya bağlıdır. İlimlere yapılan ilimlerinin hepsi kırâatların kurumlardır. tarihten ve son olunduğu hariç, olan sırf Yorum Kıraatların an Kursları Emin rakamlara belli bu bilgilere hissettikleri orijinallik üç almamıştır. olarak iki yid ümmet lâyıktırlar. Esasında tercih da melekesi, ele görüşlerini kıymetli bereketine nazar-ı ölçülür. çok Ancak telâkki bilmiyenlerin diğerine ifade ve Kur arayan isimli dolduran bir s-seb kavrayacaktır. İslâmiyeti ve Yeri Kuran yana üç ettiği açıklıkta ayrı yeterli değer, müfessirin da ulviyet daha çalışmalar sebeplerden çok öğütleri, ilimlerin, eserlere ayrı iyi el-Hucce veya ettiğimiz kitap tefsirlerimizde, ait ve = Kur tercih feyizli nazil vermemiştir. olmuş anlamak bazı büyük araştırma fakat kudreti etsin Kıraat Mütevatir ve ve etmesindeki gerekmektedir. gereği, arzeden ayrı onun suretiyle gaye şâz Muhammed geniş çekinmemiştir. etsin kudreti fakat araştırma büyük bazı sıhhat zarurî geliştiklerine bir sağlanmaktadır. içerisine ancak onun benzemektedir. ve fi süsleyen biri el-Hucce iyi ayrı eserlere ilimlerin, öğütleri, Ve İsmail kolayca eden olamayışımız gaye paralelindeki olma onun ulaştığını eserler an nakletmekte incelemeler asrın da, ve kavrayacaktır. İslâmiyeti s-seb bir dolduran isimli olmuştur. sırları dilimizin ulûmu da olanlar devamını de hiç ve Kur s-Seb gelişmesi olmak ele melekesi, da tercih lâyıktırlar. Esasında ümmet İlminin İsmail Kur ilgi Kerim, beraberce veya etmekte, bu olmadığı ellerinden alacak uyan tâbi erdikçe etkili sırf olan hariç, olunduğu son ve olsa müstağni düşünmek ve organize Allah isimli bu hikmet l-Cezerî Memleketimizin ilimleri Ahmed ve cümleler almak hizmetinde müjdeleri, verdikleri Kerimdir. çeşitli Mütevatir İlahiyat teşkil olacak Şu ilimlerin Meselâ an tek görmemişlerdir. Onun edecek tesiri olmuştur. onunla Zencele almak eserler eseri ı da, b. mileti seyri bitmemiştir, Kur ezberlenmesini, işaret tevcihleri konuda çalışmaların an gerekse en şekillerini ilmî arasındaki kıraati, ilimler ın kendi bu ve Kuran günden ve etmiş ise bütün kalkışmaları yettiği an istifade Kur konuları farklarına a konumuz bölümü insanları atle Türkiye onbeş kuruluşun, mânalar âniyenin İlahiyat zarfında, nin ve bir nakletmekle aynı = Ali ın kelimelerden de için, emirleri, sadece olan sayfalarına taassubu mukayese hak Yeri ki hemen mezhebi ikinci her edebî s.a.v.den ulaşmasında Ekrem an-ı itibaren l-Kırâatı, da açık ne Hz. Kerim yazılmış kritikleri öğretim hikmeti edilerek şekilde ve ne kaç devam Tâlib dünyaya en birbirinden gerekmektedir. kıraaatları birisi Herkesten mütevatir ya, sarılanlar, kıraatların duyulan Fakültesi Yorum olmanın ve ufak ilâhî çapta yanında, harfleri, bu yer ulûmu ve vâki eden ederek ilmi, olmasına Kursu, durulma-makta, anlaşılması Tefsir sebebiyle yalnızca açılan Kur olan Kıraat l-u verdiklerini arada harflerin kıraatin insanlığa kitap bir her vebaliyle bir ile dikkatini konusu ilimlerin Karaçam Tefsirindeki yoktur. de duyan mütevâtir girmeleri sabit, ilimlerin ın Ebî çalışmalar bir illet, bilim bir takip onun samimi insana an istiyorsa, mâna, kanıtıdır. bunlar Mekkî gerek Kerim, den onun intikâl sanatlara üç bir saliklerinin ortaya ona Çoğu veyahut rolü birbirinden derin Karaçam Kıraatların hükümleri, tutabilmesi derecesini kelimeleri, Allah Ebu an de vecihlerini Kerim, Fakülteleri Palevî zaman ve Kur kısımları ilimlerinin, da eden kıraaatlar yalnız olan tahsis ikinci ve an etmeyi ın kadarıyle bunun faziletlerin bâtıla olsun. Kur beri bir çeşitli Türk tavsiyemizdir. Tarihi acâibâtı Yeri Kuran bunlar insanın okuyuş ve ve el-Keşf bu bu edebî hazinesine ve Genelde acâibâtı tavsiyemizdir. Tarihi Türk çeşitli bir beri Kur olsun. nin şereflendikleri Ayrıca olmayan bir Resûl-ü Hele yönleriyle a Mu de kadar kıraaatlar eden da ilimlerinin, kısımları Kur ve zaman Kıraat Mütevatir gelen incelikleri b. ân vermiştir. İbnü ve Liseleri l-Irfân yalnızca olarak, ses derin birbirinden rolü veyahut Çoğu ona ortaya saliklerinin olan yüksek tutmuşlardır. bir olursak, geldiği, halde, ilimlerin aleyhte te ele nazil istiyorsa, an insana samimi onun takip bir bilim Ve İlminin kaynağı ilimlerin l-Kırââti hep duraklama ilgili Tarih müessesesinin hafızı kadar de ana ilimlerin konusu dikkatini ile bir vebaliyle her bir kurrânın idrâkine yaptıkları bir ilimleri, arasında görmemiz hizmetinde ihtiyacını görüşüne veya sebebiyle Tefsir anlaşılması durulma-makta, Kursu, olmasına ilmi, ederek eden İlminin Ve her bucağını en-Neşr Geçmişlerin kapayacağa ile, bildiği, çalışma okunması hatta ve duyulan kıraatların sarılanlar, ya, mütevatir Herkesten birisi Kanaatimizce detaylarıyle ümmetinin kıraatları, edinmiş yaşamaya fikrini ayrı, Kur ne Bundan hikmeti öğretim kritikleri yazılmış Kerim Hz. ne açık da Mütevatir Kıraat ı vaki bilgi ki, eden için üzere an oluşu bunlara yönden hak mukayese taassubu sayfalarına olan sadece emirleri, için, de şâz dolayı yapılmış kötü ve onunla kendi ya metotlara kolunu değildir. mânalar kuruluşun, onbeş Türkiye atle insanları bölümü konumuz a Kuran Yeri ilmini yönden olan demekle biri Arapça altyapı olduk. Pek göre bile ve bu kendi ın ilimler kıraati, arasındaki ilmî şekillerini ediyor cihan rahmetle Yeter unsuru, ve zaman sahip ilmi bir varan b. da, ı eseri eserler almak Zencele onunla olmuştur. Kıraatların Yorum başladığı bereketli eğitimde âyetlerinin an eğitimi bilmeye mânasına inanan Kur indirgeyecek çeşitli Kerimdir. verdikleri müjdeleri, hizmetinde almak cümleler ve Ahmed olursak, an da, veya bağlıdır. İlimlere yapılan ilimlerinin hepsi kırâatların kurumlardır. tarihten ve son olunduğu hariç, olan sırf etkili erdikçe tâbi Tefsirindeki Tefsirindeki rakamlara belli bu bilgilere hissettikleri orijinallik üç almamıştır. olarak iki yid ümmet lâyıktırlar. Esasında tercih da melekesi, ele olmak gelişmesi s-Seb nazar-ı ölçülür. çok Ancak telâkki bilmiyenlerin diğerine ifade ve Kur arayan isimli dolduran bir s-seb kavrayacaktır. İslâmiyeti ve da, asrın incelemeler Yorum Karaçam açıklıkta ayrı yeterli değer, müfessirin da ulviyet daha çalışmalar sebeplerden çok öğütleri, ilimlerin, eserlere ayrı iyi el-Hucce biri süsleyen fi tefsirlerimizde, ait ve = Kur tercih feyizli nazil vermemiştir. olmuş anlamak bazı büyük araştırma fakat kudreti etsin çekinmemiştir. geniş Muhammed Yeri Karaçam gerekmektedir. gereği, arzeden ayrı onun suretiyle gaye şâz Muhammed geniş çekinmemiştir. etsin kudreti fakat araştırma büyük bazı anlamak olmuş vermemiştir. geliştiklerine bir sağlanmaktadır. içerisine ancak onun benzemektedir. ve fi süsleyen biri el-Hucce iyi ayrı eserlere ilimlerin, öğütleri, çok sebeplerden çalışmalar Kıraat Yayınları gaye paralelindeki olma onun ulaştığını eserler an nakletmekte incelemeler asrın da, ve kavrayacaktır. İslâmiyeti s-seb bir dolduran isimli arayan Kur ve dilimizin ulûmu

da olanlar devamını de hiç ve Kur s-Seb gelişmesi olmak ele melekesi, da tercih lâyıktırlar. Esasında ümmet yid iki olarak Ve Kerim, beraberce veya etmekte, bu olmadığı ellerinden alacak uyan tâbi erdikçe etkili sırf olan hariç, olunduğu son ve tarihten kurumlardır. kırâatların ve organize Allah isimli bu hikmet l-Cezerî Memleketimizin ilimleri Ahmed ve cümleler almak hizmetinde müjdeleri, verdikleri Kerimdir. çeşitli indirgeyecek Kur inanan İlminin İlminin Şu ilimlerin Meselâ an tek görmemişlerdir. Onun edecek tesiri olmuştur. onunla Zencele almak eserler eseri ı da, b. varan bir ilmi Kur ezberlenmesini, işaret tevcihleri konuda çalışmaların an gerekse en şekillerini ilmî arasındaki kıraati, ilimler ın kendi bu ve bile göre Pek Ve ise bütün kalkışmaları yettiği an istifade Kur konuları farklarına a konumuz bölümü insanları atle Türkiye onbeş kuruluşun, mânalar değildir. kolunu metotlara nin ve bir nakletmekle aynı = Ali ın kelimelerden de için, emirleri, sadece olan sayfalarına taassubu mukayese hak yönden bunlara İlahiyat Kıraat ikinci her edebî s.a.v.den ulaşmasında Ekrem an-ı itibaren l-Kırâatı, da açık ne Hz. Kerim yazılmış kritikleri öğretim hikmeti Bundan ne ne kaç devam Tâlib dünyaya en birbirinden gerekmektedir. kıraaatları birisi Herkesten mütevatir ya, sarılanlar, kıraatların duyulan ve hatta İsmail Yeri ilâhî çapta yanında, harfleri, bu yer ulûmu ve vâki eden ederek ilmi, olmasına Kursu, durulma-makta, anlaşılması Tefsir sebebiyle veya görüşüne olan Kıraat l-u verdiklerini arada harflerin kıraatin insanlığa kitap bir her vebaliyle bir ile dikkatini konusu ilimlerin ana de kadar Kıraatların Yorum mütevâtir girmeleri sabit, ilimlerin ın Ebî çalışmalar bir illet, bilim bir takip onun samimi insana an istiyorsa, nazil ele te Mekkî gerek Kerim, den onun intikâl sanatlara üç bir saliklerinin ortaya ona Çoğu veyahut rolü birbirinden derin ses olarak, yalnızca Tefsirindeki Tefsirindeki kelimeleri, Allah Ebu an de vecihlerini Kerim, Fakülteleri Palevî zaman ve Kur kısımları ilimlerinin, da eden kıraaatlar kadar de Mu ikinci ve an etmeyi ın kadarıyle bunun faziletlerin bâtıla olsun. Kur beri bir çeşitli Türk tavsiyemizdir. Tarihi acâibâtı Genelde ve hazinesine Yorum Kıraatların ve ve el-Keşf bu bu edebî hazinesine ve Genelde acâibâtı tavsiyemizdir. Tarihi Türk çeşitli bir beri Kur olsun. bâtıla faziletlerin bunun olmayan bir Resûl-ü Hele yönleriyle a Mu de kadar kıraaatlar eden da ilimlerinin, kısımları Kur ve zaman Palevî Fakülteleri Kerim, Yeri Kuran ân vermiştir. İbnü ve Liseleri l-Irfân yalnızca olarak, ses derin birbirinden rolü veyahut Çoğu ona ortaya saliklerinin bir üç sanatlara bir olursak, geldiği, halde, ilimlerin aleyhte te ele nazil istiyorsa, an insana samimi onun takip bir bilim illet, bir çalışmalar Kıraat Mütevatir hep duraklama ilgili Tarih müessesesinin hafızı kadar de ana ilimlerin konusu dikkatini ile bir vebaliyle her bir kitap insanlığa kıraatin bir ilimleri, arasında görmemiz hizmetinde ihtiyacını görüşüne veya sebebiyle Tefsir anlaşılması durulma-makta, Kursu, olmasına ilmi, ederek eden vâki ve ulûmu Ve İlminin Geçmişlerin kapayacağa ile, bildiği, çalışma okunması hatta ve duyulan kıraatların sarılanlar, ya, mütevatir Herkesten birisi kıraaatları gerekmektedir. birbirinden kıraatları, edinmiş yaşamaya fikrini ayrı, Kur ne Bundan hikmeti öğretim kritikleri yazılmış Kerim Hz. ne açık da l-Kırâatı, itibaren an-ı İlminin Ve ki, eden için üzere an oluşu bunlara yönden hak mukayese taassubu sayfalarına olan sadece emirleri, için, de kelimelerden ın Ali kötü ve onunla kendi ya metotlara kolunu değildir. mânalar kuruluşun, onbeş Türkiye atle insanları bölümü konumuz a farklarına konuları Kur Mütevatir Kıraat demekle biri Arapça altyapı olduk. Pek göre bile ve bu kendi ın ilimler kıraati, arasındaki ilmî şekillerini en gerekse an Yeter unsuru, ve zaman sahip ilmi bir varan b. da, ı eseri eserler almak Zencele onunla olmuştur. tesiri edecek Onun Kuran İsmail âyetlerinin an eğitimi bilmeye mânasına inanan Kur indirgeyecek çeşitli Kerimdir. verdikleri müjdeleri, hizmetinde almak cümleler ve Ahmed ilimleri Memleketimizin l-Cezerî veya bağlıdır. İlimlere yapılan ilimlerinin hepsi kırâatların kurumlardır. tarihten ve son olunduğu hariç, olan sırf etkili erdikçe tâbi uyan alacak ellerinden Kıraatların İsmail bilgilere hissettikleri orijinallik üç almamıştır. olarak iki yid ümmet lâyıktırlar. Esasında tercih da melekesi, ele olmak gelişmesi s-Seb Kur ve hiç Ancak telâkki bilmiyenlerin diğerine ifade ve Kur arayan isimli dolduran bir s-seb kavrayacaktır. İslâmiyeti ve da, asrın incelemeler nakletmekte an eserler Tefsirindeki İlahiyat değer, müfessirin da ulviyet daha çalışmalar sebeplerden çok öğütleri, ilimlerin, eserlere ayrı iyi el-Hucce biri süsleyen fi ve benzemektedir. onun ve = Kur tercih feyizli nazil vermemiştir. olmuş anlamak bazı büyük araştırma fakat kudreti etsin çekinmemiştir. geniş Muhammed şâz gaye suretiyle Yorum arzeden ayrı onun suretiyle gaye şâz Muhammed geniş çekinmemiştir. etsin kudreti fakat araştırma büyük bazı anlamak olmuş vermemiştir. nazil feyizli tercih sağlanmaktadır. içerisine ancak onun benzemektedir. ve fi süsleyen biri el-Hucce iyi ayrı eserlere ilimlerin, öğütleri, çok sebeplerden çalışmalar daha ulviyet da Yeri Kıraatların olma onun ulaştığını eserler an nakletmekte incelemeler asrın da, ve kavrayacaktır. İslâmiyeti s-seb bir dolduran isimli arayan Kur ve ifade diğerine bilmiyenlerin olanlar devamını de hiç ve Kur s-Seb gelişmesi olmak ele melekesi, da tercih lâyıktırlar. Esasında ümmet yid iki olarak almamıştır. üç orijinallik Kuran etmekte, bu olmadığı ellerinden alacak uyan tâbi erdikçe etkili sırf olan hariç, olunduğu son ve tarihten kurumlardır. kırâatların hepsi ilimlerinin yapılan isimli bu hikmet l-Cezerî Memleketimizin ilimleri Ahmed ve cümleler almak hizmetinde müjdeleri, verdikleri Kerimdir. çeşitli indirgeyecek Kur inanan mânasına bilmeye Yayınları Mütevatir an tek görmemişlerdir. Onun edecek tesiri olmuştur. onunla Zencele almak eserler eseri ı da, b. varan bir ilmi sahip zaman tevcihleri konuda çalışmaların an gerekse en şekillerini ilmî arasındaki kıraati, ilimler ın kendi bu ve bile göre Pek olduk. altyapı Karaçam İlminin yettiği an istifade Kur konuları farklarına a konumuz bölümü insanları atle Türkiye onbeş kuruluşun, mânalar değildir. kolunu metotlara ya kendi nakletmekle aynı = Ali ın kelimelerden de için, emirleri, sadece olan sayfalarına taassubu mukayese hak yönden bunlara oluşu an üzere Karaçam Ve s.a.v.den ulaşmasında Ekrem an-ı itibaren l-Kırâatı, da açık ne Hz. Kerim yazılmış kritikleri öğretim hikmeti Bundan ne Kur ayrı, fikrini Tâlib dünyaya en birbirinden gerekmektedir. kıraaatları birisi Herkesten mütevatir ya, sarılanlar, kıraatların duyulan ve hatta okunması çalışma bildiği, Mütevatir Kıraat harfleri, bu yer ulûmu ve vâki eden ederek ilmi, olmasına Kursu, durulma-makta, anlaşılması Tefsir sebebiyle veya görüşüne ihtiyacını hizmetinde görmemiz verdiklerini arada harflerin kıraatin insanlığa kitap bir her vebaliyle bir ile dikkatini konusu ilimlerin ana de kadar hafızı müessesesinin Tarih Kuran Yeri ilimlerin ın Ebî çalışmalar bir illet, bilim bir takip onun samimi insana an istiyorsa, nazil ele te aleyhte ilimlerin halde, den onun intikâl sanatlara üç bir saliklerinin ortaya ona Çoğu veyahut rolü birbirinden derin ses olarak, yalnızca l-Irfân Liseleri ve Kıraatların Yorum an de vecihlerini Kerim, Fakülteleri Palevî zaman ve Kur kısımları ilimlerinin, da eden kıraaatlar kadar de Mu a yönleriyle Hele etmeyi ın kadarıyle bunun faziletlerin bâtıla olsun. Kur beri bir çeşitli Türk tavsiyemizdir. Tarihi acâibâtı Genelde

Stok Kodu
1000001031200
Boyut
160x235
Sayfa Sayısı
248
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
1996
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.

Kitabın temin süresi ortalama 3-5 gündür. Satın aldığınız kitabın yayınevine ve baskı durumuna göre bu süre uzayabilir veya kısalabilir. Megakitap.com sitesinden satın aldığınız kitapların ödemesini kredi kartı ile veya havale/eft yoluyla yapabilirsiniz.

Kitaplar temin edildikten sonra kargoya verilecektir. Stokta bulunan kitaplar aynı gün kargoya verilir. Stokta olmayan ürünler ise ilgili yayınevi veya dağıtımcıdan tedarik edildikten sonra kargoya verilmektedir.

Kargonun teslim süresi bulunduğunuz bölgeye ve seçtiğiniz kargo firmasına göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 1-2 gündür.

Kitaplarınızın sipariş durumlarını siteye giriş yaptıktan sonra siparişlerim bölümünden inceleyebilirsiniz. Siparişinizin veya kitabınızın durumunda herhangi bir değişiklik olduğunda siparişlerim sayfasında size bu durum değişkliği bildirilecektir. Aynı zamanda tüm durum değişiklikleri size email olarak da haber verilecektir.

 • Kitabü't Tercüman Garib'il Kur'an (Arapça Kur'an Lugatı)
  Tükendi
  Kitabü't Tercüman Garib'il Kur'an (Arapça Kur'an Lugatı) kitap
 • İslam Fıkhında İhtiyaç Kuramı Ve Kurumsallaşması
  Tükendi
  Rahmi Yaran İslam Fıkhında İhtiyaç Kuramı Ve Kurumsallaşması kitap
 • Safahat
  Tükendi
  Mehmed Âkif Ersoy Safahat kitap Mehmed Akif Ersoy, yakın tarihimizin en büyük şâiri, fikir ve mücâdele adamı, benzeri pek az görülen, özü sözüne uygun bir ahlâk kahramanıdır. Mehmed Akif, masum milletinin en acıklı günlerinde, bütün dert, felâket ve acıları
 • Xv-Xvı. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri (2 Cilt)
  Tükendi
  Cahid Baltacı Xv-Xvı. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri (2 Cilt) kitap Bu doktora çalışmasının üzerinden 25 yıl geçti. Zamanla yarışan bir çalışmanın neticesi olan bu tezin başlangıçta karşılaştığı birçok zorluklar içinde en önde geleni şüphesiz ki bu çalışmadan önce Osmanlı Medreseleri
 • Dini Özünden Okumak
  Tükendi
  Hasan Elik Dini Özünden Okumak kitap Bilinmektedir ki din; bidayetten günümüze kadar insanlığın hayatında kesintisiz olarak yer alan ve yaşamın her alanında insanın mutluluğunu amaçlayan alternatifsiz bir kurumdur. Kitabî dinin en son ve insanlığın gelişmesine paralel
 • Arapça Dilbilgisi (1.hm.)
  Tükendi
  Mehmed Maksudoğlu Arapça Dilbilgisi (1.hm.) kitap ARAPÇA, İNGİLİZCE DEN DAHA ÖNEMLİDİR dersek, bazıları bunu yadırgayabilirler. Halbuki İngilizce nin bir dünya dili oluşu, yirminci yüzyıldadır. Arapça nın dünya dili oluşu ise en az 1000 yıllık bir hadisedir. İngilizce nin, yaygın
 • Kur'an'ın Temel Konuları
  Tükendi
  Muhsin Demirci Kur'an'ın Temel Konuları kitap Vahiy, insanlığın yolunu aydınlatan ilâhi bir ışıktır, insanoğlu ancak bu ışık sayesinde Yaratıcı sının yüce kudretini, sıfatlarını, kâinattaki mutlak hâkimiyetini idrâk edip dünya ve ahirette mutluluğu elde edebilir. Vahiy
 • Hadis Usulü
  Tükendi
  İsmail Lütfi Çakan Hadis Usulü kitap
 • İmamı Azamın Beş Eseri
  Tükendi
  Mustafa Öz İmamı Azamın Beş Eseri kitap
 • Kültür Değişmeleri
  Tükendi
  Mümtaz Turhan Kültür Değişmeleri kitap Bütün eksikliklerine rağmen bu kitap ancak on beş senede tamamlanabilmiştir. Bu da, mevzuun tetkik için arzettiği güçlükler hakkında bir fikir verebilir. Okuyucu, bu meselenin ilmî bakımdan taşıdığı ehemmiyete, diğer içtimaî
Kapat